กองคลัง
กองคลัง
อำนาจหน้าที่
 • ดำเนินการเกี่ยวกับการเงิน การบัญชี การบริหารงบประมาณ การพัสดุ อาคารสถานที่ และยานพาหนะของสำนักงานปลัดกระทรวง และที่ราชพัสดุที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของกระทรวง
 • ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่น ที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย
ฝ่ายบริหารทั่วไป
 • ปฏิบัติงานสารบรรณของกอง
 • เก็บ –ทำลายเอกสารหลักฐานด้านการงบประมาณ การเงิน การคลัง และการพัสดุ
 • รวบรวมข้อมูล กฎ ระเบียบ มติ ข้อบังคับเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณ การเงิน การคลัง และการพัสดุ
 • กลั่นกรอง คัดแยกเอกสาร เสนอผู้ที่เกี่ยวข้อง
 • การบริหารงานบุคคลของกอง
 • ควบคุมการเบิกจ่ายวัสดุสำนักงานของกอง
 • ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
กลุ่มการเงิน
 • รับ – จ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน ทั้งในและนอกระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐสู่ระบบอิเล็กทรอนิกส์
 • นำเงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณส่งคลังโดยระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐสู่ระบบอิเล็กทรอนิกส์
 • จัดทำเงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทนของข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ ลูกจ้างชั่วคราวและเงินค่าจ้างเหมาบริการเอกชน
 • จัดทำการเบิกจ่ายบำเหน็จ บำนาญ ค่าตอบแทน และเงินช่วยพิเศษของข้าราชการบำนาญกับกรมบัญชีกลางและกองทุนบำเหน็จ บำนาญข้าราชการ
 • จัดทำหนังสือบอกกล่าวการโอนสิทธิเรียกร้องในเงินค่าซื้อทรัพย์สิน ค่าจ้างทำของ หรือค่าเช่าทรัพย์สินของบริษัท
 • ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
กลุ่มงบประมาณ
 • บริหารจัดการงบประมาณของหน่วยงานในและต่างประเทศ และปฏิบัติงานในระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐสู่ระบบอิเล็กทรอนิกส์
 • จัดทำต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตของหน่วยงานตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนด
 • ขอทำความตกลงกับกระทรวงการคลังสำนักงบประมาณ และกรมบัญชีกลางในส่วนงานที่เกี่ยวข้อง
 • เสนอขออนุมัติการกันเงินไว้เบิกเหลื่อม-ปี/ขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน และขออนุมัติ ผูกพันข้ามปีงบประมาณในส่วนงานที่เกี่ยวข้อง
 • ดำเนินการเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายการเดินทางไปประจำการในต่างประเทศและระเบียบงานคลังของหน่วยงานในต่างประเทศ
 • ให้คำปรึกษา แนะนำ ด้านงบประมาณและงานคลังในส่วนงานที่เกี่ยวข้อง กับหน่วยงานต่างๆ
 • ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
กลุ่มบัญชี
 • จัดทำบัญชี รายงานการเงินทั้งในและนอกระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐสู่ระบบอิเล็กทรอนิกส์ ควบคุมการใช้จ่ายเงินทดรองราชการในโปรแกรมควบคุมการใช้จ่าย และจัดทำรายงานที่เกี่ยวข้อง
 • จัดทำฎีกา วางฎีกาในระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐสู่ระบบอิเล็กทรอนิกส์ ทุกหมวดรายจ่าย (ยกเว้นงบบุคลากร งบกลาง) และเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยธรรมชาติ และตรวจสอบการอนุมัติฎีกาจากกรมบัญชีกลาง
 • เสนอขออนุมัติเงินยืมราชการ และค่าใช้จ่ายต่าง ๆ จากเงินงบประมาณ
 • ให้คำปรึกษา แนะนำการบันทึกบัญชี หรือแก้ไขข้อผิดพลาดทางบัญชีให้กับหน่วยเบิกจ่ายในส่วนภูมิภาค
 • ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
กลุ่มตรวจสอบ
 • เสนอขออนุมัติการเบิกจ่ายเงินตามหลักฐานการจ่ายจากเงินงบประมาณของหน่วยงาน
