คณะผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมคณะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ตรวจติดตามงานสำคัญตามนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ณ พื้นที่จังหวัดปทุมธานี
30 มี.ค. 2567
47
0
คณะผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมคณะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ตรวจติดตามงานสำคัญตามนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ณ พื้นที่จังหวัดปทุมธานี
คณะผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
คณะผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมคณะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ตรวจติดตามงานสำคัญตามนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ณ พื้นที่จังหวัดปทุมธานี

คณะผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมคณะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ตรวจติดตามงานสำคัญตามนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ณ พื้นที่จังหวัดปทุมธานี

วันที่ 30 มีนาคม 2567 คณะผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประกอบด้วย นางสาวเสาวลักษณ์ ศุภกมลเสนีย์ และนางสาวนฤมล สงวนวงศ์ ร่วมคณะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และผู้บริหารระดับสูงกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่
แปลงใหญ่กล้วยหอมทองปทุมตำบลนพรัตน์ อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี โดยกล้วยหอมทองเป็นพืชเศรษฐกิจที่มีความสำคัญของจังหวัดปทุมธานี พื้นที่ปลูกทั้งหมด 9,672 ไร่ และเป็นพืชเศรษฐกิจหลักของอำเภอหนองเสือ อำเภอหนองเสือมีพื้นที่ปลูกกล้วยหอมทองรวม 8,585 ไร่ เฉพาะใน ตำบลนพรัตน์มีพื้นที่ปลูกทั้งหมด 3,183 ไร่
ปัจจุบัน กลุ่มมีการประชุมบูรณาการร่วมกับชุมชน ท้องถิ่น และส่วนราชการที่เกี่ยวข้องในการดำเนินงานเพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในระหว่างกระบวนการผลิตกล้วยหอมทองคุณภาพ ซึ่งเป็นสินค้าหลักของกลุ่มให้ได้คุณภาพตามมาตรฐานที่ตลาดต้องการ กลุ่มแปลงใหญ่กล้วยหอมทองตำบลนพรัตน์ ร่วมกับสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่ง ประเทศไทย (วว.) สำนักงานเกษตรอำเภอหนองเสือ สำนักงานเกษตรจังหวัดปทุมธานี หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดทำแปลงเรียนรู้การผลิตกล้วยเตี้ยเพื่อลดผลกระทบจากวาตภัย โดยได้รับการตอบรับจากเกษตรกรในกลุ่มแปลงใหญ่ และเกษตรกรทั่วไปเป็นอย่างมาก กลุ่มมีการนำกล้วยหอมตกเกรดมาแปรรูปเป็นกล้วยหอมทอดกรอบ และเค้กกล้วยหอมทอง โดยการนำผลผลิตที่ต้องทิ้งหรือขายได้ในราคาถูกมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ ซึ่งเป็นอีกช่องทางหนึ่งที่สามารถสร้างรายได้ จากผลผลิตที่ไม่ได้ขนาดตามที่ตลาดต้องการและเป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้า การแปรรูปกล้วยทอดกรอบจำหน่าย ซึ่งได้รับความนิยมจากผู้บริโภคเป็นอย่างมาก และขณะนี้อยู่ระหว่างปรับปรุงสถานที่การแปรรูปเพื่อให้ได้มาตรฐาน อย. (สนง.คณะกรรมการอาหารและยา) โดยกลุ่มได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และมหาวิทยาลัย (มทร.ธัญบุรี และ ม.เกษตรศาสตร์)

x
  • รวมเว็บไซต์ทั้งหมด
  • ภาคเหนือ
  • ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
  • ภาคกลาง
  • ภาคตะวันออก
  • ภาคใต้
สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ตกลง