กระทรวงวัฒนธรรม ขอประชาสัมพันธ์แนวทางการจัดงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2567
11 เม.ย. 2567
96
247
กระทรวงวัฒนธรรมขอประชาสัมพันธ์แนวทางการจัดงานประเพณีสงกรานต์
กระทรวงวัฒนธรรม ขอประชาสัมพันธ์แนวทางการจัดงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2567

กระทรวงวัฒนธรรม ขอประชาสัมพันธ์แนวทางการจัดงานประเพณีสงกรานต์ และประชาสัมพันธ์การใช้ตราสัญลักษณ์ยูเนสโกและตราสัญลักษณ์ประเพณีสงกรานต์ในประเทศไทยของกระทรวงวัฒนธรรมควบคู่กับชื่อการจัดงาน และแจ้งประกาศแนวทางการการสืบสานคุณค่าทางวัฒนธรรม พุทธศักราช 2567

หากมีการจัดงานสืบสานประเพณีสงกรานต์ และมีความประสงค์จะใช้ตราสัญญลักษณ์ของยูเนสโก ให้แจ้งควาประสงค์ขออนุญาตใช้ตราสัญญลักษณ์ยูเนสโกไปยังกลุ่มมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมระหว่างประเทศ สถาบันวัฒนธรรมศึกษา กรมส่งเสริมวัฒนธรรม ได้ที่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ iaoichgroup.dcp@gmail.com ทั้งนี้ ผู้ที่นำตราสัญลักษณ์ UNESCO ไปใช้ต้องจัดทำแบบรายงานการใช้ตราสัญลักษณ์ และส่งให้กรมส่งเสริมวัฒนธรรมภายในวันที่ 30 เมษายน 2567

x
  • รวมเว็บไซต์ทั้งหมด
  • ภาคเหนือ
  • ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
  • ภาคกลาง
  • ภาคตะวันออก
  • ภาคใต้
สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ตกลง