ปลัดเกษตรฯ ร่วมประชุมคปก. ครั้งที่ 4/2567 เตรียมตั้งคณะอนุกรรมการกลั่นกรองประกาศที่ดินเขตชุมชน
7 มิ.ย. 2567
72
0
ปลัดเกษตรฯร่วมประชุมคปก.ครั้งที่4/2567เตรียมตั้งคณะอนุกรรมการกลั่นกรองประกาศที่ดินเขตชุมชน
ปลัดเกษตรฯ ร่วมประชุมคปก. ครั้งที่ 4/2567 เตรียมตั้งคณะอนุกรรมการกลั่นกรองประกาศที่ดินเขตชุมชน

ปลัดเกษตรฯ ร่วมประชุมคปก. ครั้งที่ 4/2567 เตรียมตั้งคณะอนุกรรมการกลั่นกรองประกาศที่ดินเขตชุมชน
พร้อมเคาะ โครงการก่อสร้างเพื่ออำนวยความสะดวกแก่พี่น้องเกษตรกรในพื้นที่

               ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (คปก.) ครั้งที่ 4/2567 โดยมี นายประยูร อินสกุล ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายวิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข เลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ผู้บริหารส่วนราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วม ณ ห้องประชุมไชยยงค์ ชูชาติ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

               สำหรับการประชุมครั้งนี้ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้มีการศึกษาประกาศการใช้หลักเกณฑ์ในการจัดเขตที่ดินชุมชนในเขตปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พร้อมทั้งเตรียมตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อกลั่นกรองความเหมาะสมของพื้นที่ในการประกาศเป็นเขตชุมชน ในด้านการสำรวจพื้นที่จะมีการประยุกต์ใช้วิธีการดิจิตอล ควบคู่ไปกับวิธีการอนาล็อกเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ข้อมูลที่มีประสิทธิภาพและมีความแม่นยำสูง

                 นอกจากนี้ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบโครงการก่อสร้างในพื้นที่เกษตรกรรมเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่พี่น้องเกษตรกรในการประกอบกิจกรรมภาคการเกษตร อาทิ 1) โครงการก่อสร้างถนนสายหลักและสายซอยผิวจราจรหินคลุก ในแปลงเกษตรกรรม ตามโครงการจัดที่ดินแปลงเกษตรเกื้อกูลทับปะตีโมเดล ตำบลโป่งน้ำร้อน อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี โดยเป็นถนน สายหลัก จำนวน 1 สาย ระยะทางรวม 1.6 กิโลเมตร และถนนสายซอย จำนวน 7 สาย ระยะทางรวม 4.8 กิโลเมตร 2) โครงการก่อสร้างบ่อบาดาลและระบบสูบน้ำโซล่าร์เซลล์ พร้อมหอถังสูงทรงแชมเปญ และระบบประปา ตำบลหงษ์เจริญ อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร จำนวน 5 แห่ง

               อีกทั้ง มีมติเห็นชอบให้ใช้ที่ดินเพื่อกิจการสาธารณูปโรคและกิจการอื่น ๆ ในเขตปฏิรูปที่ดิน ดังนี้1) สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ขออนุญาตใช้ที่ดินเพื่อเป็นที่ตั้งวัดป่าอุดมเทพนิมิต ในเขตปฏิรูปที่ดินจังหวัดอุดรธานี เพื่อให้มีสถานที่ประกอบพิธีทางศาสนาและอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนที่อาศัยอยู่โดยรอบกว่า400 ครัวเรือน2) องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งศรีทอง ขออนุญาตใช้ที่ดินเพื่อเป็นที่ตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งศรีทอง และดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ในเขตปฏิรูปที่ดินจังหวัดน่าน เพื่อให้มีอาคารสำนักงานที่มีความมั่นคงปลอดภัยเอื้อต่อการปฏิบัติงานบริการประชาชนและอำนวยความสะดวกสบายในการติดต่อประสานงานดีมากขึ้นและทำให้การปฏิบัติงานตลอดจนภารกิจหน้าที่ของบุคลากรมีประสิทธิภาพมากขึ้นอีกด้วย

              

x
  • รวมเว็บไซต์ทั้งหมด
  • ภาคเหนือ
  • ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
  • ภาคกลาง
  • ภาคตะวันออก
  • ภาคใต้
สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ตกลง