ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (นายถาวร ทันใจ) เข้าร่วมประชุมหารือการประชุมเตรียมความพร้อมรับคณะกรรมาธิการยุโรป (The Europian Commission) ในประเด็นด้านการขนถ่ายสัตว์น้ำของเรือประมงต่างประเทศ (PSM)
21 พ.ค. 2567
57
0
ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (นายถาวร ทันใจ) เข้าร่วมประชุมหารือการประชุมเตรียมความพร้อมรับคณะกรรมาธิการยุโรป (The Europian Commission) ในประเด็นด้านการขนถ่ายสัตว์น้ำของเรือประมงต่างประเทศ (PSM)
ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (นายถาวร ทันใจ) เข้าร่วมประชุมหารือการประชุมเตรียมความพร้อมรับคณะกรรมาธิการยุโรป (The Europian Commission) ในประเด็นด้านการขนถ่ายสัตว์น้ำของเรือประมงต่างประเทศ (PSM)

ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (นายถาวร ทันใจ) เข้าร่วมประชุมหารือการประชุมเตรียมความพร้อมรับคณะกรรมาธิการยุโรป (The Europian Commission) ในประเด็นด้านการขนถ่ายสัตว์น้ำของเรือประมงต่างประเทศ (PSM)
วันอังคารที่ 21 พฤษภาคม 2567 เวลา 09.30 น. นายถาวร ทันใจ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เข้าร่วมหารือการประชุมเตรียมความพร้อมรับคณะกรรมาธิการยุโรปในด้านการขนถ่ายสัตว์น้ำของเรือประมงต่างประเทศ ณ ห้องประชุมตะพัดทอง กรมประมง โดยได้หารือและให้ความเห็น ข้อสังเกตในประเด็นต่าง ๆ ที่คณะกรรมาธิการยุโรปให้ความสำคัญ เพื่อนำไปใช้เป็นข้อมูลในการปรับปรุงและเตรียมการรับคณะกรรมาธิการยุโรปต่อไป

x
  • รวมเว็บไซต์ทั้งหมด
  • ภาคเหนือ
  • ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
  • ภาคกลาง
  • ภาคตะวันออก
  • ภาคใต้
สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ตกลง