"ทปษ.บุญสิงห์" ร่วมประชุมคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ ครั้งที่ 1/2567
27 มี.ค. 2567
199
0
ทปษ.บุญสิงห์ร่วมประชุมคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ
"ทปษ.บุญสิงห์" ร่วมประชุมคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ ครั้งที่ 1/2567

"ทปษ.บุญสิงห์" ร่วมประชุมคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ ครั้งที่ 1/2567

     นายบุญสิงห์ วรินทร์รักษ์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์สิตางศุ์ พิลัยหล้า คณะที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ ครั้งที่ 1/2567 ตามพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ำ พ.ศ. 2561 เพื่อร่วมกันกำหนดแนวทางการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำของประเทศให้ดำเนินไปอย่างเป็นระบบ โดยมี นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน ณ ห้องประชุม 301 ตึกบัญชาการ 1 ทำเนียมรัฐบาล

     ทั้งนี้ ที่ประชุมได้เห็นชอบ (ร่าง) นโยบายการบริหารทรัพยากรน้ำของ กนช. โดยให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งรัดขับเคลื่อนแผนงานโครงการภายใต้แผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ 20 ปี (ปรับปรุงครั้งที่ 1 พ.ศ. 2566-2580) ให้ครอบคลุมนโยบายและเสนอต่อคณะรัฐมนตรี (ครม.) อีกทั้ง เห็นชอบต่อ (ร่าง) มาตรการรองรับฤดูแล้ง ปี 2567 พร้อมมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งรัดจัดทำแผนปฏิบัติการมาตรการรองรับฤดูแล้ง ปี 2567 โดยรายงานผลการดำเนินการให้ สทนช. ทราบอย่างต่อเนื่องจนกว่าจะสิ้นสุดฤดูแล้ง

x
  • รวมเว็บไซต์ทั้งหมด
  • ภาคเหนือ
  • ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
  • ภาคกลาง
  • ภาคตะวันออก
  • ภาคใต้
สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ตกลง