นางสาวทัศนีย์ เมืองแก้ว ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประชุมคณะทำงานตรวจสอบน้ำนมโค ระดับเขต ของเขตตรวจราชการที่ 11 และ 17 ครั้งที่ 1/2567
27 มี.ค. 2567
40
0
นางสาวทัศนีย์ เมืองแก้ว ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประชุมคณะทำงานตรวจสอบน้ำนมโค ระดับเขต ของเขตตรวจราชการที่ 11 และ 17 ครั้งที่ 1/2567
นางสาวทัศนีย์เมืองแก้วผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
นางสาวทัศนีย์ เมืองแก้ว ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประชุมคณะทำงานตรวจสอบน้ำนมโค ระดับเขต ของเขตตรวจราชการที่ 11 และ 17 ครั้งที่ 1/2567

นางสาวทัศนีย์ เมืองแก้ว ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประชุมคณะทำงานตรวจสอบน้ำนมโค ระดับเขต ของเขตตรวจราชการที่ 11 และ 17 ครั้งที่ 1/2567
เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2567 เวลา 10.30 น. ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (นางสาวทัศนีย์ เมืองแก้ว) เป็นประธานการประชุมคณะทำงานตรวจสอบน้ำนมโค ระดับเขต ครั้งที่ 1/2567 ผ่านระบบประชุมออนไลน์ (Zoom Meeting) ณ ห้องประชุมสำนักตรวจราชการ 1403 เพื่อติดตามความก้าวหน้า ปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงานในพื้นที่ ของเขตตรวจราชการที่ 11 และ 17 ตามคำสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่ 344/2567 ลงวันที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2566 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการและคณะทำงานตรวจสอบน้ำนมโคทั้งระบบ โดยมอบหมายให้ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ทำหน้าที่เป็นประธานคณะทำงานตรวจสอบปริมาณน้ำนมโค ระดับเขต โดยมีองค์ประกอบ คือ ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (ระดับกรม) เป็นคณะทำงาน และปศุสัตว์เขตเป็นคณะทำงานและเลขานุการ มีหน้าที่และอำนาจ กำกับติดตามความก้าวหน้า ปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงานของคณะทำงานตรวจสอบน้ำนมโคระดับจังหวัด และคณะทำงานตรวจสอบปริมาณน้ำนมโคเฉพาะกิจ รวมทั้ง เกษตรและสหกรณ์จังหวัด และปศุสัตว์จังหวัด ทั้ง 8 จังหวัด ของเขตตรวจราชการที่ 11 และ 17 ในฐานะคณะทำงานตรวจสอบปริมาณน้ำนมโค ระดับจังหวัด ได้ร่วมให้ข้อมูลการตรวจสอบปริมาณน้ำนมโค โดยแต่ละจังหวัดดำเนินการได้ตามแผน และอยู่ระหว่างดำเนินการบันทึกข้อมูลเข้าสู่ระบบ ซึ่งจังหวัดที่มีจำนวนฟาร์มน้อยจะดำเนินการบันทึกข้อมูลให้แล้วเสร็จภายในวันนี้ และจังหวัดที่มีฟาร์มจำนวนมากจะดำเนินการบันทึกข้อมูลมให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 28 มีนาคม 2567 ซึ่งทุกจังหวัดสามารถดำเนินการครบตามแผน
ทั้งนี้ มีบางฟาร์มที่อยู่ในพื้นที่อำเภอห่างไกล หรือมีบางฟาร์มที่มีเงื่อนไขในการเข้าตรวจสอบ แต่เจ้าหน้าที่สามารถดำเนินการไปได้ด้วยความเรียบร้อย ในการนี้ปศุสัตว์เขต 4 และปศุสัตว์เขต 6 ได้ร่วมให้ข้อมูลอันเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานของจังหวัด

x
  • รวมเว็บไซต์ทั้งหมด
  • ภาคเหนือ
  • ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
  • ภาคกลาง
  • ภาคตะวันออก
  • ภาคใต้
สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ตกลง