กองเกษตรสารนิเทศ
กองเกษตรสารนิเทศ
อำนาจหน้าที่
 • ศึกษาและวิเคราะห์สถานการณ์ข่าวสารเพื่อประชาสัมพันธ์การปฏิบัติราชการของหน่วยงานในสังกัดกระทรวง
 • เผยแพร่กิจกรรม ความรู้ และความก้าวหน้าทางการเกษตร รวมทั้งจัดระบบข้อมูลข่าวสารของราชการเพื่อประชาชน
 • ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
 • งานสารบรรณ งานธุรการ
 • งานพัสดุ งานยานพาหนะ งานสถานที่
 • งานบริหารบุคคล
 • งานการเงิน การบัญชี งบประมาณ
 • งานจัดทำคำรับรองปฏิบัติราชการ
 • งานระบบควบคุมภายใน งานจัดการความเสี่ยง
กลุ่มโฆษกและวิเคราะห์ข่าว
 • ศึกษา วิเคราะห์ นโยบายและยุทธศาสตร์การดำเนินงานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อวางแผนการจัดทำข่าว
 • ศึกษาวิเคราะห์ และตรวจสอบสถานการณ์ข่าวด้านการเกษตร นำเสนอและให้คำแนะนำแก่ฝ่ายบริหาร
 • ดำเนินการจัดทำข่าวผลการดำเนินงานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เผยแพร่ผ่านสื่อต่างๆ ได้แก่ สื่อมวลชน สื่อสิ่งพิมพ์ การแถลงข่าว เว็บไซต์
 • ศึกษา วิเคราะห์ และคิดตามการประเมินผลการผลิตและการเผยแพร่ข่าวประชาสัมพันธ์
 • ดำเนินการเกี่ยวกับงานเลขานุดำเนินการเกี่ยวกับงานเลขานุการโฆษกกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และโฆษกสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
กลุ่มเทคโนโลยีโสตทัศนูปกรณ์
 • นำเสนอและให้บริการภาพในระบบต่างๆ
 • ถ่ายภาพนิ่งและภาพยนตร์สนับสนุนการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์และข่าว
 • บันทึกภาพนิ่งและภาพยนตร์เพื่อบันทึกเหตุการณ์สำคัญของกระทรวงฯ
 • ดูแลรักษา ให้บริการและควบคุมอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์
 • จัดทำและนำเสนอนิทรรศการเพื่อการประชาสัมพันธ์
 • ออกแบบงานและจัดทำงานศิลปกรรมในวาระต่างๆ
กลุ่มยุทธศาสตร์และข้อมูลการประชาสัมพันธ์
 • ศึกษา วิเคราะห์ เสนอแนะ เกี่ยวกับนโยบายและข้อมูลด้านการเกษตรและสหกรณ์ เพื่อจัดทำแผนยุทธศาสตร์และหรือแผนประชาสัมพันธ์
 • ดำเนินงานเกี่ยวกับงานศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
 • ดำเนินงานเกี่ยวกับงานห้องสมุดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์
 • ศึกษา วิเคราะห์ นโยบายและข้อมูลด้านการเกษตรและสหกรณ์ เพื่อกำหนดหรือปรับปรุงพัฒนาวิธีการ รูปแบบ เทคนิคในการผลิตและเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางต่างๆ ได้แก่ สื่อโทรทัศน์ สื่อวิทยุ สื่อสิ่งพิมพ์ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ และสื่ออื่นๆ ตามความเหมาะสม
 • บริหารจัดการ กำกับดูแลสื่อประชาสัมพันธ์ในช่องทางต่างๆ ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
 • ดำเนินการเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางต่างๆ เพื่อเป็นศูนย์กลางการบริหารจัดการสื่อ การสร้างสรรค์และการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์เผยแพร่กิจกรรม ความรู้ และความก้าวหน้าทางการเกษตร
 • ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
ติดต่อสอบถาม
กองเกษตรสารนิเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
เลขที่ 3 ถนนราชดำเนินนอก กรุงเทพฯ 10200
 • ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
  โทรศัพท์ 0 2281 5955 ต่อ 138
  โทรสาร 0 2282 8827
 • กลุ่มโฆษกและวิเคราะห์ข่าว
  โทรศัพท์ 0 2281 5955 ต่อ 137
  โทรสาร 0 2282 8827
 • กลุ่มยุทธศาสตร์และข้อมูลประชาสัมพันธ์
  โทรศัพท์ 0 2281 5955 ต่อ 162
  โทรสาร 0 2282 8827
 • กลุ่มเทคโนโลยีโสตทัศนูปกรณ์
  โทรศัพท์ 0 2281 5955 ต่อ 233
  โทรสาร 0 2282 8827
 • กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์
  โทรศัพท์ 0 2281 5955 ต่อ 135
  โทรสาร 0 2282 8827
x
 • รวมเว็บไซต์ทั้งหมด
 • ภาคเหนือ
 • ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 • ภาคกลาง
 • ภาคตะวันออก
 • ภาคใต้
สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ตกลง