นายกฤษ อุตตมะเวทิน ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานการประชุมหารือการเตรียมการจัดงานเทศกาล "อาหารอินทรีย์ วิถีไทย 2524" (Earth Safe Food Festival 2024)
2 เม.ย. 2567
95
0
นายกฤษ อุตตมะเวทิน ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานการประชุมหารือการเตรียมการจัดงานเทศกาล "อาหารอินทรีย์ วิถีไทย 2524" (Earth Safe Food Festival 2024)
นายกฤษอุตตมะเวทินผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
นายกฤษ อุตตมะเวทิน ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานการประชุมหารือการเตรียมการจัดงานเทศกาล "อาหารอินทรีย์ วิถีไทย 2524" (Earth Safe Food Festival 2024)

นายกฤษ อุตตมะเวทิน ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานการประชุมหารือการเตรียมการจัดงานเทศกาล "อาหารอินทรีย์ วิถีไทย 2524" (Earth Safe Food Festival 2024)

วันอังคารที่ 2 เมษายน 2567 เวลา 09.30 น. ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (นายกฤษ อุตตมะเวทิน) เขตตรวจราชการที่ 7 เป็นประธานการประชุมหารือเพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดงานเทศกาล"อาหารอินทรีย์ วิถีไทย 2524" (Earth Safe Food Festival 2024) ณ เซ็นทรัลเวิลด์ พร้อมด้วยนายจิตติศักดิ์ ศรีปัญญา ผู้อำนวยการกองนโยบายเทคโนโลยีเพื่อการเกษตรและเกษตรกรรมยั่งยืนเข้าร่วมประชุม โดยที่ประชุมได้มอบหมายให้ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กรมส่งเสริมการเกษตร กรมชลประทาน กรมประมง กรมปศุสัตว์ กรมการข้าว กรมวิชาการเกษตร กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กรมหม่อนไหม สำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ และผู้แทนจากเซ็นทรัลเวิลด์ เร่งดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องในการจัดกิจกรรมภายในงานเทศกาลดังกล่าว พร้อมทั้งขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมอบหมายผู้แทนเข้าร่วมลงพื้นที่บริเวณจัดงานในวันพุธที่ 3 เมษายน 2567 เพื่อประเมินความพร้อมการจัดงานดังกล่าว

x
  • รวมเว็บไซต์ทั้งหมด
  • ภาคเหนือ
  • ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
  • ภาคกลาง
  • ภาคตะวันออก
  • ภาคใต้
สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ตกลง