ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (นายทวีศักดิ์ ธนเดโชพล) ร่วมตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการแบบบูรณาการของผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขตตรวจราชการที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบที่ 1 จังหวัดราชบุรี
28 มี.ค. 2567
19
0
ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (นายทวีศักดิ์ ธนเดโชพล) ร่วมตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการแบบบูรณาการของผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขตตรวจราชการที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบที่ 1 จังหวัดราชบุรี
ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (นายทวีศักดิ์ ธนเดโชพล) ร่วมตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการแบบบูรณาการของผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขตตรวจราชการที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบที่ 1 จังหวัดราชบุรี

เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2567 นายทวีศักดิ์ ธนเดโชพล ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รับผิดชอบเขตตรวจราชการที่ 3 ร่วมประชุมตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการแบบบูรณาการของผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบที่ 1 ผ่านระบบการประชุมออนไลน์ ร่วมกับคณะผู้ตรวจราชการกระทรวงต่าง ๆ เพื่อหารือข้อราชการ และประชุมติดตามแผนงาน/โครงการตามแผนการตรวจราชการตามประเด็น ร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดราชบุรี พร้อมทั้งที่ปรึกษาภาคประชาชน โดยมีผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี (นางชื่นชีวัน ลิมป์ธีระกุล) เป็นประธานในการประชุม จากการประชุมมีประเด็นสำคัญที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ดังนี้
1. การขับเคลื่อนประเด็นนโยบายสำคัญของรัฐบาล (Issue) มาตรการพักชำระหนี้ให้กับลูกหนี้รายย่อย
2. การขับเคลื่อนประเด็นสำคัญของรัฐบาล (Issue) จำนวน 2 เรื่อง คือ เรื่องการส่งเสริมและพัฒนาด้านการท่องเที่ยว และเรื่องการแก้ไขปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเพื่อมุ่งสู่สังคมคาร์บอนต่ำ
3. การตรวจติดตามการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนเนื่องจากเกิดภัยพิบัติ ปัญหาหมอกควัน และฝุ่น PM 2.5

x
  • รวมเว็บไซต์ทั้งหมด
  • ภาคเหนือ
  • ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
  • ภาคกลาง
  • ภาคตะวันออก
  • ภาคใต้
สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ตกลง