สำนักบริหารกองทุนเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรและรับเรื่องร้องเรียน
สำนักบริหารกองทุนเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรและรับเรื่องร้องเรียน
อำนาจหน้าที่
 • ดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร ตามกฎหมายว่าด้วยกองทุน สงเคราะห์เกษตรกรและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • ดำเนินการให้ความช่วยเหลือเกษตรกรและผู้ยากจน ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการช่วยเหลือเกษตรกรและผู้ยากจน ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยกองทุน หมุนเวียนเพื่อการกู้ยืมแก่เกษตรกรและผู้ยากจน และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • ดำเนินการศึกษาและวิเคราะห์เพื่อเสนอแนะในการกำหนดนโยบาย มาตรการและ แผนงานการให้ความช่วยเหลือสถาบันเกษตรกร เกษตรกร หรือผู้ยากจน ต่อ คณะกรรมการสงเคราะห์เกษตรกร หรือคณะกรรมการช่วยเหลือเกษตรกรและผู้ยากจน
 • เป็นศูนย์กลางของกระทรวงในการรับเรื่องร้องเรียนของเกษตรกร ประสานการแก้ไข ปัญหาตามข้อร้องเรียนของประชาชน และการแก้ไขปัญหาการชุมนุมร้องเรียนของ เกษตรกรและผู้ยากจน
 • ดำเนินการเร่งรัด ติดตาม และประเมินผลการให้ความช่วยเหลือ และการแก้ไขปัญหา ตามข้อร้องเรียนของประชาชนและการชุมนุมร้องเรียนของเกษตรกร รวมทั้งเป็นศูนย์ ข้อมูลสารสนเทศในการรวบรวมจัดทำฐานข้อมูล รายงาน สถิติผลการดำเนินการให้ ความช่วยเหลือสถาบันเกษตรกรเกษตรกร และผู้ยากจน
 • ดำเนินการเกี่ยวกับงานเลขานุการคณะกรรมการสงเคราะห์เกษตรกร คณะกรรมการ ช่วยเหลือเกษตรกรและผู้ยากจน คณะกรรมการและคณะอนุกรรมการอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย
ฝ่ายบริหารทั่วไป
 • ดำเนินการสนับสนุนงานฝ่ายเลขานุการของสำนักบริหารกองทุนเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรและรับเรื่องร้องเรียน
 • ดำเนินงานเกี่ยวกับงานงบประมาณ แผนปฏิบัติงาน แผนงาน งานเผยแพร่และการประชาสัมพันธ์ของสำนักบริหารกองทุนเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรและรับเรื่องร้องเรียน
 • จัดทำรายงานการรับ-จ่ายเงินของกองทุนสงเคราะห์เกษตรกรและกองทุนหมุนเวียนเพื่อการกู้ยืมแก่เกษตรกรและผู้ยากจน
 • ดำเนินงานเกี่ยวกับงานธุรการ งานการเงิน งานการเจ้าหน้าที่ งานพัสดุ งานยานพาหนะของสำนักบริหารกองทุนเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรและรับเรื่องร้องเรียน
 • เป็นศูนย์ข้อมูลสารสนเทศของสำนักบริหารกองทุนเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรและรับเรื่องร้องเรียน
กลุ่มช่วยเหลือเกษตรกรและผู้ยากจน
 • ดำเนินการให้ความช่วยเหลือเกษตรกรและ ผู้ยากจนตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการช่วยเหลือเกษตรกรและผู้ยากจน พ.ศ. 2528 และระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยกองทุนหมุนเวียนเพื่อการกู้ยืมแก่เกษตรกรและผู้ยากจน พ.ศ. 2546 และ กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • ดำเนินการศึกษา วิเคราะห์ เพื่อเสนอแนะนโยบายมาตรการ และแผนงานในการให้ความช่วยเหลือเกษตรกรและผู้ยากจน
 • ดำเนินการตามนโยบาย มาตรการ และแผนงานในการให้ความช่วยเหลือเกษตรกรและผู้ยากจนตามที่คณะกรรมการช่วยเหลือเกษตรกรและผู้ยากจนกำหนด
