นายวุฒิพงศ์ เนียมหอม ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เข้าร่วมพิธีเปิดงานโครงการจิตอาสารักษ์สิ่งแวดล้อมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 ณ ตำบลห้วยขุนราม อำเภอพัฒนานิคม จังหวัด
10 มิ.ย. 2567
12
0
นายวุฒิพงศ์ เนียมหอม ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เข้าร่วมพิธีเปิดงานโครงการจิตอาสารักษ์สิ่งแวดล้อมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 ณ ตำบลห้วยขุนราม อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี
นายวุฒิพงศ์เนียมหอมผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
นายวุฒิพงศ์ เนียมหอม ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เข้าร่วมพิธีเปิดงานโครงการจิตอาสารักษ์สิ่งแวดล้อมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 ณ ตำบลห้วยขุนราม อำเภอพัฒนานิคม จังหวัด

นายวุฒิพงศ์ เนียมหอม ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เข้าร่วมพิธีเปิดงานโครงการจิตอาสารักษ์สิ่งแวดล้อมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 ณ ตำบลห้วยขุนราม อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี

วันจันทร์ที่ 10 มิถุนายน 2567 เวลา 10.00 น. นายวุฒิพงศ์ เนียมหอม ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูงกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และหัวหน้าส่วนราชการในระดับพื้นที่จังหวัดลพบุรี เข้าร่วมโครงการจิตอาสารักษ์สิ่งแวดล้อมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ โดยมีนายวิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข เลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เป็นประธานในพิธีเปิดงานโครงการจิตอาสารักษ์สิ่งแวดล้อมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 ประกอบด้วยกิจกรรมสร้างฝายชะลอน้ำในเขตปฏิรูปที่ดิน พร้อมด้วยการปลูกหญ้าแฝก จำนวน 10,000 กล้า ปลูกต้นไม้ -พืชสมุนไพร - พืชอาหาร จำนวน 500 ต้น ในบริเวณพื้นที่ฝายชะลอน้ำฯ เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาครัฐ เกษตรกร และชุมชน ร่วมสืบสานพระราชปณิธานด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ และแหล่งน้ำลำธาร โดยเชื่อมโยงโครงการพัฒนา 72 สายน้ำยั่งยืน เฉลิมพระเกียรติฯ ซึ่งถือเป็นโครงการเฉลิมพระเกียรติ 1 ใน 10 ของรัฐบาล ณ ตำบลห้วยขุนราม อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี

x
  • รวมเว็บไซต์ทั้งหมด
  • ภาคเหนือ
  • ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
  • ภาคกลาง
  • ภาคตะวันออก
  • ภาคใต้
สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ตกลง