สำนักกฎหมาย
สำนักกฎหมาย
อำนาจหน้าที่
 • ดำเนินการเกี่ยวกับงานกฎหมายและระเบียบ ศึกษา วิเคราะห์ ปรับปรุง และแก้ไขกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการให้คำปรึกษาแนะนำเจ้าหน้าที่ของสำนักงานปลัดกระทรวงหน่วยงานในสังกัดกระทรวงและหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • ดำเนินการเกี่ยวกับการพัฒนากฎหมายของสำนักงานปลัดกระทรวงและกระทรวง
 • เป็นศูนย์ข้อมูลกลางด้านกฎหมายของสำนักงานปลัดกระทรวงและกระทรวง
 • ดำเนินการด้านนิติกรรมและสัญญา งานเกี่ยวกับความรับผิดทางแพ่งและอาญา งานคดีปกครอง และงานคดีอื่นที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของสำนักงานปลัดกระทรวงและกระทรวง
 • ดำเนินการและเป็นหน่วยงานกลางในการปฏิบัติงานตรวจสอบ ติดตาม และให้คำปรึกษาแนะนำเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการทางปกครองและความรับผิดทางละเมิดของ เจ้าหน้าที่ของสำนักงานปลัดกระทรวงและกระทรวง
 • ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย
ฝ่ายบริหารทั่วไป
 • รับผิดชอบงานสารบรรณ งานธุรการ งานเอกสาร งานประชุม งานยานพาหนะ งานบริหารงานบุคคล งานพัสดุ งานการเงิน การบัญชีและพัสดุ งานแผนงานและงบประมาณ
 • งานตามนโยบายและแนวทางการพัฒนาระบบราชการ
 • งานการควบคุมภายใน
 • งานการบริหารความเสี่ยงของสำนักกฎหมาย
 • ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
กลุ่มกฎหมายและระเบียบ
 • ศึกษา รวบรวม ค้นคว้า วิเคราะห์ เปรียบเทียบ วินิจฉัย ตีความ ให้คำปรึกษา แนะนำ และให้ความเห็นเกี่ยวกับข้อกฎหมาย ในการปรับปรุง ยกร่าง แก้ไข และการปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานของสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รวมทั้ง กฎ ระเบียบ คำสั่ง และข้อบังคับต่าง ๆ
 • ดำเนินการพัฒนากฎหมายตามกรอบนโยบายของรัฐบาล โดยทำหน้าที่เป็นฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการพัฒนากฎหมายของสำนักงานปลัดรกระทรวง และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
 • ดำเนินการพัฒนาหรือจัดระบบกฎหมายให้เป็นฐานข้อมูลทางกฎหมาย
 • เป็นศูนย์กลางข้อมูลด้านกฎหมายของสำนักงานปลัดกระทรวง และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
กลุ่มคดีปกครองและคดีทั่วไป
 • ตรวจสอบ กลั่นกรอง และเสนอความเห็นเกี่ยวกับคดีปกครอง คดีแพ่ง คดีอาญา ดำเนินการฟ้องล้มละลายในกรณีไม่อาจบังคับคดีได้ และการบังคับทางปกครอง
 • ประสานงานทางคดีกับพนักงานสอบสวน หรือพนักงานอัยการในการฟ้องคดี จัดทำคำฟ้อง คำฟ้องเพิ่มเติม คำให้การ หรือคำให้การเพิ่มเติม ทั้งในศาลชั้นต้น ศาลอุทธรณ์ หรือศาลฎีกา ยื่นให้การแก้ไขยื่นอุทธรณ์ หรือฎีกา ตลอดจนการบังคับคดี
 • ดำเนินการเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่และการดำเนินการตามวิธีปฏิบัติราชการปกครอง ตลอดจนให้คำปรึกษาแก่หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
 • พิจารณา วินิจฉัย และตอบข้อหารือในการดำเนินคดีให้แก่หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
 • เป็นหน่วยงานกลางในการตรวจสอบ ติดตาม ให้คำแนะนำปรึกษาเกี่ยวกับการดำเนินการทางปกครอง การดำเนินคดีและความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่
กลุ่มนิติกรรมสัญญา
 • ศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ เปรียบเทียบ รวบรวมกฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศ และคำสั่งต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการดำเนินการด้านนิติกรรมและสัญญา ทั้งทางแพ่งและทางปกครอง เพื่อตรวจสอบ กลั่นกรอง และ ให้ความเห็นเกี่ยวกับงานนิติกรรมและสัญญา
 • การพิจารณาจัดทำบันทึกข้อตกลง การขออนุญาต อนุมัติ
 • เป็นหน่วยงานกลางในการวินิจฉัย ตรวจสอบ ติดตาม ให้คำแนะนำ ปรึกษาเกี่ยวกับการดำเนินการด้านนิติกรรมและสัญญา
ติดต่อสอบถาม
สำนักกฎหมาย สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
เลขที่ 3 ถนนราชดำเนินนอก แขวงบ้านพานถม เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
 • ฝ่ายบริหารทั่วไป
  โทรศัพท์ 0 2281 5955 ต่อ 209
 • กลุ่มกฎหมายและระเบียบ
  โทรศัพท์ 0 2281 5955 ต่อ 260
 • กลุ่มคดีปกครองและคดีทั่วไป
  โทรศัพท์ 0 2281 5955 ต่อ 372
 • กลุ่มนิติกรรมสัญญา
  โทรศัพท์ 0 2281 5955 ต่อ 207
x
 • รวมเว็บไซต์ทั้งหมด
 • ภาคเหนือ
 • ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 • ภาคกลาง
 • ภาคตะวันออก
 • ภาคใต้
ตกลง