 • ดำเนินงานเกี่ยวกับงานเลขานุการของคณะกรรมการช่วยเหลือเกษตรกรและผู้ยากจน คณะกรรมการและคณะอนุกรรมการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
กลุ่มบริหารกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร
 • ดำเนินการจัดทำแผนกลยุทธ์และทิศทางของกองทุนสงเคราะห์เกษตรกรให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร
 • ดำเนินการศึกษา วิเคราะห์ ความเหมาะสมของโครงการที่ขอรับการสนับสนุนเงินกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร
 • ดำเนินการเร่งรัด ติดตามการชำระหนี้และการแก้ไขปัญหาหนี้ โดยการปรับโครงสร้างหนี้ให้แก่ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจให้เป็นไปตามแผนการชำระหนี้
 • ดำเนินการเกี่ยวกับงานเลขานุการของคณะกรรมการสงเคราะห์เกษตรกรและคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • ให้คำปรึกษาส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจเกี่ยวกับการใช้จ่ายเงินกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร
กลุ่มติดตามและพัฒนาฟื้นฟูอาชีพเกษตรกรและผู้ยากจน
 • อำนวยการและประสานงานในการพัฒนาและส่งเสริม ช่วยเหลือ สนับสนุน ฟื้นฟูอาชีพให้กับสถาบันเกษตรกร และเกษตรกรลูกหนี้กองทุนสงเคราะห์เกษตรกร และเกษตรกรและผู้ยากจนลูกหนี้กองทุนหมุนเวียนเพื่อการกู้ยืมแก่เกษตรกรและผู้ยากจน
 • ดำเนินการเร่งรัด ติดตามประเมินผลการใช้จ่ายเงินกองทุนสงเคราะห์เกษตรกรในการส่งเสริมการผลิต การพยุงราคา และการจำหน่ายผลผลิตเกษตรกรรมขั้นต้นและผลิตภัณฑ์อาหารและการดำเนินการให้ความช่วยเหลือเกษตรกรและผู้ยากจน รวมทั้งการพัฒนาและส่งเสริมช่วยเหลือสนับสนุนฟื้นฟูอาชีพให้กับเกษตรกรและผู้ยากจนลูกหนี้กองทุนหมุนเวียนเพื่อการกู้ยืมแก่เกษตรกรและผู้ยากจน
 • ดำเนินการรวบรวมจัดทำฐานข้อมูลลูกหนี้กองทุนสงเคราะห์เกษตรกร และลูกหนี้กองทุนหมุนเวียนเพื่อการกู้ยืมแก่เกษตรกรและผู้ยากจน รวมทั้งรายงานสถิติผลการดำเนินการช่วยเหลือ
กลุ่มรับเรื่องร้องเรียน
 • เป็นศูนย์กลางในการประสานการแก้ไขปัญหาตามข้อร้องเรียนของประชาชน ประจำกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
 • เป็นศูนย์กลางในการแก้ไขปัญหาการชุมนุมร้องเรียนของเกษตรกรและผู้ยากจนประจำกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
 • ดำเนินการเร่งรัด ติดตาม และประเมินผล การรับเรื่องร้องเรียนและการชุมนุมร้องเรียนของเกษตรกรและผู้ยากจน
 • ดำเนินการรวบรวมจัดทำฐานข้อมูล รายงานสถิติผลการดำเนินการแก้ไข ปัญหาการร้องเรียน การชุมนุม ร้องเรียนของเกษตรกรและผู้ยากจน
ติดต่อสอบถาม
สำนักบริหารกองทุนเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรและรับเรื่องร้องเรียน สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
เลขที่ 3 ถนนราชดำเนินนอก แขวงบ้านพานถม เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
 • ฝ่ายบริหารทั่วไป
  โทรศัพท์ 0 2281 5955 ต่อ 270
 • กลุ่มช่วยเหลือเกษตรกรและผู้ยากจน
  โทรศัพท์ 0 2281 5955 ต่อ 329
 • กลุ่มบริหารกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร
  โทรศัพท์ 0 2281 5955 ต่อ 256
 • กลุ่มติดตามและพัฒนาฟื้นฟูอาชีพเกษตรกรและผู้ยากจน
  โทรศัพท์ 0 2281 5955 ต่อ 103
 • กลุ่มรับเรื่องร้องเรียน
x
 • รวมเว็บไซต์ทั้งหมด
 • ภาคเหนือ
 • ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 • ภาคกลาง
 • ภาคตะวันออก
 • ภาคใต้
ตกลง