นายกฤษ อุตตมะเวทิน ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมหารือแนวทางขับเคลื่อนคณะทำงานรายสินค้าสำคัญ คณะที่ 8 ปาล์มน้ำมัน และคณะที่ 12 หม่อนไหม
11 มิ.ย. 2567
35
0
นายกฤษ อุตตมะเวทิน ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมหารือแนวทางขับเคลื่อนคณะทำงานรายสินค้าสำคัญ คณะที่ 8 ปาล์มน้ำมัน และคณะที่ 12 หม่อนไหม
นายกฤษอุตตมะเวทินผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
นายกฤษ อุตตมะเวทิน ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมหารือแนวทางขับเคลื่อนคณะทำงานรายสินค้าสำคัญ คณะที่ 8 ปาล์มน้ำมัน และคณะที่ 12 หม่อนไหม

นายกฤษ อุตตมะเวทิน ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมหารือแนวทางขับเคลื่อนคณะทำงานรายสินค้าสำคัญ คณะที่ 8 ปาล์มน้ำมัน และคณะที่ 12 หม่อนไหม

วันที่ 10-11 มิถุนายน 2567 ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (นายกฤษ อุตตมะเวทิน) เขตตรวจราชการที่ 7 เข้าร่วมประชุมหารือแนวทางขับเคลื่อนคณะทำงานรายสินค้าสำคัญคณะที่ 8 ปาล์มน้ำมัน และคณะที่ 12 หม่อนไหม โดยมีท่านรองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (นายเศรษฐเกียรติ กระจ่างวงษ์) ประธานคณะที่ 8 ปาล์มน้ำมัน ท่านรองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (นายนวนิตย์ พลเคน) ประธานคณะที่ 12 หม่อนไหม เป็นประธานการหารือ ร่วมด้วยท่านรองอธิบดีกรมหม่อนไหม (นายศรัญญู พูลลาภ) ดร.บุรินทร์ สุขพิศาล ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการนโยบายปาล์มน้ำมันแห่งชาติ และเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้อง เพื่อหารือแนวทางการขับเคลื่อนการส่งเสริมการผลิตปาล์มน้ำมันและหม่อนไหมทั้งในระยะสั้น ระยะกลางและระยะยาว รวมทั้งผลักดันการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการในสินค้าปาล์มน้ำมันและหม่อนไหมโดยบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งในส่วนกลางและในระดับพื้นที่ ทั้งนี้ เพื่อมุ่งสร้างรายได้ให้เกษตรกร ผ่านหลักการ “ตลาดนำ นวัตกรรมเสริม เพิ่มรายได้” และสอดคล้องกับนโยบายลดต้นทุน เพิ่มผลผลิต และสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าเกษตรของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

x
  • รวมเว็บไซต์ทั้งหมด
  • ภาคเหนือ
  • ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
  • ภาคกลาง
  • ภาคตะวันออก
  • ภาคใต้
สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ตกลง