ประกาศเจตนารมณ์ไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (NO GIFT POLICY)
9 ม.ค. 2567
3,986
362
ประกาศเจตนารมณ์ไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่
ประกาศเจตนารมณ์ไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (NO GIFT POLICY)

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (นายประยูร อินสกุล) ได้ประกาศเจตนารมณ์ไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเสริมสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมสุจริตในการปฏิบัติหน้าที่ ให้มีความโปร่งใส เป็นธรรม และป้องกันไม่ให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน จึงขอประกาศเจตนารมณ์ของผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ทุกคนว่า จะไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดในขณะ ก่อน และหลังจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ผู้บริหารและผู้บังคับบัญชาทุกระดับต้องปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี พร้อมทั้ง กำกับดูแลเจ้าหน้าที่ในสังกัดให้ประพฤติตนอย่างถูกต้อง ต่อไป

x
  • รวมเว็บไซต์ทั้งหมด
  • ภาคเหนือ
  • ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
  • ภาคกลาง
  • ภาคตะวันออก
  • ภาคใต้
สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ตกลง