"ทปษ.บุญสิงห์" ลุยลงพื้นที่แก้ไขปัญหาและมอบเมล็ดพันธุ์ข้าวในโครงการเปลี่ยนเมล็ดพันธุ์ข้าวปี 2567 พบปะพูดคุยกับเกษตรกร ณ หอประชุมเทศบาลตำบลงิมและรับฟังปัญหากลุ่มผู้ใช้น้ำในโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยรู อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลงิม อำเภอปง จังหวัดพะเยา
9 มิ.ย. 2567
130
0
ทปษ.บุญสิงห์ลุยลงพื้นที่แก้ไขปัญหาและมอบเมล็ดพันธุ์ข้าวในโครงการเปลี่ยนเมล็ดพันธุ์ข้าวปี
"ทปษ.บุญสิงห์" ลุยลงพื้นที่แก้ไขปัญหาและมอบเมล็ดพันธุ์ข้าวในโครงการเปลี่ยนเมล็ดพันธุ์ข้าวปี 2567 พบปะพูดคุยกับเกษตรกร ณ หอประชุมเทศบาลตำบลงิมและรับฟังปัญหากลุ่มผู้ใช้น้ำในโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยรู อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลงิม อำเภอปง จังหวัดพะเยา

"ทปษ.บุญสิงห์" ลุยลงพื้นที่แก้ไขปัญหาและมอบเมล็ดพันธุ์ข้าวในโครงการเปลี่ยนเมล็ดพันธุ์ข้าวปี 2567 พบปะพูดคุยกับเกษตรกร ณ หอประชุมเทศบาลตำบลงิมและรับฟังปัญหากลุ่มผู้ใช้น้ำในโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยรู อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลงิม อำเภอปง จังหวัดพะเยา

      นายบุญสิงห์ วรินทร์รักษ์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วย ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่มอบเมล็ดพันธุ์ข้าวในโครงการเปลี่ยนเมล็ดพันธุ์ข้าวปี 2567 กรมการข้าว พบปะพูดคุยกับเกษตรกร ณ หอประชุมเทศบาลตำบลงิม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อมอบเมล็ดพันธุ์ข้าวในโครงการเปลี่ยนเมล็ดพันธุ์ข้าวปี 2567 กรมการข้าว และเวลา 11.00 นายบุญสิงห์ วรินทร์รักษ์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วย ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เดินทางเข้ารับฟังปัญหากลุ่มผู้ใช้น้ำในโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยรู อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลงิม อำเภอปง จังหวัดพะเยาโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ ติดตาม เร่งรัดการดำเนินงานและรับฟังปัญหา ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้มีข้อสังการให้หน่วยงานในกระทรวงเกษตร ดังนี้

      1. เร่งรัดปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร ให้ประสานกับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
      2. เร่งแก้ไขปัญหาราคาข้าวโพด
      3. เร่งรัดตามนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ให้ดำเนินการแก้ไขปัญหาและพัฒนาแหล่งต้นน้ำยมให้สามารถบริหารจัดการปริมาณน้ำได้อย่างเต็มศักยภาพ โดยให้กรมชลประทานวางแผนการบริหารจัดการน้ำต้นน้ำยม ซึ่งขณะนี้กรมชลประทาน ได้จัดทำแผนการบริหารจัดการลุ่มน้ำยมเสร็จแล้ว คาดว่าในปี พ.ศ.2569 จะสามารถด้าเนินการบริหารจัดการปริมาณน้ำได้ จ้านวน 110 ล้าน ลบ.มเร่งรัดการดำเนินการก่อสร้างโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำรู เพื่อรองรับน้ำและเพิ่มพื้นที่ที่ได้รับประโยชน์ ภายในปี 2569
      4. ให้กรมชลประทานเร่งดำเนินการโครงการยกระดับน้ำฝายแก้วเข้าสู่พื้นที่การเกษตร และเร่งดำเนินการโครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำแม่เมาะให้สามารถด้าเนินการก่อสร้างได้โดยเร็ว
      5. ให้กรมชลประทานตรวจสอบว่ามีแผนงาน/โครงการใดที่จะสามารถเร่งดำเนินการได้ในปีงบประมาณ พ.ศ.2568-2569 เช่น ห้วยดงดำ น้ำขาม น้ำรวก กิ่วผาวอก และน้ำงิมเป็นต้น
      6. เร่งรัดการสร้างฝายน้ำรู และสร้างความเข้าใจกับประชาชนในพื้นที่ ภายในปี 2568 และสำหรับระบบส่งน้ำเข้าสู่พื้นที่การเกษตรให้เร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในปี 2568
      7. เร่งรัดการสำรวจการสร้างฝายเม่า และ อ่างเก็บน้ำแม่เมาะ

x
  • รวมเว็บไซต์ทั้งหมด
  • ภาคเหนือ
  • ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
  • ภาคกลาง
  • ภาคตะวันออก
  • ภาคใต้
สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ตกลง