​รองปลัดเศรษฐเกียรติฯ เป็นประธานในการประชุมการประชุมคณะกรรมการอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการแปรสภาพเป็นทะเลทราย ครั้งที่ 1/2567
24 พ.ค. 2567
182
0
​รองปลัดเศรษฐเกียรติฯ
​รองปลัดเศรษฐเกียรติฯ เป็นประธานในการประชุมการประชุมคณะกรรมการอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการแปรสภาพเป็นทะเลทราย ครั้งที่ 1/2567

      นายเศรษฐเกียรติ กระจ่างวงษ์ รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานการประชุมการประชุมคณะกรรมการอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการแปรสภาพเป็นทะเลทรายครั้งที่ 1/2567 โดยมี นายอาทิตย์ ศุขเกษม รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน ผู้แทนหน่วยงานภายใต้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เข้าร่วม ณ ห้องประชุม 1214 ชั้น 2 กรมพัฒนาที่ดิน

      ทั้งนี้ ที่ประชุมมีการพิจารณาประเด็นสำคัญต่าง ๆ ดังนี้
​ 1. การประชุมรัฐภาคีอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการแปรสภาพเป็นทะเลทราย ครั้งที่ 16 (COP 16) จะจัดขึ้นในช่วงวันที่ 2 – 13 ธันวาคม 2567 ณ ราชอาณาจักรซาอุดิอาระเบีย
2. ที่ประชุมเห็นชอบ การจัดกิจกรรมเนื่องในวันทะเลทรายและภัยแล้งโลก ปี 2567 ภายใต้แนวคิด “United for Land: Our Legacy Our Future” “ร่วมพลิกฟื้นผืนดิน : มรดกเรา อนาคตเรา” จะจัดขึ้นในวันที่ 17 มิถุนายน 2567
3. ที่ประชุมเห็นชอบร่างแผนปฏิบัติการแห่งชาติของอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการแปรสภาพเป็นทะเลทราย พ.ศ. 2566 - 2570 และขอให้รับความเห็นของสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และหน่วยงานต่างๆ ใช้การพิจารณาปรับปรุงข้อมูล ก่อนนำข้อมูลดังกล่าว ประกอบการพิจารณาในการประชาวิจารณ์ ครั้งที่ 2 ต่อไป

x
  • รวมเว็บไซต์ทั้งหมด
  • ภาคเหนือ
  • ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
  • ภาคกลาง
  • ภาคตะวันออก
  • ภาคใต้
สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ตกลง