ดร.ทวีศักดิ์ ธนเดโชพล ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เข้าร่วม งานสัมมนา ขับเคลื่อน IGNITE THAILAND จุดประกายเกษตรไทยสู่ศูนย์กลางสินค้าเกษตรและอาหารของโลก
10 เม.ย. 2567
57
0
ดร.ทวีศักดิ์ ธนเดโชพล ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เข้าร่วม งานสัมมนา ขับเคลื่อน IGNITE THAILAND จุดประกายเกษตรไทยสู่ศูนย์กลางสินค้าเกษตรและอาหารของโลก
ดร.ทวีศักดิ์ธนเดโชพลผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ดร.ทวีศักดิ์ ธนเดโชพล ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เข้าร่วม งานสัมมนา ขับเคลื่อน IGNITE THAILAND จุดประกายเกษตรไทยสู่ศูนย์กลางสินค้าเกษตรและอาหารของโลก

ดร.ทวีศักดิ์ ธนเดโชพล ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เข้าร่วม งานสัมมนา ขับเคลื่อน IGNITE THAILAND จุดประกายเกษตรไทยสู่ศูนย์กลางสินค้าเกษตรและอาหารของโลก
วันพุธที่ 10 เมษายน 2567 เวลา 9.00 น. ดร.ทวีศักดิ์ ธนเดโชพล ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้รับมอบหมายใก้เข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อน IGNITE THAILAND “จุดประกายเกษตรกรไทยสู่ศูนย์กลางสินค้าเกษตรและอาหารของโลก” โดยมี ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า เป็นประธานในการเปิดการสัมมนาฯ และได้บรรยายพิเศษในหัวข้อ “ขับเคลื่อนภาคเกษตรไทย สู่การเป็นศูนย์กลางการเกษตรและอาหารของโลก”

การสัมมนานี้จัดขึ้นเพื่อเป็นการเปิดรับฟังความคิดเห็น เพื่อรวบรวมประเด็น และมาตรการที่จะดำเนินการใน 2 กลุ่มหลัก ได้แก่ กลุ่มที่ 1 ยกระดับราคาสินค้า ส่งเสริมการปลูกพืชที่เหมาะสม ลดต้นทุนการผลิต เกษตรสู่การเพิ่มรายได้ (Demand-Supply ต้นน้ำ กลางน้ำ ปลายน้ำ) และกลุ่มที่ 2 มาตรการเสริมแกร่งเกษตรกรและผู้ประกอบการ และแบ่งเป็น 9 กลุ่มย่อย ในการนี้ ดร.ทวีศักดิ์ ธนเดโชพล ได้ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มย่อยที่ 7 ในด้านปัจจัยการผลิต (ดิน, พันธุ์, ปุ๋ย และน้ำ) ดำเนินการสรุปประเด็น ประกอบด้วยส่วนสาเหตุของปัญหา และมาตรการการพัฒนา เพื่อนำไปเป็นแนวทางในการขับเคลื่อนตามวิสัยทัศน์ IGNITE THAILAND ต่อไป

x
  • รวมเว็บไซต์ทั้งหมด
  • ภาคเหนือ
  • ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
  • ภาคกลาง
  • ภาคตะวันออก
  • ภาคใต้
สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ตกลง