ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตรวจติดตามการดำเนินการ ตรวจสอบปริมาณน้ำนมโคทั้งระบบ ในเขตตรวจราชการที่ 3 จังหวัดสุพรรณบุรี
28 มี.ค. 2567
22
0
ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตรวจติดตามการดำเนินการ ตรวจสอบปริมาณน้ำนมโคทั้งระบบ ในเขตตรวจราชการที่ 3 จังหวัดสุพรรณบุรี
ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตรวจติดตามการดำเนินการ ตรวจสอบปริมาณน้ำนมโคทั้งระบบ ในเขตตรวจราชการที่ 3 จังหวัดสุพรรณบุรี

วันพฤหัสบดีที่ 28 มีนาคม 2567 นายทวีศักดิ์ ธนเดโชพล ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขตตรวจราชการที่ 3 ตรวจติดตามการดำเนินการของคณะทำงาน ตรวจสอบปริมาณน้ำนมโคทั้งระบบ ในเขตตรวจราชการที่ 3 ณ สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสุพรรณบุรี

โดยคณะทำงานตรวจสอบปริมาณน้ำนมโคจังหวัดสุพรรณบุรี ได้ดำเนินการตรวจเยี่ยมฟาร์มเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมในจังหวัดจำนวน 21 ราย มีจำนวนโค 1,756 ตัว เป็นโครีดนมจำนวน 788 ตัว ดำเนินการตรวจเยี่ยมครบทั้ง 21 ราย มีปริมาณน้ำนมรวมหน้าฟาร์มระหว่างวันที่ 26-28 มี.ค. 7,767 กก. และได้ทำการตรวจสอบปริมาณน้ำนมดิบ ณ ศูนย์รวบรวมน้ำนมดิบ ดำเนินการโดยสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ และสหกรณ์จังหวัดสุพรรณบุรี จำนวน 3 แห่ง ได้แก่
(1) สหกรณ์การเกษตรเมืองสุพรรณบุรี
(2) หจก. กลุ่มผู้เลี้ยงโคนมหนองหญ้าไซ
(3) บริษัท มาตรศรี ฟาร์ม

ในการนี้ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้เน้นย้ำในเรื่องของการจัดเก็บฐานข้อมูลการตรวจให้มีความครบถ้วน พร้อมให้ประสานข้อมูลปศุสัตว์เขต 7 เพื่อปรับปรุงฐานข้อมูลเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมในเขตจังหวัดสุพรรณบุรีให้มีความถูกต้องต่อไป

x
  • รวมเว็บไซต์ทั้งหมด
  • ภาคเหนือ
  • ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
  • ภาคกลาง
  • ภาคตะวันออก
  • ภาคใต้
สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ตกลง