กองนโยบายเทคโนโลยีเพื่อการเกษตรและเกษตรกรรมยั่งยืน
กองนโยบายเทคโนโลยีเพื่อการเกษตรและเกษตรกรรมยั่งยืน
อำนาจหน้าที่
 • ศึกษา วิเคราะห์ และจัดทำแนวนโยบาย มาตรการ และแผนงานเพื่อการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืนและสอดคล้องกับระดับการพัฒนาในแนวทฤษฎีใหม่โดยยึดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
 • ประสานงานและเชื่อมโยงเครือข่ายภาครัฐ ภาคเอกชนสถาบันการศึกษา องค์กร พัฒนาเอกชน องค์กรเกษตรกร และเกษตรกร ในการดำเนินงาน ด้านนวัตกรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น เทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร และความหลากหลายทางชีวภาพ เพื่อให้เกิดระบบการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน
 • สนับสนุนและส่งเสริมความร่วมมือให้เกิดผลงานด้านเทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตรด้านนวัตกรรมทางการเกษตร องค์ความรู้ และภูมิปัญญาท้องถิ่นระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรพัฒนาเอกชน องค์กร เกษตรกร และเกษตรกร เพื่อการประยุกต์ใช้ประโยชน์ในแนวทางพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน
 • เป็นผู้แทนกระทรวงในการประชุมและการนำเสนอแนวทาง พัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืนตามแนวทฤษฎีใหม่ โดยยึดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
 • ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่ เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
ฝ่ายบริหารทั่วไป
 • งานสารบรรณ งานธุรการ
 • งานพัสดุ งานยานพาหนะ
 • งานบริหารบุคคล
 • งานการเงิน การบัญชี
 • งานฐานข้อมูลและเผยแพร่ข้อมูล
 • งานระบบควบคุมภายใน งานจัดการความรู้และจัดการความเสี่ยง
 • ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุน การปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
กลุ่มพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร
 • ศึกษา วิเคราะห์และจัดทำแนวทางพัฒนาหรือยุทธศาสตร์การพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร ความหลากหลายทางชีวภาพ เพื่อการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืนที่สอดคล้องกับแนวทฤษฎีใหม่ โดยยึดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
 • ประสานและเชื่อมโยงเครือข่ายระหว่างภาครัฐ สถาบันการศึกษา ภาคเอกชน องค์กรพัฒนาเอกชน องค์กรเกษตรกร/เกษตรกร ในการพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร เพื่อให้เกิดระบบการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืนตามแนวทฤษฎีใหม่ โดยยึดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
 • สนับสนุนและส่งเสริมความร่วมมือให้เกิดผลงานด้านเทคโนโลยี ชีวภาพทางการเกษตร ความหลากหลายทางชีวภาพ ระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรพัฒนาเอกชน และองค์กรเกษตรกร/เกษตรกร เพื่อการประยุกต์ใช้ประโยชน์ในแนวทางพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน ตามแนวทฤษฎีใหม่ที่ยึดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
กลุ่มพัฒนาระบบเกษตรกรรมยั่งยืน
 • ศึกษา วิเคราะห์และจัดทำแนวทางพัฒนาหรือยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบเกษตรกรรมยั่งยืน ยุทธศาสตร์การพัฒนาเกษตรอินทรีย์ ระบบเกษตรกรรมยั่งยืนในรูปแบบต่างๆ ที่สอดคล้องกับแนวทฤษฎีใหม่ โดยยึดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
 • ประสานและเชื่อมโยงเครือข่ายระหว่างภาครัฐ สถาบันการศึกษา ภาคเอกชน องค์กรพัฒนาเอกชน องค์กรเกษตรกร/เกษตรกร ในการพัฒนาเกษตรอินทรีย์ และระบบเกษตรกรรมยั่งยืนในรูปแบบต่างๆ ตามแนวทฤษฎีใหม่โดยยึดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นเครื่องมือนำทาง
