ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่ตรวจราชการร่วมกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ( ร้อยเอกธรรมนัส พรหมเผ่า) จังหวัดชัยภูมิ
9 มิ.ย. 2567
19
0
ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่ตรวจราชการร่วมกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ( ร้อยเอกธรรมนัส พรหมเผ่า) จังหวัดชัยภูมิ
ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่ตรวจราชการร่วมกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ( ร้อยเอกธรรมนัส พรหมเผ่า) จังหวัดชัยภูมิ

ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่ตรวจราชการร่วมกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ( ร้อยเอกธรรมนัส พรหมเผ่า) จังหวัดชัยภูมิ

วันที่ 9 มิถุนายน 2567 เวลา 9.35 น. นายปรีชา พันธุ์วา หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายทวีศักดิ์ ธนเดโชพล และนางอัญชลี สุวจิตตานนท์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่ตรวจติดตามนโยบายสำคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมกับรัฐมนตรีว่ากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า) และรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (นายอรรถกร ศิริลัทยากร) ณ โรงเรียนคอนสวรรค์ ตำบลคอนสวรรค์ อำเภอคอนสวรค์ จังหวัดชัยภูมิ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่ ติดตามโครงการพัฒนาลุ่มน้ำชี จังหวัดชัยภูมิ พร้อมทั้งรับฟังสรุปแนวทางการพัฒนาโครงการแก้มลิงกล่ำน้อย และได้พบปะเกษตรกรเพื่อรับฟังปัญหาความต้องการ แนวทางการแก้ไขปัญหาในพื้นที่ พร้อมทั้งมอบโฉนดเพื่อการเกษตร กรรมสิทธิ์สัตว์โครงการธนาคารโค-กระบือ เพื่อเกษตรกรตามพระราชดำริ และเวชภัณฑ์สำหรับสัตว์ เมล็ดพันธุ์พืชผักและสารชีวภัณฑ์ พันธุ์หม่อน
เวลา 13.00 น. เดินทางยังโรงเรียนบ้านส้มกบ (รัฐราษฏ์บำรุง) ตำบลสระโพนทอง อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และคณะ ติดตามการดำเนินงานโครงการอ่างเก็บน้ำช่องพันลำ ตำบลสระโพนทอง อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ และรับฟังปัญหาและความต้องการของประชนชนในพื้นที่

x
  • รวมเว็บไซต์ทั้งหมด
  • ภาคเหนือ
  • ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
  • ภาคกลาง
  • ภาคตะวันออก
  • ภาคใต้
สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ตกลง