กองกลาง
กองกลาง
อำนาจหน้าที่
 • ปฏิบัติงานสารบรรณของ สำนักงานปลัดกระทรวงและ กระทรวง
 • ดำเนินการเกี่ยวกับงานช่วย อำนวยการและงานเลขานุการของสำนักงานปลัดกระทรวง
 • ดำเนินการอื่นใดที่มิได้กำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของส่วนราชการใดของสำนักงานปลัดกระทรวง
 • ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
กลุ่มสารบรรณ
 • ปฏิบัติงานบริหารทั่วไป
 • ปฏิบัติงานวิเคราะห์กลั่นกรองหนังสือราชการของ กษ.
 • ปฏิบัติงานทะเบียนเอกสารลับ/เก็บเอกสารของ กษ.
 • ปฏิบัติงานแจ้งเวียนหนังสือ กษ.
 • ร่างโต้ตอบหนังสือทั่วไปถึงหน่วยงานภายนอกและบุคคลภายนอก
 • ปฏิบัติงานด้านบริหารบุคคลของกอง
 • ปฏิบัติงานด้านแผนงานและงบประมาณของกอง
 • ปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชีของกองที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
 • ควบคุมดูแลงานยานพาหนะ
 • ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานอื่น
 • ปฏิบัติงานด้านพัสดุ/การจัดซื้อ จัดจ้าง
กลุ่มพระราชพิธีและกิจกรรมพิเศษ
 • ดำเนินการเกี่ยวกับงานพระราชพิธี รัฐพิธี และงานพิธีรวมทั้งกิจกรรมในภาพรวมของ กษ. และสป.กษ.
 • ดำเนินการเกี่ยวกับวันสำคัญทางศาสนา งานวางพวงมาลาของหน่วยงานภายนอก รวมทั้งจัดทำบัญชีลำดับการเข้าร่วมงานดังกล่าว
 • ปฏิบัติงานร่วมกับ หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
กลุ่มช่วยอำนวยการนักบริหารและประสานราชการ
 • ดำเนินการเกี่ยวกับการสนับสนุนการปฏิบัติงานของผู้บริหารระดับสูง
 • ดำเนินการเกี่ยวกับงานเลขานุการผู้บริหารระดับสูง
 • ศึกษา วิเคราะห์กลั่นกรองและสรุปเรื่องนำเรียนผู้บริหารพิจารณาสั่งการ
 • ค้นคว้าหาข้อมูล เพื่อประกอบการพิจารณาของผู้บริหาร
 • ร่างโต้ตอบหนังสือถึงหน่วยงานภายนอกและบุคคลภายนอก พร้อมทั้งตรวจร่างหนังสือจากหน่วยงานในสังกัด เพื่อนำเรียนผู้บริหารลงนามถึงหน่วยงานภายนอก
 • เป็นศูนย์กลางการติดต่อประสานราชการกับส่วนราชการต่างๆ
 • ปฏิบัติงานร่วมกับ หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานอื่น
 • ดำเนินการกำกับ ดูแลการจัดทำรายงานผลตัวชี้วัด ควบคุมภายใน และการจัดการคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
 • ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดสถานที่ประชุมที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมายและภายนอกสังกัด เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของผู้บริหาร
ติดต่อสอบถาม
กองกลาง สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
เลขที่ 3 ถนนราชดำเนินนอก แขวงบ้านพานถม เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
 • กลุ่มสารบรรณ
  โทรศัพท์ 0 2281 5955 ต่อ 124
 • กลุ่มพระราชพิธีและกิจกรรมพิเศษ
  โทรศัพท์ 0 2281 5955 ต่อ 118
 • กลุ่มช่วยอำนวยการนักบริหารและประสานราชการ
  โทรศัพท์ 0 2281 5955 ต่อ 160
x
 • รวมเว็บไซต์ทั้งหมด
 • ภาคเหนือ
 • ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 • ภาคกลาง
 • ภาคตะวันออก
 • ภาคใต้
สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ตกลง