รองปลัด กษ. ติดตามความก้าวหน้าการส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรและแก้ไขปัญหาสินค้าเกษตรในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ของจังหวัดยะลา
30 มี.ค. 2567
173
0
รองปลัดกษ.ติดตามความก้าวหน้าการส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรและแก้ไขปัญหาสินค้าเกษตรในจังหวัดชายแดนภาคใต้
รองปลัด กษ. ติดตามความก้าวหน้าการส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรและแก้ไขปัญหาสินค้าเกษตรในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ของจังหวัดยะลา

รองปลัด กษ. ติดตามความก้าวหน้าการส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรและแก้ไขปัญหาสินค้าเกษตรในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ของจังหวัดยะลา 

          นายอภัย สุทธิสังข์ รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานการประชุมติดตามความก้าวหน้าการส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรและแก้ไขปัญหาสินค้าเกษตรในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ของจังหวัดยะลา ครั้งที่ 1/2567 ร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในจังหวัดยะลา ผ่านระบบ Zoom Meeting โดยได้มีการติดตามความก้าวหน้าสินค้าเกษตร ได้แก่ ทุเรียน ปลาพลวงชมพู และปลานิลสายน้ำไหล

      ทั้งนี้ รองปลัด กษ. ได้ให้ข้อเสนอแนะในที่ประชุม ในส่วนของสินค้าทุเรียนว่า เกษตรและสหกรณ์จังหวัดยะลาควรนำร่องขอข้อมูลตัวเลขการซื้อขายยาฆ่าแมลง การหาแปลงตัวอย่างออร์แกนิค ที่ให้ราคาผลผลิตสูงกว่าปกติ เพื่อเป็นแนวทางการเพาะปลูกให้เกษตรกร นอกจากนี้ ยังให้คำแนะนำในเรื่องของปลานิลสายน้ำไหลว่า ควรมีการกระตุ้นช่องทางการตลาด การโปรโมทสินค้า ผ่านช่องทางออนไลน์ให้มากขึ้น และประมงจังหวัดยะลา ควรทำแผนธุรกิจ ศึกษาต้นทุนการผลิต และจัดทำกระบวนการสุ่มตัวอย่างปลานิลดิบ ตรวจหาเชื้อโรค เพื่อให้สามารถนำมาทาบดิบได้ เป็นต้น

x
  • รวมเว็บไซต์ทั้งหมด
  • ภาคเหนือ
  • ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
  • ภาคกลาง
  • ภาคตะวันออก
  • ภาคใต้
สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ตกลง