ทปษ.บุญสิงห์ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตามการดำเนินงานของด่านกักกันสัตว์ตราด จังหวัดตราด
19 เม.ย. 2567
291
0
ทปษ.บุญสิงห์ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตามการดำเนินงานของด่านกักกันสัตว์ตราด
ทปษ.บุญสิงห์ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตามการดำเนินงานของด่านกักกันสัตว์ตราด จังหวัดตราด

ทปษ.บุญสิงห์ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตามการดำเนินงานของด่านกักกันสัตว์ตราด จังหวัดตราด

    นายบุญสิงห์ วรินทร รักษ์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตามการดำเนินงานของด่านกักกันสัตว์ตราด ณ อาคารศูนย์รวมราชการบ้านหาดเล็ก ด่านกักกันสัตว์ตราด ตำบลหาดเล็ก อำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด โดยมีนายสัตวแพทย์ประภาส ภิญโญชีพ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ นางสาวอุบล มากอง ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 3 จังหวัดระยอง นายเชฏฐรุจ จันทร์แปลง ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 2 นายพรชัย วิจิตธรรมภาณี ปศุสัตว์จังหวัดตราด นายวินัย ขยันยิ่ง เกษตรจังหวัดตราด นางสาวจรรจิรา เจริญทวีชัย ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินตราด นายประภาส พรมโสดา เกษตรและสหกรณ์จังหวัดตราด และเจ้าหน้าที่ในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ให้การต้อนรับและให้ข้อมูลในการตรวจราชการครั้งนี้

สำหรับภารกิจหน้าที่และความรับผิดชอบของด่านกักกันสัตว์ตราด ประกอบด้วย
    1) การตรวจสอบสัตว์และซากสัตว์ตามแนวชายแดน มีการตรวจสอบการลักลอบนำสัตว์และซากสัตว์เข้ามาในประเทศ โดยมีการตรวจค้นสัมภาระที่อาจมีการซุกซ่อนสัตว์และซากสัตว์ เพื่อป้องกันการนำเชื้อโรคเข้าประเทศและในกรณีที่เกิดโรคระบาดสัตว์ในประเทศเพื่อนบ้าน
    2) การทำลายเชื้อโรคที่บุคคลและยานพาหนะเข้าประเทศ ด่านกักกันสัตว์ตราดได้มีการทำลายเชื้อที่บุคคลและยานพาหนะที่เข้ามาในประเทศ โดยให้บุคคลเดินผ่านถาดน้ำยาฆ่าเชื้อโรคก่อนเดินทางเข้ามายังประเทศและยานพาหนะที่จะเข้าประเทศได้มีการดำเนินการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อ
   3) การควบคุมโรคระบาดสัตว์ในพื้นเสี่ยง ในจังหวัดตราด มีฟาร์มเลี้ยงสัตว์หลายประเภท และมีจำนวนมาก ดังนั้น ด่านกักกันสัตว์ตราดจึงมีการเฝ้าระวังและควบคุมการเกิดโรคระบาดสัตว์ โดยมีการเข้าฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อตามฟาร์มต่างๆ เช่น ฟาร์มไก่ ฟาร์มโคและฟาร์มแพะ เป็นต้น
  4) การตรวจสอบการลักลอบการนำสัตว์และซากสัตว์เข้าทางทะเล ด่านกักกันสัตว์ตราด มีการออกตรวจสอบและเฝ้าระวังตามท่าเรือต่างๆ ในพื้นที่จังหวัดตราด
  5) การประชาสัมพันธ์และให้คำแนะนำผู้ประกอบการและประชาชน ตามพื้นที่แนวชายแดนที่อาจมีการลักลอบ นำสัตว์และซากสัตว์ เข้ามาบริโภคและจำหน่าย
  6) การบังคับใช่กฎหมาย ทั้งในเรื่อง พ.ร.บ.โรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2558 พ.ร.บ.ควบคุมการฆ่าสัตว์เพื่อการจำหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ. 2559 พ.ร.บ.ป้องกันการทารุณกรรมและจัดสวัสดิภาพสัตว์ พ.ศ. 2557 และ พ.ร.บ.ยา พ.ศ. 2510
  และ 7) งานด้านห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ ด่านกักกันสัตว์ตราด ได้มีการเก็บตัวอย่างชิ้นเนื้อจากตลาดตามแนวชายแดน และเก็บตัวอย่างน้ำลายจากสัตว์ผ่านด่าน เพื่อตรวจหาโรคระบาดสัตว์ เช่น โรคแอฟริกาอหิวาต์ในสุกร โรคปากและเท้าเปื่อย และโรคไข้หวัดนก เป็นต้น

ทั้งนี้ ด่านกักกันสัตว์ตราด (ตรวจปศุสัตว์) มีสินค้าปศุสัตว์ส่งออก จํานวน 11 ชนิด ประกอบด้วย สุกร จํานวน 296 ตัว และสินค้าปศุสัตว์แปรรูปและอื่น ๆ จํานวน 260.31 ตัน คิดเป็น มูลค่า 48,469,339 บาถ้า โดยมีพื้นที่การปฏิบัติงาน จำนวน 5 จุด ได้แก่
  1) จุดผ่านแดนถาวรบ้านหาดเล็ก
  2) จุดตรวจสัตว์-ซากสัตว์บ้านท่าจอด
  3) จุดตรวจช่องทางธรรมชาติบ้านท่าเส้น
  4) จุดตรวจสัตว์-ซากสัตว์บ้านเขาล้าน
  5) จุดผ่านแดนชั่วคราวบ้านมะม่วง

x
  • รวมเว็บไซต์ทั้งหมด
  • ภาคเหนือ
  • ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
  • ภาคกลาง
  • ภาคตะวันออก
  • ภาคใต้
สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ตกลง