นางสาวทัศนีย์ เมืองแก้ว ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เข้าร่วมงานวันยางพาราแห่งชาติ 2567 ณ จังหวัดตรัง
10 เม.ย. 2567
65
0
นางสาวทัศนีย์ เมืองแก้ว ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เข้าร่วมงานวันยางพาราแห่งชาติ 2567 ณ จังหวัดตรัง
นางสาวทัศนีย์เมืองแก้วผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
นางสาวทัศนีย์ เมืองแก้ว ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เข้าร่วมงานวันยางพาราแห่งชาติ 2567 ณ จังหวัดตรัง

นางสาวทัศนีย์ เมืองแก้ว ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เข้าร่วมงานวันยางพาราแห่งชาติ 2567 ณ จังหวัดตรัง

วันที่ 8 -10 เมษายน 2567 นางสาวทัศนีย์ เมืองแก้ว ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้รับมอบหมายให้เข้าร่วมงานวันยางพาราแห่งชาติ 2567 ที่จัดโดยการยางแห่งประเทศไทย ณ จังหวัดตรัง
งานดังกล่าว นายบุญสิงห์ วรินทร์รักษ์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้มาเป็นประธานในพิธีเปิดงาน ทั้งนี้ ที่ปรึกษาฯ มีกิจกรรมการตรวจราชการในพื้นที่ ซึ่งผู้ตรวจราชการฯ (นางสาวทัศนีย์ เมืองแก้ว) ได้ร่วมติดตามด้วย
โดยที่ปรึกษาฯ ได้มีข้อสังเกตุและข้อสั่งการในประเด็นต่างๆ ดังนี้
1.การตรวจราชการในพื้นที่
1.1 ตรวจเยี่ยมโครงการ 1 ท้องถิ่น 1 สินค้ามูลค่าสูง สินค้าแตงโมเกาะสุกร อ.ปะเหลียน
ข้อสังเกต สภาพดินขาดความอุดมสมบูรณ์ และน้ำเพื่อการเกษตรไม่เพียงพอ
ซึ่งที่ปรึกษาฯ มีข้อสั่งการให้พัฒนาที่ดินเข้ามาตรวจวิเคราะห์ดิน และแนะนำวิธีการปรับปรุงความอุดมสมบูรณ์ของดินให้แก่เกษตรกร
ให้ชลประทานเข้ามาสำรวจพื้นที่ศึกษาความเป็นได้ในการสร้างแหล่งกักน้ำต้นทุน เพื่อใช้ในการอุปโภคบริโภค และเพื่อการเกษตรในฤดูแล้ง
1.2 ตรวจเยี่ยมธนาคารปูม้า บนเกาะสุกร อ.ปะเหลียน ซึ่งชาวประมงพื้นบ้านร่วมกับกรมประมงได้จัดทำธนาคารปูม้าโดยได้รับบริจาคแม่ปูไข่นอกกระดองจากชาวประมงนำมาเลี้ยงให้แม่ปูปล่อยไข่ เพื่อลงสู่ทะเล ซึ่งชาวประมงยืนยันว่าตั้งแต่มีโครงการนี้ ทำให้เห็นความอุดมสมบูรณ์ของทะเล สามารถจับปูได้มากกว่าก่อนมีโครงการ ทั้งนี้กลุ่มได้แจ้งปัญหาอุปสรรค คือ ระบบเก็บสำรองพลังงานจากโซลาเซลเสียหาย ใช้ประโยชน์ไม่ได้ ที่ปรึกษาฯ ได้ฝากกรมประมงให้ไปประสานดำเนินการเรื่องนี้ด้วย (เป็นระบบที่ได้รับการสนับสนุนการเก็บพลังงานไฟฟ้ามาใช้ในธนาคารปูม้าจากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) และกรมประมง เมื่อปี 2562)
1.3 ตรวจเยี่ยมการแปรรูปยางพาราของสหกรณ์การเกษตรย่านตาขาว จำกัด อ.ย่านตาขาว ซึ่งสหกรณ์ทำธุรกิจรวบรวมยางแผ่นรมควันจากสหกรณ์กองทุนสวนยางและนำมาอัดก้อนเป็นยางลูกขุนเพื่อส่งออก ซึ่งสหกรณ์สามารถประกอบธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2.กิจกรรมในงานวันยางพารา
2.1 ที่ปรึกษาฯ เป็นประธานในพิธีงานวันยางพารา และเยี่ยมชมนิทรรศการสนับสนุนการปลูกยางพาราด้วยกิจกรรมเกษตรผสมผสาน เช่น การปลูกพริกไทย พืชผัก หญ้าอาหารสัตว์ เป็นต้น การแปรรูปยางพาราเป็นวัสดุอุปกรณ์ เครื่องใช้ต่าง ๆ ได้แก่ หมอนยางพารา อุปกรณ์ทางการแพทย์สำหรับโรงเรียนแพทย์ หมวกนิรภัย เป็นต้น

x
  • รวมเว็บไซต์ทั้งหมด
  • ภาคเหนือ
  • ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
  • ภาคกลาง
  • ภาคตะวันออก
  • ภาคใต้
สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ตกลง