 • สนับสนุนและส่งเสริมความร่วมมือให้เกิดผลงานการพัฒนาระบบเกษตรกรรมยั่งยืนการพัฒนาเกษตรอินทรีย์ หรือระบบเกษตรกรรมยั่งยืนรูปแบบต่าง ๆ ระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรพัฒนาเอกชน และองค์กรเกษตรกร/เกษตรกรเพื่อการประยุกต์ใช้ประโยชน์ในแนวทางพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน ตามแนวทฤษฎีใหม่ที่ยึดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
กลุ่มพัฒนานวัตกรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
 • ศึกษา วิเคราะห์และจัดทำแนวทางพัฒนาหรือยุทธศาสตร์การพัฒนานวัตกรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน ที่สอดคล้องกับแนวทฤษฎีใหม่ โดยยึดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
 • ประสานและเชื่อมโยงเครือข่ายระหว่างภาครัฐ สถาบันการศึกษา ภาคเอกชน องค์กรพัฒนาเอกชน องค์กรเกษตรกร/เกษตรกร ในการพัฒนานวัตกรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อให้เกิดระบบการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืนตามแนวทฤษฎีใหม่ โดยยึดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
 • สนับสนุนและส่งเสริมความร่วมมือให้เกิดผลงานด้านนวัตกรรมทางการเกษตรองค์ความรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น ระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรพัฒนาเอกชน และองค์กรเกษตรกร/เกษตรกร เพื่อการประยุกต์ใช้ประโยชน์ ในแนวทางพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืนตามแนวทฤษฎีใหม่ที่ยึดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
กลุ่มพัฒนาเกษตรกรและชุมชนเกษตรกร
 • ศึกษา วิเคราะห์และจัดทำแนวทางพัฒนาเกษตรกรและชุมชนเกษตรกร การรวมกลุ่มและสร้างเครือข่าย เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนกระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมของเกษตรกรและชุมชนเกษตรกร ในการจัดทำแผนการประกอบอาชีพของเกษตรกร และแผนพัฒนาเศรษฐกิจของชุมชนตามแนวทฤษฏีใหม่ โดยยึดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
 • ประสานและเชื่อมโยงเครือข่ายเกษตรกรและชุมชนเกษตรกร รวมทั้งบูรณาการเกี่ยวกับการดำเนินงานของศูนย์เครือข่ายปราชญ์ชาวบ้านศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชน และศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชน ในสถานศึกษา(โรงเรียน) เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน ที่สอดคล้องกับแนวทฤษฎีใหม่ โดยยึดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
 • สนับสนุนและส่งเสริมความร่วมมือให้เกิดการถ่ายทอดความรู้ องค์ความรู้และกระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมของเกษตรกรและชุมชนเกษตรกร ในการจัดทำแผนการประกอบอาชีพของเกษตรกร และแผนพัฒนาเศรษฐกิจของชุมชนเกษตรกร เพื่อการประยุกต์ใช้ประโยชน์ในแนวทางพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน
ติดต่อสอบถาม
กองนโยบายเทคโนโลยีเพื่อการเกษตรและเกษตรกรรมยั่งยืน สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
เลขที่ 3 ถนนราชดำเนินนอก แขวงบ้านพานถม เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
 • ฝ่ายบริหารทั่วไป
  โทรศัพท์ 0 2281 5955 ต่อ 134
 • กลุ่มพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร
  โทรศัพท์ 0 2281 5955 ต่อ 114
 • กลุ่มพัฒนาระบบเกษตรกรรมยั่งยืน
  โทรศัพท์ 0 2281 5955 ต่อ 114
 • กลุ่มพัฒนานวัตกรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
  โทรศัพท์ 0 2281 5955 ต่อ 114
 • กลุ่มพัฒนาเกษตรกรและชุมชนเกษตรกร
  โทรศัพท์ 0 2281 5955 ต่อ 283
x
 • รวมเว็บไซต์ทั้งหมด
 • ภาคเหนือ
 • ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 • ภาคกลาง
 • ภาคตะวันออก
 • ภาคใต้
ตกลง