ปลัดเกษตรฯ ร่วมติดตามความคืบหน้าการขับเคลื่อนโครงการภายใต้คณะกรรมการคพช. เตรียมผลักดันการใช้แอปพลิเคชันเพื่ออำนวยความสะดวกแก่สมาชิกสหกรณ์
24 พ.ค. 2567
119
0
ปลัดเกษตรฯร่วมติดตามความคืบหน้าการขับเคลื่อนโครงการภายใต้คณะกรรมการคพช.
ปลัดเกษตรฯ ร่วมติดตามความคืบหน้าการขับเคลื่อนโครงการภายใต้คณะกรรมการคพช. เตรียมผลักดันการใช้แอปพลิเคชันเพื่ออำนวยความสะดวกแก่สมาชิกสหกรณ์

ปลัดเกษตรฯ ร่วมติดตามความคืบหน้าการขับเคลื่อนโครงการภายใต้คณะกรรมการคพช. เตรียมผลักดันการใช้แอปพลิเคชันเพื่ออำนวยความสะดวกแก่สมาชิกสหกรณ์

   นายอรรถกร ศิริลัทธยากร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติครั้งที่ 2 / 2567โดยมีนายประยูรอินสกุลปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และผู้บริหารหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมณ ห้องประชุมกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (134-135) ซึ่งที่ประชุมมีมติเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศ คพช. เรื่องข้อกำหนดการฝากหรือลงทุนอย่างอื่นของสหกรณ์และแนวทางปฏิบัติกรณีสหกรณ์นำเงินไปลงทุนผ่านกองทุนส่วนบุคคล (Private Fund) อีกทั้ง ได้หารือแนวทางการพัฒนาแอปพลิเคชันสำหรับสหกรณ์ภาคการเกษตร เพื่อเป็นการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมสำหรับอำนวยความสะดวกแก่สมาชิกสหกรณ์ในการทำธุรกรรมทางการเงินลักษณะ Real Time การสั่งซื้อปัจจัยการผลิตสินค้าเกษตร รวมถึงด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

     กระทรวงเกษตรและสหกรณ์โดยกรมส่งเสริมสหกรณ์ได้ดำเนินการจัดการฝึกอบรมหลักสูตรกลาง“การเงินการบัญชีและการบริหารสำหรับกรรมการสหกรณ์”เพื่อส่งเสริมองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้อง และเพื่อพัฒนาศักยภาพของสมาชิกสหกรณ์ ประกอบด้วย 1)หลักสูตร 57 ชั่วโมง สำหรับชุมนุมสหกรณ์สหกรณ์ออมทรัพย์ และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนขนาดใหญ่2) หลักสูตร 24 ชั่วโมง สำหรับสหกรณ์ขนาดเล็กซึ่งตั้งแต่ปี 2562–เดือนเมษายน 2567มีการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ผ่านการฝึกอบรมทั้ง 2 หลักสูตรจำนวน80รุ่นรวมทั้งสิ้น 6,679ราย(ข้อมูลณวันที่ 4 เม.ย. 2567)ทั้งนี้ได้มีการขับเคลื่อนโครงการแก้ไขปัญหาหนี้สินสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์โดยการกำหนดมาตรการแก้ไขปัญหาดังกล่าวดังนี้อัตราดอกเบี้ยเงินกู้พิเศษภายใต้โครงการฯไม่เกินร้อยละ 4.75 ต่อปีขยายเวลาชำระหนี้ให้แก่สมาชิกไปจนถึงอายุ 75 ปีตลอดจนการกำหนดหลักเกณฑ์ในการควบคุมยอดหนี้ให้สมาชิกและหลักเกณฑ์การผ่อนชำระเงินกู้เฉพาะส่วนปัจจุบันมีการดำเนินการแล้วกว่า 238 แห่งและสมาชิกสหกรณ์ได้รับประโยชน์รวมทั้งสิ้น119,052 ราย อีกด้วย

x
  • รวมเว็บไซต์ทั้งหมด
  • ภาคเหนือ
  • ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
  • ภาคกลาง
  • ภาคตะวันออก
  • ภาคใต้
สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ตกลง