ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่ตรวจราชการร่วมกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนนทบุรี ณ พื้นที่จังหวัดนนทบุรี
10 มิ.ย. 2567
11
0
ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่ตรวจราชการร่วมกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนนทบุรี ณ พื้นที่จังหวัดนนทบุรี
ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่ตรวจราชการร่วมกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนนทบุรี ณ พื้นที่จังหวัดนนทบุรี

ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่ตรวจราชการร่วมกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนนทบุรี ณ พื้นที่จังหวัดนนทบุรี
วันที่ 10 มิถุนายน 2567 คณะผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประกอบด้วยนางสาวเสาวลักษณ์ ศุภกมลเสนีย์ และ ดร.ทวีศักดิ์ ธนเดโชพลได้ร่วมลงพื้นที่ตรวจราชการร่วมกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (ร้อยเอกธรรมนัส พรหมเผ่า) ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์( นายประยูร อินสกุล ) และหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนนทบุรี ณ พื้นที่จังหวัดนนทบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามสถานการณ์กำแพงคอนกรีตป้องกันตลิ่งริมนำ้เจ้าพระยาบริเวณวัดเชิงเลน ตำบลท่าอิฐ อำเภอปากเกร็ด ทรุดตัวลงมาเป็นแนวยาว ผลการลงพื้นที่ พบว่า กำแพงคอนกรีตป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณวัดเชิงเลน ที่สร้างขึ้นเป็นแนวป้องกันตลิ่งและช่วยแก้ไข
ปัญหาน้ำท่วมพื้นที่ชุมชนและเกษตรกรรมในช่วงฤดูน้ำหลาก มีการทรุดตัว เป็นระยะทางประมาณ 75 เมตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดย
กรมชลประทานได้ดำเนินการส่งเจ้าหน้าที่เร่งเข้าไปตรวจสอบสาเหตุการทรุดตัว และเร่งหาแนวทางในการช่อมแซมโดยเร่งด่วนแล้ว ในการนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้สั่งการให้กรมชลประทาน ในการนำชีทไพล์ (เหล็กเข็มพืด) มาติดตั้งบริเวณที่เกิดการทรุดตัว เพื่อเสริมความมั่นคง แข็งแรง ป้องกันแรงกระแทกจากกระแสน้ำ อีกทั้ง ให้มีการศึกษาและถอดบทเรียนการก่อสร้างแนวป้องกันตลิ่งตลอดทั้งแนว เพื่อหาสาเหตุที่แท้จริงและการวางแผนเพิ่มเติมในอนาคต พร้อมทั้งมอบ
หมายให้ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตั้งคณะกรรมการสอบสวนถึงสาเหตุการทรุดตัว ต่อไป

x
  • รวมเว็บไซต์ทั้งหมด
  • ภาคเหนือ
  • ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
  • ภาคกลาง
  • ภาคตะวันออก
  • ภาคใต้
สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ตกลง