กองการเจ้าหน้าที่
กองการเจ้าหน้าที่
อำนาจหน้าที่
 • จัดทำแผนงานและการดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคลของสำนักงานปลัดกระทรวงและกระทรวงเว้นแต่การฝึกอบรม
 • ดำเนินการเกี่ยวกับการเสริมสร้างวินัยและพัฒนาระบบคุณธรรมของสำนักงานปลัดกระทรวงและกระทรวง
 • ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุน การปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย
ฝ่ายบริหารทั่วไป
 • งานสารบรรณ
 • งานบริหารงบประมาณ
 • งานบริหารการเงินและบัญชี
 • งานบริหารงานพัสดุ ครุภัณฑ์ และยานพาหนะ
 • งานพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
 • ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย
กลุ่มพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคล
 • ดำเนินการเกี่ยวกับระบบบริหารทรัพยากรบุคคล
 • จัดทำแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลของ สป.กษ.
 • ดำเนินการเกี่ยวกับการพัฒนาระบบการบริหารจัดการตามแนวทางที่สำนักงาน ก.พ. และสำนักงาน ก.พ.ร. กำหนด
 • จัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปีของกองการเจ้าหน้าที่ และร่วมดำเนินการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปีของ สป.กษ.
 • จัดทำรายงานประจำปีของกองการเจ้าหน้าที่
 • ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย
กลุ่มวางแผนอัตรากำลังคน
 • การกำหนดตำแหน่งและปรับปรุงการกำหนดตำแหน่งของ สป.กษ.
 • จจัดทำแผนอัตรากำลังของ สป.กษ.
 • กำหนดโครงสร้างการแบ่งงานภายในของ สป.กษ.
 • วิเคราะห์การกำหนดตำแหน่งและปรับปรุงการกำหนดตำแหน่งของส่วนราชการในสังกัด กษ. เสนอต่อ อ.ก.พ.กษ.
 • วิเคราะห์การกำหนดโครงสร้างการแบ่งงานภายในและจัดแผนอัตรากำลังของส่วนราชการในสังกัดกระทรวงเสนอต่อ อ.ก.พ.กษ.
 • ประเมินบุคคลและผลงานเพื่อเลื่อนข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น
 • ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย
กลุ่มสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง
 • การสรรหา คัดเลือก การบรรจุแต่งตั้งบุคคลสู่ระบบราชการของ สป.กษ.
 • การเลื่อนระดับ การย้าย การโอน และการให้ข้าราชการไปปฏิบัติงานใดๆ ของ สป.กษ.
 • การให้บุคคลออกจากราชการของสป.กษ.
 • ดำเนินการเกี่ยวกับการสรรหา การแต่งตั้ง การย้ายและการโอนข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งระดับสูงของ กษ.
 • เสนอแต่งตั้งรักษาราชการแทนข้าราชการประเภทบริหารระดับสูงของ กษ.
 • ดำเนินการของความเห็นชอบการเลื่อนระดับ การย้ายและการโอนข้าราชการ ประเภทวิชาการระดับชำนาญการพิเศษและเชี่ยวชาญและประเภทอำนวยการระดับต้น ในสังกัด กษ.
 • ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย
กลุ่มทะเบียนประวัติและบำเหน็จความชอบ
 • ดำเนินการเกี่ยวกับข้อมูลทะเบียนประวัติของบุคลากรในสังกัด สป.กษ.และข้าราชการระดับสูงของ กษ.
 • การเลื่อนเงินเดือนและค่าจ้างของบุคลากรในสังกัด สป.กษ.และการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการระดับสูงของ กษ.
 • ดำเนินการเกี่ยวกับเครื่องราชอิสริยาภรณ์
 • จัดทำฐานข้อมูลบุคลากรภาครัฐในโครงการเบิกจ่ายตรวสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ
 • ควบคุมการลาประเภทต่างๆ ของบุคลากรในสังกัด สป.กษ.
 • ควบคุมการเกษียณอายุราชการ และการรับรองทวีคูณของบุคลากรในสังกัด สป.กษ.
 • ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย
กลุ่มวินัยและเสริมสร้างระบบคุณธรรม
 • การพิจารณาเสนอความเห็นเกี่ยวกับการดำเนินการทางวินัย ต่อ อ.ก.พ.กษ. หรือ ก.พ.
 • การพิจารณาเสนอความเห็นเกี่ยวกับเรื่องร้องทุกข์
 • การดำเนินการทางวินัย การสั่งพักราชการ และการสั่งให้ออกจากราชการของข้าราชการ
 • การดำเนินการตามหลักเกณฑ์การควบคุมจริยธรรมและการรักษาจรรยาข้าราชการ
 • การให้คำปรึกษาเกี่ยวเกี่ยวกับการดำเนินการทางวินัย
 • ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย
กลุ่มสวัสดิการและเจ้าหน้าที่สัมพันธ์
 • ดำเนินการเกี่ยวกับงานสวัสดิการและนันทนาการของ สป.กษ.
 • ดำเนินการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่นของ สป.กษ.
 • ดำเนินการจัดทำบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ
 • ดำเนินการงานเกษียณอายุราชการของสป.กษ.และ กษ.
 • ดำเนินการด้านฌาปนกิจสงเคราะห์ ของ สป.กษ.
 • ดำเนินการขอพระราชทานเพลิงศพ
 • ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย
ติดต่อสอบถาม
กองการเจ้าหน้าที่ สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
เลขที่ 3 ถนนราชดำเนินนอก แขวงบ้านพานถม เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
 • ฝ่ายบริหารทั่วไป
  โทรศัพท์ 0 2281 5955 ต่อ 235
 • กลุ่มพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคล
  โทรศัพท์ 0 2281 5955 ต่อ 219
 • กลุ่มวางแผนอัตรากำลังคน
  โทรศัพท์ 0 2281 5955 ต่อ 236
 • กลุ่มสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง
  โทรศัพท์ 0 2281 5955 ต่อ 327
 • กลุ่มทะเบียนประวัติและบำเหน็จความชอบ
  โทรศัพท์ 0 2281 5955 ต่อ 174
 • กลุ่มวินัยและเสริมสร้างระบบคุณธรรม
  โทรศัพท์ 0 2281 5955 ต่อ 255
 • กลุ่มสวัสดิการและเจ้าหน้าที่สัมพันธ์
  โทรศัพท์ 0 2281 5955 ต่อ 302
x
 • รวมเว็บไซต์ทั้งหมด
 • ภาคเหนือ
 • ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 • ภาคกลาง
 • ภาคตะวันออก
 • ภาคใต้
ตกลง