สำนักการเกษตรต่างประเทศ
สำนักการเกษตรต่างประเทศ
อำนาจหน้าที่
 • ศึกษา วิเคราะห์ และจัดทำแผนงานและแผนงบประมาณ รวมทั้งติดตามและประเมินผลการดำเนินงานเกี่ยวกับความร่วมมือด้านการเกษตรต่างประเทศ
 • ทำหน้าที่สำนักงานเลขาธิการคณะกรรมการประสานงานกับองค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ
 • เป็นหน่วยงานหลักในการติดต่อประสานงานกับองค์การระหว่างประเทศด้านการเกษตรที่ได้รับมอบหมาย
 • เป็นศูนย์ข้อมูลความร่วมมือด้านการเกษตรต่างประเทศและประชาสัมพันธ์ผลงานด้านการเกษตรต่างประเทศ
 • เป็นหน่วยอำนวยการให้การบริหารงานของสำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศสอดคล้องกับนโยบายของกระทรวง
 • อำนวยการและบริหารงานพิธีการทางการทูตของกระทรวง
 • เข้าร่วมประชุมในฐานะผู้แทนกระทรวงในเวทีนานาชาติ
 • เป็นหน่วยงานหลักในการศึกษา วิเคราะห์ จัดทำร่าง และเจรจาเพื่อจัดทำความตกลงความร่วมมือด้านการเกษตรกับประเทศต่าง ๆ และประสานการดำเนินการตามความตกลง รวมทั้งให้คำปรึกษาในการพิจารณาจัดทำความตกลงกับต่างประเทศ
 • ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
ฝ่ายบริหารทั่วไป
 • ปฏิบัติงานด้านธุรการ
 • ศึกษาวิเคราะห์ จัดตั้ง บริหารงบประมาณของสำนัก และประสานงานกับหน่วยงานในกระทรวงฯ ในการตั้งและบริหารการใช้จ่ายงบเจรจาธุรกิจและการประชุมนานาชาติ
 • ร่วมกับกระทรวงการต่างประเทศและสำนักงบประมาณเพื่อจัดทำโครงการสนับสนุนภารกิจต่างประเทศแบบบูรณาการ
 • ติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณของสำนักและงบประมาณโครงการสนับสนุนภารกิจต่างประเทศแบบบูรณาการ
 • ศึกษา วิเคราะห์และวางแผนการพัฒนาบุคลากรของสำนัก
 • ส่งเสริม สนับสนุนภารกิจด้านต่างประเทศของผู้บริหารระดับสูง
 • ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
กลุ่มประสานสำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ
 • ศึกษา วิเคราะห์ จัดทำแผนความร่วมมือการเกษตรต่างประเทศของกระทรวง
 • ศึกษา วิเคราะห์ วางแผนด้านโครงสร้าง อัตรากำลังและงบประมาณของสำนักและสำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ (สปษ)
 • สรุป วิเคราะห์และเสนอแนะแนวทางการแก้ไขปัญหาสินค้าเกษตรที่ สปษ. รายงานให้ผู้บริหารระดับสูงทราบและพิจารณาสั่งการ
 • เป็นหน่วยอำนวยการให้การบริหารงานของสปษ. สอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงฯ
 • สนับสนุนและจัดการด้านการเงินการคลัง บุคลากรและการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานของ สปษ.
 • ศึกษา วิเคราะห์ จัดทำหลักเกณฑ์การจัดทำตัวชี้วัด และคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปีของสำนักและสปษ.
 • ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
กลุ่มความร่วมมือกับต่างประเทศ 1 (องค์การระหว่างประเทศ)
 • ทำหน้าที่สำนักงานเลขาธิการคณะกรรมการประสานงานกับ FAO
 • ศึกษา วิเคราะห์ เจรจา และจัดทำแผนความร่วมมือกับองค์การระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องด้านการเกษตร
 • เป็นหน่วยงานหลักในการติดต่อประสานงานกับองค์การระหว่างประเทศด้านการเกษตรตามที่ได้รับมอบหมาย
 • ศึกษา วิเคราะห์ กลั่นกรองดำเนินงานโครงการความร่วมมือกับองค์การระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้อง และติดตาม ประเมินผลการดำเนินความร่วมมือ
 • วิเคราะห์ กำหนดท่าที และเป็นผู้แทนกระทรวงฯ เข้าร่วมประชุมและเจรจาพหุภาคีกับองค์การระหว่างประเทศ
 • สนับสนุนและประสานงานด้านยุทธศาสตร์นโยบาย และวิชาการกับ สปษ.ที่มีความร่วมมือกับองค์การระหว่างประเทศด้านการเกษตร
 • จัดทำฐานข้อมูลขององค์การระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับด้านการเกษตร
 • เป็นหน่วยงานกลางประสานงานกับคณะผู้แทนถาวรไทยประจำ WTO
 • เสริมสร้างความสัมพันธ์ ความร่วมมือด้านการเกษตรและสหกรณ์กับองค์การระหว่างประเทศ
 • ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
