นายวุฒิพงศ์ เนียมหอม ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่ตรวจราชการร่วมกับคณะรัฐมนตรีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ณ จังหวัดเพชรบุรี
14 พ.ค. 2567
15
0
นายวุฒิพงศ์ เนียมหอม ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่ตรวจราชการร่วมกับคณะรัฐมนตรีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ณ จังหวัดเพชรบุรี
นายวุฒิพงศ์เนียมหอมผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
นายวุฒิพงศ์ เนียมหอม ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่ตรวจราชการร่วมกับคณะรัฐมนตรีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ณ จังหวัดเพชรบุรี

นายวุฒิพงศ์ เนียมหอม ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่ตรวจราชการร่วมกับคณะรัฐมนตรีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ณ จังหวัดเพชรบุรี

วันอังคารที่ 14 พฤษภาคม 2567 เวลา 13.30 น. นายวุฒิพงศ์ เนียมหอม ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่ตรวจราชการร่วมกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า) รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (นายอรรถกร ศิริลัทธยากร) ผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และหัวหน้าส่วนราชการภายใต้สังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในระดับพื้นที่ ณ ตลาดกลางการเกษตรท่ายาง (หนองบ้วย) ตำบลท่ายาง อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี เพื่อพบปะและรับฟังปัญหา/ความต้องการ ตลอดจนบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ของเกษตรกร จากนั้นมีการมอบโฉนดเพื่อการเกษตร จำนวน 110 ฉบับ และมอบปัจจัยการผลิต จำนวน 20 ราย ก่อนที่จะเยี่ยมชมนิทรรศการ และรับฟังบรรยายสรุปผลการดำเนินงานกล้วยหอมทองของสหกรณ์การเกษตรท่ายาง จำกัด จาก 4 หน่วยงาน ได้แก่ กรมส่งเสริมสหกรณ์ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กรมวิชาการเกษตร และสหกรณ์การเกษตรท่ายาง จำกัด ซึ่งสหกรณ์มีการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ ทำให้ผลการดำเนินงานเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยให้ความสำคัญกับมาตรฐานการปลูก การบริหารจัดการแปลงอย่างเข้มงวดตามมาตรฐานสากล ส่งผลให้สมาชิกมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น เป็นไปตามนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่ต้องการการยกระดับสินค้าเกษตร เสริมศักยภาพเกษตรกร

x
  • รวมเว็บไซต์ทั้งหมด
  • ภาคเหนือ
  • ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
  • ภาคกลาง
  • ภาคตะวันออก
  • ภาคใต้
สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ตกลง