 • เสนอขออนุมัติการเบิกจ่ายเงินค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศของหน่วยงานต่าง ๆ
 • ให้คำปรึกษา แนะนำ เกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินให้เป็นไปตามระเบียบที่กำหนด
 • ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
กลุ่มบริหารงานพัสดุ
 • ดำเนินการเกี่ยวกับการวางแผนจัดซื้อจัดจ้าง การเช่า การจ้างที่ปรึกษา ขอหน่วยงาน และปฏิบัติงานในระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐสู่ระบบอิเล็กทรอนิกส์
 • ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างทุกกรณี
 • ติดตาม กำกับดูแลการใช้ที่ราชพัสดุ ที่อยู่ในอำนาจของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
 • ดำเนินการเกี่ยวกับยานพาหนะ อาคาร สถานที่ และการรักษาความปลอดภัยของหน่วยงาน
 • จัดทำทะเบียนวัสดุ ครุภัณฑ์ของหน่วยงานต่าง ๆ และตรวจสอบใบสำคัญตามระเบียบพัสดุ
 • ให้คำปรึกษา ตอบข้อหารือเกี่ยวกับงานพัสดุ
 • ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
กลุ่มเงินนอกงบประมาณ
 • เสนอขออนุมัติเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับเงินนอกงบประมาณ
 • รับ – จ่าย ติดตาม ทวงถาม เร่งรัด การชำระหนี้เงินนอกงบประมาณของหน่วยงานต่าง ๆ
 • จัดทำบัญชี รายงานการเงิน เงินนอกงบประมาณของหน่วยงาน ทั้งในและนอกระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐสู่ระบบอิเล็กทรอนิกส์
 • ขอทำความตกลงกับกระทรวงการคลังเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินนอกงบประมาณ
 • ให้คำปรึกษา แนะนำ กับหน่วยงานต่าง ๆ ในส่วนงานเกี่ยวกับเงินนอกงบประมาณ
 • ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
กลุ่มพัฒนาระบบบริหารงานคลัง
 • ปรับปรุงรูปแบบการทำงาน พัฒนาระบบหลักเกณฑ์วิธีการปฏิบัติงาน ด้านงบประมาณ การเงิน การคลังและการพัสดุเพื่อลดขั้นตอนและเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
 • ศึกษา วิเคราะห์ ดำเนินการ ติดตาม ประเมินผล รายงานผล ถ่ายทอดตัวชี้วัดและเป้าหมายตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของกองคลัง และสำนักงานปลัดกระทรวงในส่วนที่เกี่ยวข้อง
 • ศึกษา วิเคราะห์ ขอทำความตกลง/หารือกับกระทรวงการคลังเกี่ยวกับการเบิกเงินที่ไม่อยู่ในอำนาจของหัวหน้าส่วนราชการ
 • เสนอขออนุมัติโครงการและค่าใช้จ่ายในการจัดฝึกอบรม ขออนุมัติตัวบุคคลและค่าใช้จ่ายในการเข้ารับการฝึกอบรมของหน่วยงาน
 • จัดทำการควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยงของกอง
 • ให้คำปรึกษา แนะนำระเบียบงานคลังกับหน่วยงานในสำนักงานปลัดกระทรวง ในส่วนงานที่เกี่ยวข้อง
 • ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
ติดต่อสอบถาม
กองคลัง สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
เลขที่ 3 ถนนราชดำเนินนอก แขวงบ้านพานถม เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
 • ฝ่ายบริหารทั่วไป
  โทรศัพท์ 0 2281 5955 ต่อ 241
  โทรสาร 0 2281 4608
 • กลุ่มการเงิน
  โทรศัพท์ 0 2281 5955 ต่อ 126
  โทรสาร 0 2629 9063
 • กลุ่มงบประมาณ
  โทรศัพท์ 0 2281 5955 ต่อ 238
  โทรสาร 0 2281 0725
 • กลุ่มบัญชี
  โทรศัพท์ 0 2281 5955 ต่อ 217
  โทรสาร 0 2281 0666
 • กลุ่มตรวจสอบ
  โทรศัพท์ 0 2281 5955 ต่อ 280
  โทรสาร 0 2282 5160
 • กลุ่มบริหารงานพัสดุ
  โทรศัพท์ 0 2281 5955 ต่อ 151
  โทรสาร 0 2281 7180
 • กลุ่มเงินนอกงบประมาณ
  โทรศัพท์ 0 2281 5955 ต่อ 304
  โทรสาร 0 2281 0212
 • กลุ่มพัฒนาระบบบริหารงานคลัง
  โทรศัพท์ 0 2281 5955 ต่อ 268
  โทรสาร 0 2281 5942
x
 • รวมเว็บไซต์ทั้งหมด
 • ภาคเหนือ
 • ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 • ภาคกลาง
 • ภาคตะวันออก
 • ภาคใต้
ตกลง