ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (นางสาวทัศนีย์ เมืองแก้ว) เป็นประธานการประชุมพิจารณาวิธีการจัดเก็บข้อมูล และแนวทางการประเมินผลโครงการสินค้าเกษตร และบริการมูลค่าสูง 1 ท้องถิ่น 1 สินค้ามูลค่าสูง ณ ห้องประชุมกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 134
11 มิ.ย. 2567
17
0
ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (นางสาวทัศนีย์ เมืองแก้ว) เป็นประธานการประชุมพิจารณาวิธีการจัดเก็บข้อมูล และแนวทางการประเมินผลโครงการสินค้าเกษตร และบริการมูลค่าสูง 1 ท้องถิ่น 1 สินค้ามูลค่าสูง ณ ห้องประชุมกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 134
ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (นางสาวทัศนีย์ เมืองแก้ว) เป็นประธานการประชุมพิจารณาวิธีการจัดเก็บข้อมูล และแนวทางการประเมินผลโครงการสินค้าเกษตร และบริการมูลค่าสูง 1 ท้องถิ่น 1 สินค้ามูลค่าสูง ณ ห้องประชุมกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 134

วันอังคารที่ 11 มิถุนายน 2567 เวลา 09.30 น. นางสาวทัศนีย์ เมืองแก้ว ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานการประชุม เพื่อหารือรายละเอียดวิธีการจัดเก็บข้อมูล และแนวทางการประเมินผลโครงการสินค้าเกษตร และบริการมูลค่าสูง 1 ท้องถิ่น 1สินค้ามูลค่าสูง สืบเนื่องจากผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (นางสาวทัศนีย์ เมืองแก้ว) ได้รับมอบหมายจากประธานคณะกรรมการบริหารนโยบายสินค้าเกษตร และบริหารมูลค่าสูง 1 ท้องถิ่น 1 สินค้ามูลค่าสูง ให้ร่วมกับสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรหารือแนวทางวิธีการเก็บข้อมูลตามตัวชี้วัดโครงการ โดยการประชุมในวันนี้ มีผู้แทนจากสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กรมส่งเสริมการเกษตร กรมประมง กรมปศุสัตว์ และกองนโยบายเทคโนโลยีเพื่อการเกษตรฯร่วมประชุมหารือ ซึ่งในที่ประชุมได้หารือการปรับแบบฟอร์มแบบสอบถาม การทำแอปพลิเคชั่นเพื่อจัดเก็บข้อมูล แผนดำเนินการอบรมการใช้แอปพลิเคชั่นในการเก็บข้อมูล รวมทั้งกำหนดแผนการลงพื้นที่เพื่อดำเนินการจัดเก็บข้อมูล ต่อไป

x
  • รวมเว็บไซต์ทั้งหมด
  • ภาคเหนือ
  • ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
  • ภาคกลาง
  • ภาคตะวันออก
  • ภาคใต้
สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ตกลง