ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่ตรวจราชการร่วมกับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ณ จังหวัดสมุทรสาคร และจังหวัดเพชรบุรี
13 พ.ค. 2567
35
0
ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่ตรวจราชการร่วมกับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ณ จังหวัดสมุทรสาคร และจังหวัดเพชรบุรี
ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่ตรวจราชการร่วมกับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ณ จังหวัดสมุทรสาคร และจังหวัดเพชรบุรี

วันจันทร์ที่ 13 พฤษภาคม 2567 นายวุฒิพงศ์ เนียมหอม ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมลงพื้นที่ตรวจราชการร่วมกับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (นายอรรถกร ศิริลัทธยากร) และคณะ ณ จังหวัดสมุทรสาคร และจังหวัดเพชรบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามการขับเคลื่อนนโยบายสำคัญของรัฐบาลและกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รวมทั้งรับฟังปัญหา/ความต้องการของเกษตรกรและบรรเทาความเดือดร้อน ตลอดจนยกระดับรายได้ให้กับพี่น้องเกษตรกรให้มีรายได้เพิ่มขึ้น 3 เท่า ใน 4 ปี ภายใต้ 9 นโยบายสำคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

โดยมีการลงพื้นที่ตรวจราชการ จำนวน 5 จุด ดังนี้
1. พบปะเกษตรกร และเยี่ยมชมความก้าวหน้างานก่อสร้างประตูระบายน้ำและสถานีสูบน้ำคลองอ้อมตัน ต.ท่าทราย อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร
2. มอบใบเกียรติบัตรฯ พบปะเกษตรกรผู้ปลูกมะพร้าวน้ำหอม และเยี่ยมชมนิทรรศการ ณ สวนทรัพย์ประภา ต.บ้านแพ้ว อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร
3. พบปะเกษตรกร และรับฟังบรรยายสรุปผลการดำเนินงานก่อสร้างประตูระบายน้ำท่าหัวลบ ต.วังไคร้ อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี
4. พบปะเกษตรกร รับฟังบรรยายสรุปผลการดำเนินงานขุดลอกอ่างเก็บน้ำห้วยแม่ประจันต์ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ และมอบโฉนดเพื่อการเกษตร จำนวน 100 ฉบับ ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอหนองหญ้าปล้อง ต.หญ้าตะคร้อ อ.หนองหญ้าปล้อง จ.เพชรบุรี

x
  • รวมเว็บไซต์ทั้งหมด
  • ภาคเหนือ
  • ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
  • ภาคกลาง
  • ภาคตะวันออก
  • ภาคใต้
สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ตกลง