ปลัดเกษตรฯ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการประกันภัยการเกษตร ครั้งที่ 1/2567
11 เม.ย. 2567
256
0
ปลัดเกษตรฯเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการประกันภัยการเกษตร
ปลัดเกษตรฯ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการประกันภัยการเกษตร ครั้งที่ 1/2567

ปลัดเกษตรฯ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการประกันภัยการเกษตร ครั้งที่ 1/2567

               นายประยูร อินสกุล ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยหลังเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการประกันภัยการเกษตร ครั้งที่ 1/2567 โดยมีผู้บริหารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) สมาคมประกันวินาศภัยไทย และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม ณ ห้องประชุมกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (134-135) ว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ขานรับนโนบายของนายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี และร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในการพลิกโฉมเกษตรกรไทยให้มีรายได้เพิ่มขึ้น 3 เท่าในระยะเวลา 4 ปี และหนึ่งในส่วนของนโยบายดังกล่าวคือการประกันภัยพืชผลทางการเกษตร เพื่อลดความเสี่ยงทางวินาศภัย และสร้างความมั่นคงทางรายได้ให้เกษตรกร

             สำหรับที่ประชุมมีการรับทราบคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนการประกันภัยการเกษตร โดยมีปลัดกระทรวงเกษตรฯ เป็นประธาน เพื่อกำหนดทิศทางขับเคลื่อนการประกันภัยการเกษตรให้ครอบคลุมทั้งด้านพืช/ประมง/ปศุสัตว์ รวมถึงบูรณาการร่วมกับหน่วยงานอื่นให้ดำเนินงานไปในทิศทางเดียวกัน พร้อมทั้งได้พิจารณาโครงการประกันภัยข้าวนาปี ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ และมันสำปะหลัง ปีการผลิต 2567 และมีมติให้ ธ.ก.ส. พิจารณาทบทวนมติที่ประชุมคณะกรรมการฝ่ายจัดการ ธ.ก.ส. เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2567  เพื่อจะได้นำเรียนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และคณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการข้าวแห่งชาติพิจารณาตามขั้นตอนต่อไป ในส่วนของโครงการประกันภัยข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ และมันสำปะหลัง ปีการผลิต 2567 จะได้เสนอให้มีการแต่งตั้งคณะทำงานเพื่อพิจารณาแนวทางการดำเนินโครงการดังกล่าวต่อไป อีกด้วย

x
  • รวมเว็บไซต์ทั้งหมด
  • ภาคเหนือ
  • ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
  • ภาคกลาง
  • ภาคตะวันออก
  • ภาคใต้
สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ตกลง