กลุ่มความร่วมมือกับต่างประเทศ 2 (เอเชีย )
 • ศึกษา วิเคราะห์ พิจารณากำหนดท่าทีในการเจรจาจัดทำความตกลงตามแผนความร่วมมือด้านการเกษตรกับประเทศในภูมิภาคที่รับผิดชอบ ทั้งในกรอบทวิภาคีและพหุภาคี
 • ศึกษา วิเคราะห์ ติดตาม และประเมินผลในฐานะหน่วยงานกลางในการดำเนินการตามความตกลงและความร่วมมือการเกษตรกับประเทศในภูมิภาคที่รับผิดชอบทั้งในระดับภูมิภาคและอนุภูมิภาค
 • เสริมสร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือด้าน การเกษตรและสหกรณ์กับประเทศและกลุ่มประเทศในลักษณะทวิภาคีและพหุภาคีเพื่อสนับสนุนการค้า การลงทุน รักษาและขยายตลาดสินค้าเกษตรและธุรกิจเกษตรที่ เกี่ยวเนื่องของไทยในภูมิภาคที่รับผิดชอบ
 • เป็นผู้แทนกระทรวงฯร่วมประชุมและเจรจาทวิภาคีและพหุภาคีที่เกี่ยวข้องกับการเกษตรในภูมิภาคที่รับผิดชอบ
 • เป็นฝ่ายเลขานุการในการจัดการประชุมหารือความร่วมมือด้านการเกษตร ตามกรอบความร่วมมือต่างๆ ที่ได้ลงนามไว้
 • จัดทำฐานข้อมูลและเผยแพร่ข้อมูลการเกษตรของประเทศต่างๆในภูมิภาคที่รับผิดชอบ
 • ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
กลุ่มความร่วมมือกับต่างประเทศ 3 (อเมริกา ยุโรป แอฟริกา ออสเตรเลีย และแปซิฟิก)
 • ศึกษา วิเคราะห์ พิจารณากำหนดท่าทีในการเจรจาจัดทำความตกลงตามแผนความร่วมมือด้านการเกษตรกับประเทศในภูมิภาคที่รับผิดชอบ ทั้งในกรอบทวิภาคีและพหุภาคี
 • ศึกษา วิเคราะห์ ติดตาม และประเมินผลในฐานะหน่วยงานกลางในการดำเนินการตามความตกลงและความร่วมมือการเกษตรกับประเทศในภูมิภาคที่รับผิดชอบทั้งในระดับภูมิภาคและอนุภูมิภาค
 • เสริมสร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือด้าน การเกษตรและสหกรณ์กับประเทศและกลุ่มประเทศในลักษณะทวิภาคีและพหุภาคีเพื่อสนับสนุนการค้า การลงทุน รักษาและขยายตลาดสินค้าเกษตรและธุรกิจเกษตรที่เกี่ยว เนื่องของไทยในภูมิภาคที่รับผิดชอบ
 • เป็นผู้แทนกระทรวงฯร่วมประชุมและเจรจาทวิภาคีและพหุภาคีที่เกี่ยวข้องกับการเกษตรในภูมิภาคที่รับผิดชอบ
 • เป็นฝ่ายเลขานุการในการจัดการประชุมหารือความร่วมมือด้านการเกษตร ตามกรอบความร่วมมือต่างๆ ที่ได้ลงนามไว้
 • จัดทำฐานข้อมูลและเผยแพร่ข้อมูลการเกษตรของประเทศต่างๆในภูมิภาคที่รับผิดชอบ
 • ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
กลุ่มวิเทศสัมพันธ์และสารสนเทศ
 • เป็นศูนย์รวบรวมและประมวลข้อมูลความร่วมมือด้านการเกษตรของประเทศต่าง ๆ
 • จัดทำกำหนดการเดินทางต้อนรับ และอำนวยความสะดวกรัฐมนตรี คณะทูต และเจ้าหน้าที่ที่มาเยือนกระทรวงฯ รวมทั้งการเดินทางไปต่างประเทศของรัฐมนตรีและผู้บริหารระดับสูง
 • อำนวยการและบริหารงานพิธีการทางการทูตของกระทรวง
 • พิจารณา กลั่นกรองการอนุมัติการเดินทางไปต่างประเทศของข้าราชการกระทรวงฯ
 • ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ผลงานและข่าวสารด้านการเกษตรต่างประเทศ
 • จัดประชุม สัมมนาระหว่างประเทศ
 • ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
ติดต่อสอบถาม
สำนักการเกษตรต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
เลขที่ 3 ถนนราชดำเนินนอก แขวงบ้านพานถม เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
 • ฝ่ายบริหารทั่วไป
  โทรศัพท์ 0 2281 5955 ต่อ 215
 • กลุ่มประสานสำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ
  โทรศัพท์ 0 2281 5955 ต่อ 257
 • กลุ่มความร่วมมือกับต่างประเทศ 1 (องค์การระหว่างประเทศ)
  โทรศัพท์ 0 2281 5955 ต่อ 122
 • กลุ่มความร่วมมือกับต่างประเทศ 2 (เอเชีย )
  โทรศัพท์ 0 2281 5955 ต่อ 215
 • กลุ่มความร่วมมือกับต่างประเทศ 3 (อเมริกา ยุโรป แอฟริกา ออสเตรเลีย และแปซิฟิก)
  โทรศัพท์ 0 2281 5955 ต่อ 136
 • กลุ่มวิเทศสัมพันธ์และสารสนเทศ
  โทรศัพท์ 0 2281 5955 ต่อ 177
x
 • รวมเว็บไซต์ทั้งหมด
 • ภาคเหนือ
 • ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 • ภาคกลาง
 • ภาคตะวันออก
 • ภาคใต้
ตกลง