นายชัยวัฒน์ โยธคล ผู้ตรวจราชการการะทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรอง ติดตามและประเมินผลโครงการที่ขอใช้เงินกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร คณะที่ 2 ครั้งที่ 3/2567
19 เม.ย. 2567
42
0
นายชัยวัฒน์ โยธคล ผู้ตรวจราชการการะทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรอง ติดตามและประเมินผลโครงการที่ขอใช้เงินกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร คณะที่ 2 ครั้งที่ 3/2567
นายชัยวัฒน์โยธคลผู้ตรวจราชการการะทรวงเกษตรและสหกรณ์
นายชัยวัฒน์ โยธคล ผู้ตรวจราชการการะทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรอง ติดตามและประเมินผลโครงการที่ขอใช้เงินกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร คณะที่ 2 ครั้งที่ 3/2567

นายชัยวัฒน์ โยธคล ผู้ตรวจราชการการะทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรอง ติดตามและประเมินผลโครงการที่ขอใช้เงินกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร คณะที่ 2 ครั้งที่ 3/2567 ห้องประชุมสำนักตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (1403)
วันศุกร์ที่ 19 เมษายน 2567 เวลา 09.30 น. นายชัยวัฒน์ โยธคล ผู้ตรวจราชการการะทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรอง ติดตามและประเมินผลโครงการที่ขอใช้เงินกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร คณะที่ 2 ครั้งที่ 3/2567 และการประชุมออนไลน์ ผ่านระบบ Zoom โดยมีคณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรอง ติดตามและประเมินผลโครงการที่ขอใช้เงินกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร คณะที่ 2 เข้าร่วมประชุม สรุปสาระสำคัญได้ดังนี้ ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรอง ติดตามและประเมินผลโครงการที่ขอใช้เงินกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร คณะที่ 2 ครั้งที่ 2/2567
ที่ประชุมรับทราบและรับรองรายงานการประชุม พร้อมทั้งรับทราบรายงานผลการลงพื้นที่ เพื่อวิเคราะห์ความเป็นไปได้โครงการที่ขอใช้เงินกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร การรายงานผลโครงการที่ขอใช้เงินกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร การติดตามโครงการที่รับการจัดสรรเงินกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร รวมทั้งพิจารณาโครงการจำนวน 4 โครงการ มติที่ประชุม รับทราบ ขอให้ฝ่ายเลขาฯ รับข้อเสนอแนะ ปรับปรุงรายละเอียดเอกสาร ติดตาม และขับเคลื่อนคณะทำงานในระดับพื้นที่ ต่อไป

x
  • รวมเว็บไซต์ทั้งหมด
  • ภาคเหนือ
  • ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
  • ภาคกลาง
  • ภาคตะวันออก
  • ภาคใต้
สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ตกลง