ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
อำนาจหน้าที่
 • จัดทำแผนแม่บทและแผนปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกระทรวง
 • ดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของหน่วยงานในสังกัดกระทรวง
 • พัฒนาระบบงานคอมพิวเตอร์และเครือข่าย รวมทั้งให้คำปรึกษาแนะนำและฝึกอบรมการใช้คอมพิวเตอร์และโปรแกรมคอมพิวเตอร์
 • ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย
ฝ่ายบริหารทั่วไป
 • ดำเนินงานด้านสารบรรณ และบริหารงานทั่วไป
 • ดำเนินงานด้านงบประมาณการเงินและบัญชี
 • ดำเนินงานด้านพัสดุ
 • ดำเนินงานด้านบุคลากร
 • จัดทำแผน ผลการปฏิบัติงาน ควบคุม ดูแลการเบิกจ่ายงบประมาณ
 • ดำเนินการกำกับ ดูแลการจัดทรายงานผลตัวชี้วัด ควบคุมภายใน ต้นทุนการผลิตและการจัดการคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
 • ประสานงาน และเป็นผู้ช่วยฝ่าเลขานุการคณะกรรมการจัดทำแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ของ สป. กษ. และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์สหกรณ์
 • ประสานงาน และเป็นผู้ช่วยของฝ่ายเลขานุการของผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ ระดับสูง (CIO) ของกระทรวงเกษตร
 • ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย
กลุ่มยุทธศาสตร์เทคโนโลยีสารสนเทศ
 • ศึกษาจัดทำและปรับปรุงแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารองสำนักงานปลัดกระทรวงและของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
 • เป็นฝ่ายเลขานุการของผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง(CIO) ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
 • ศึกษา วิเคราะห์ จัดทำ และดำเนินการเกี่ยวกับมาตรฐานด้านข้อมูลความปลอดภัยและเทคนิคด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของ สป.กษ.
 • ศึกษา วิเคราะห์ จัดทำยุทธศาสตร์ มาตรการแผนงาน โครงการงบประมาณและติดตามประเมินผลด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของสำนักงาน ปลัดกระทรวง
 • ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของของ สป.กษ. และของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
 • เผยแพร่ให้บริการทางวิชาการและคำแนะนำปรึกษาทั่วไปทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร แก่หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
 • ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย
กลุ่มระบบงานสารสนเทศและภูมิสารสนเทศ
 • ศึกษา ออกแบบและพัฒนาฐานข้อมูล และพัฒนาะบบงานคอมพิวเตอร์ (Application software) รวมทั้งบริหารจัดการและดูแลบำรุงรักษาเว็บไซต์ให้กับหน่วยงานทุกระดับของสำนักงานปลัดกระทรวง และเว็บไซต์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
 • ศึกษา ออกแบบและพัฒนาการแลกเปลี่ยนให้บริการข้อมูลทั้งภายในประเทศและต่างประเทศด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
 • จัดทำและบริหารจัดการศูนย์ปฏิบัติการของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (MOC)
 • ศึกษา พัฒนางานทางภูมิสารสนเทศ (Geo-Informatics)เพื่อการประยุกต์ใช้ร่วมกับข้อมูลการเกษตรงานต่างๆ ของสำนักงานปลัดกระทรวง
 • พัฒนาและบริหารจัดการระบบสารสนเทศ และภูมิสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนผู้บริหารของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ให้บริการแนะนำปรึกษาด้านระบบงานคอมพิวเตอร์แก่หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
 • ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย
กลุ่มระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย
 • บริหารจัดการ วางแผนและควบคุมการทำงานของระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ (computer system) รวมทั้ง ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (computer network) ของสป.กษ.
 • บริหารและบำรุงรักษาเครือข่ายให้ครอบคลุมสื่อต่างๆทั้งโทรศัพท์ สายเคเบิลสัญญาณดาวเทียม หรือสื่อสัญญาณอื่นๆ
 • ให้บริการเชื่อมโยงควบคุม กำกับ ดูแลบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์ และเครือข่ายสารสนเทศพื้นฐาน บริหารจัดการ ให้บริการรักษาและคุ้มครองความมั่นคงปลอดภัยทางคอมพิวเตอร์ทุกด้านของ สป.กษ. และของ กษ.
 • ศึกษา วิเคราะห์ และดำเนินการด้านความเสี่ยงทางคอมพิวเตอร์ เพื่อเสนอแนะ และจัดทำแผนพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ตลอดจนการพัฒนาเทคนิค และวิธีการในการใช้ระบบคอมพิวเตอร์ของสำนักงานปลัดกระทรวง
 • ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย
กลุ่มบริหารข้อมูลการเกษตร
 • รวบรวม วิเคราะห์ กลั่นกรองข้อมูลเชิงลึก ข้อมูลที่สำคัญทุกมิติจากทุกแหล่ง ทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ทั้งภายในและต่างประเทศ
 • บริหารจัดการข้อมูล และฐานข้อมูลประสานการเชื่อมโยงข้อมูลกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดการเตรียมการณ์และจำลองสถานการณ์รูปแบบต่างๆ เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหาร
 • บริหารจัดการศูนย์ข้อมูลเกษตร (War Room) ระบบการนำเสนออุปกรณ์เครือข่ายและอุปกรณ์สื่อสารให้มีประสิทธิภาพพร้อมต่อการใช้งาน
 • ติดตามและรายงานสถานการณ์ข้อมูลด้านการเกษตรทั้งในสภาวะปกติและสภาวะเกิดภัยด้านการเกษตรต่างๆ
 • ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
ติดต่อสอบถาม
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
เลขที่ 3 ถนนราชดำเนินนอก แขวงบ้านพานถม เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
 • ฝ่ายบริหารทั่วไป
  โทรศัพท์ 0 2281 5955 ต่อ 262
 • กลุ่มยุทธศาสตร์เทคโนโลยีสารสนเทศ
  โทรศัพท์ 0 2281 5955 ต่อ 261
 • กลุ่มระบบงานสารสนเทศและภูมิสารสนเทศ
  โทรศัพท์ 0 2281 5955 ต่อ 362
 • กลุ่มระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย
  โทรศัพท์ 0 2281 5955 ต่อ 313
 • กลุ่มบริหารข้อมูลการเกษตร
  โทรศัพท์ 0 2281 5955 ต่อ 363
x
 • รวมเว็บไซต์ทั้งหมด
 • ภาคเหนือ
 • ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 • ภาคกลาง
 • ภาคตะวันออก
 • ภาคใต้
ตกลง