หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (นายปรีชา พันธุ์วา) ลงพื้นที่ตรวจราชการร่วมกับรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน (นายพีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค) ในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรี
13 พ.ค. 2567
48
0
หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (นายปรีชา พันธุ์วา) ลงพื้นที่ตรวจราชการร่วมกับรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน (นายพีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค) ในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรี
หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (นายปรีชา พันธุ์วา) ลงพื้นที่ตรวจราชการร่วมกับรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน (นายพีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค) ในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรี

หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (นายปรีชา พันธุ์วา) ลงพื้นที่ตรวจราชการร่วมกับรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน (นายพีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค) ในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรี

วันจันทร์ที่ 13 พฤษภาคม 2567 มีกำหนดการ ดังนี้
เวลา 09.00 น. ลงพื้นที่ตรวจติดตามสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าไร่สะท้อน - ไร่โคก กม. 114 + 730
ข้อมูลโครงการโดยสังเขป
1) สูบน้ำจากคลองส่งน้ำสายใหญ่ 1 ขวา ของโครงการส่งน้ำ และบำรุงรักษาราชบุรีฝั่งขวา (โครงการชลประทานแม่กลองใหญ่) ที่กิโลเมตรที่ 114 + 730
2) พื้นที่รับประโยชน์ 7,600 ไร่
3) มีเครื่องสูบน้ำชนิด TURBINE PUMP 3 เครื่อง โดย แต่ละเครื่องสูบสูบน้ำได้อัตรา 1.5 ลบ.ม/วินาที
ปัญหา/อุปสรรค
1) ส่งน้ำไม่ถึงปลายคลองในรอบเวร 10 วัน
2) ระดับน้ำในคลองสายใหญ่ 1 ขวาไม่เพียงพอ
3) มีการใช้น้ำนอกเขตชลประทาน
4) คลองส่งน้ำ 1 ขวา - 1 ขวา ชำรุด
การแก้ไขปัญหา ได้แก่
1) ซ่อมแซมระบบส่งน้ำคลอง 1ขวา-1ขวา (ส่งเรื่องของบซ่อมให้กองแผนฯ ชป. แล้ว)
2) ติดตามน้ำในคลองสายใหญ่ 1 ขวา
เวลา 10.30 น. ลงพื้นที่ตรวจติดตามประตูระบายน้ำคลองปากง่าม ต.หัวสะพาน อ.เมือง จ.เพชรบุรี
สภาพปัญหา
1) พื้นที่ ม. 2,3,4 ต. หัวสะพาน อ.เมือง จ.เพชรบุรี เป็นพื้นที่ลุ่มต่ำ จึงทำให้เกิดปัญหาการระบายน้ำออกจากพื้นที่และเกิดน้ำท่วมบ่อยครั้งทำให้พื้นที่การเกษตรได้รับความเสียหาย
2) ประตูระบายน้ำชำรุด จึงทำให้ไม่สามารถกักเก็บน้ำในคลองปากง่าม ในช่วงฤดูแล้งได้ ส่งผลให้เกษตรกรมีน้ำใช้ไม่เพียงพอในการทำการเกษตร
การแก้ไขแก้ไขปัญหา
1) ขุดลอกคลองคลองบางจากและคลองปากง่าม งบประมาณ 7,000,000 บาท
2) สร้างประตูระบายน้ำคลองปากง่าม พร้อมอาคารประกอบ งบประมาณ 30,000,000 บาท รวมงบประมาณทั้งสิ้น 37,000,000 บาท*
ประโยชน์ที่จะได้รับ
1) การขุดลอกคลองบางจาก-คลองปากง่าม ทำให้ระบายน้ำออกจากพื้นที่สู่ทะเลได้อย่างรวดเร็ว ความเสียหายของพื้นที่การเกษตรลดลง
2) การสร้างประตูระบายน้ำฯ ทำให้มีน้ำใช้ในพื้นที่เพาะปลูกฤดูฝนประมาณ 500 ไร่ และฤดูแล้งประมาณ 50 ไร่
3) เป็นแหล่งน้ำต้นทุนสำหรับการอุปโภคบริโภคของราษฎร ม.4 บ้านปากง่าม ต.หัวสะพาน และบริเวณใกล้เคียงจำนวน 150 ครัวเรือนประชากร 300 คน
4) บรรเทาปัญหาภัยแล้งที่เกิดขึ้นเป็นประจำในพื้นที่ ต. หัวสะพาน
สถานภาพโครงการ (สำนักชลประทานที่ 14 ดำเนินการ)
1) แบบก่อสร้าง อยู่ระหว่างสำรวจและออกแบบ
2) อยู่ระหว่างดำเนินการขออนุญาตเทศบาลหัวสะพานและทางหลวง
3) อยู่ระหว่างดำเนินการประชุมประชาคม

เวลา 11.00 น. ลงพื้นที่ตรวจติดตามประตูระบายน้ำคลองอรรถสิทธิ์พร้อมอาคารประกอบ ต.บ้านกุ่ม อ.เมือง จ.เพชรบุรี
สภาพปัญหา
1) ปตร. ชำรุด ไม่สามารถเปิด - ปิด บานได้
2) ฤดูน้ำแล้ง น้ำเค็มจะดันเข้าคลอง ทำให้น้ำเอ่อล้นไหลเข้าท่วมพื้นที่ ต.บ้านกุ่ม ต.ธงชัย ต.บางจาก และ ต.บางครก
3) พืชผล ไร่นา บ่อกุ้ง บ่อปลา เสียหายมากกว่า 4000 ไร่ โดยเฉพาะชมพู่เพชรสายรุ้งซึ่งเป็นพืชเศรษฐกิจของพื้นที่ฯ
การแก้ไขปัญหา
1) ก่อสร้างประตูระบายน้ำพร้อมอาคารประกอบ
2) ก่อสร้างกำแพงกันดิน เหนือและท้าย ปตร. รวม 288 เมตร
3) โครงการใช้งบประมาณ 30,000,000 บาท
ประโยชน์ที่จะได้รับ
1) บรรเทาความเสียหายจากอุทกภัย
2) เป็นแหล่งน้ำสนับสนุนคลองส่งน้ำสาย 3 ขวา - สายใหญ่ฝั่งซ้าย สำหรับพื้นที่เพาะปลูก ฤดูฝนประมาณ 4,000 ไร่ ฤดูแล้งประมาณ 700 ไร่
4) บรรเทาปัญหาภัยแล้งในพื้นที่ ทำให้ราษฎรมีความเป็นอยู่ที่ดีดีขึ้น
5) รักษาสภาพลำน้ำสร้างความชุ่มชื้นแก่พื้นดิน
สถานภาพโครงการ
1) แบบก่อสร้าง สำรวจและออกแบบแล้ว
2) อยู่ระหว่างการขอใช้พื้นที่ในการก่อสร้างต่อกรมเจ้าท่าและแปลงข้างเคียง

x
  • รวมเว็บไซต์ทั้งหมด
  • ภาคเหนือ
  • ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
  • ภาคกลาง
  • ภาคตะวันออก
  • ภาคใต้
สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ตกลง