รองปลัดเกษตรฯ มอบโอวาทแก่ผู้นำเยาวชนเกษตรไทยทั้ง 12 คน เนื่องในโอกาสเข้าเยี่ยมคารวะ
11 เม.ย. 2567
298
0
รองปลัดเกษตรฯมอบโอวาทแก่ผู้นำเยาวชนเกษตรไทยทั้ง
รองปลัดเกษตรฯ มอบโอวาทแก่ผู้นำเยาวชนเกษตรไทยทั้ง 12 คน เนื่องในโอกาสเข้าเยี่ยมคารวะ

     นายเศรษฐเกียรติ กระจ่างวงษ์ รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  เปิดเผยภายหลังให้โอวาทแก่คณะเยาวชนเกษตรไทย ภายใต้โครงการฝึกงานผู้นำเยาวชนเกษตรไทยในประเทศญี่ปุ่น ประจำปี 2567 เนื่องในโอกาสเข้าเยี่ยมคารวะ ณ ห้องประชุมกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ว่า การฝึกอบรมโครงการเตรียมความพร้อมผู้นำเยาวชนเกษตร เพื่อไปฝึกงานตามข้อตกลงความร่วมมือระหว่างกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กับสภาการแลกเปลี่ยนทางการเกษตรของญี่ปุ่น (The Japan Agricultural Exchange Council : JAEC) เป็นกิจกรรมที่สืบเนื่องจากการที่สภาการแลกเปลี่ยนทางการเกษตรแห่งประเทศญี่ปุ่นได้มีข้อตกลงกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ร่วมกันดำเนินโครงการฝึกงานผู้นำเยาวชนเกษตรไทยในครอบครัวเกษตรกรญี่ปุ่น โดยบูรณาการร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อทำการคัดเลือกเยาวชนเกษตรเพื่อส่งไปฝึกงานด้านการเกษตรในฟาร์มเกษตรกรญี่ปุ่น เป็นระยะเวลา 11 เดือน

       นายเศรษฐเกียรติ กระจ่างวงษ์ ได้กล่าวแสดงความยินดีกับเยาวชนเกษตรไทยทั้ง 12 คน ที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้แทนเยาวชนเกษตรของประเทศไทยในปีนี้ สำหรับการฝึกอบรมโครงการเตรียมความพร้อมผู้นำเยาวชนเกษตรเพื่อไปฝึกงานตามข้อตกลงความร่วมมือกับสภาการแลกเปลี่ยนทางการเกษตรของญี่ปุ่นปี 2567 ซึ่งจะเป็นประโยชน์อย่างมากต่อเยาวชนเกษตรในการนำไปปรับใช้ในชีวิตการฝึกงานในประเทศญี่ปุ่น โดยระยะเวลาในการฝึกอบรมส่วนใหญ่เป็นการให้ความรู้ภาษาญี่ปุ่น ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญมาก เพราะภาษาเป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยให้เรียนรู้และเข้าใจในเรื่องต่าง ๆ ได้ รวมทั้งการสื่อสารสร้างความเข้าใจระหว่างผู้ฝึกงานกับครอบครัวญี่ปุ่นที่เราจะต้องไปอยู่ด้วย ส่วนความรู้ด้านวัฒนธรรมญี่ปุ่นก็จะช่วยให้เยาวชนทุกคนเข้าใจถึงวิถีชีวิตของชาวญี่ปุ่น สามารถปฏิบัติตนให้เข้ากับสังคมของชาวญี่ปุ่นได้อย่างถูกต้อง และช่วยลดปัญหาที่อาจจะเกิดจากความแตกต่างทางวัฒนธรรมได้ รวมถึงการฝึกปฏิบัติงานด้านการเกษตรเป็นการสร้างวินัยในการทำงานเพื่อให้เกิดความเคยชินกับสภาพการปฏิบัติงานในประเทศญี่ปุ่นซึ่งเน้นคุณค่าของเวลาและผลสำเร็จของงานเป็นสำคัญ เยาวชนเกษตรที่ผ่านการอบรมในปีนี้ จึงสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในชีวิตการฝึกงานกับครอบครัวเกษตรกรญี่ปุ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นแบบอย่างให้แก่เกษตรกร ต่อไปในอนาคต

x
  • รวมเว็บไซต์ทั้งหมด
  • ภาคเหนือ
  • ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
  • ภาคกลาง
  • ภาคตะวันออก
  • ภาคใต้
สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ตกลง