สถาบันเกษตราธิการ
สถาบันเกษตราธิการ
อำนาจหน้าที่
 • ศึกษาและวิจัยเพื่อพัฒนาระบบ รูปแบบ และยุทธศาสตร์ในการพัฒนาข้าราชการของกระทรวง
 • เป็นองค์กรในการบริการทางด้านวิชาการและเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องเพื่อพัฒนาข้าราชการระดับสูงและทรัพยากรบุคคลของกระทรวง
 • ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย
ฝ่ายบริหารทั่วไป
 • งานอำนวยการ
 • ดำเนินงานด้านธุรการและสารบรรณ
 • ดำเนินงานด้านงบประมาณ การเงิน บัญชี และพัสดุ
 • จัดทำแผน ผลการปฏิบัติงาน และควบคุม ดูแลการเบิกจ่ายประมาณ
 • ดำเนินงานด้านการเจ้าหน้าที่
 • ผลิตสื่อ เอกสารการฝึกอบรม และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
 • ดำเนินงานด้านอาคาร สถานที่และ ยานพาหนะ
 • สนับสนุนและร่วมปฏิบัติงานกับ หน่วยงานอื่นๆ
 • งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
กลุ่มยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 • ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย เพื่อเสนอแนวนโยบาย ยุทธศาสตร์ และระบบ การพัฒนาทรัพยากร บุคคลของกระทรวง
 • กำหนดแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรบุคคลของกระทรวง
 • จัดทำแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการ พัฒนาทรัพยากรบุคคลของสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
 • ส่งเสริมและประสานเครือข่ายความร่วมมือด้านยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรบุคคลของกระทรวง
 • ติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตร์การ พัฒนาทรัพยากรบุคคลในภาพรวมของกระทรวง
 • ให้คำปรึกษา แนะนำ ด้านยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรบุคคลและพัฒนาองค์กร
 • งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
กลุ่มวิชาการและหลักสูตร
 • ศึกษา วิจัย เพื่อหาความจำเป็นในการสร้างและพัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรมให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรบุคคลของกระทรวง
 • จัดฝึกอบรมให้ได้มาตรฐาน
 • ส่งเสริมและประสานความร่วมมือด้านการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 • ติดตามและประเมินผลการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 • ให้คำปรึกษา แนะนำ ด้านวิชาการ และการจัดฝึกอบรม
 • พิจารณากลั่นกรองการขออนุมัติจัดประชุม สัมมนา และฝึกอบรมที่มีบุคคลภายนอกเข้าร่วมมือของส่วนราชการในสังกัดกระทรวง
 • พิจารณากลั่นกรอง การคัดเลือกบุคคลเข้ารับการฝึกอบรม ประชุม สัมมนา ของหน่วยงานภายนอก
 • งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
กลุ่มส่งเสริมการศึกษาและเทคโนโลยีพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 • ส่งเสริมและประสานความร่วมมือด้านการศึกษา ดูงานทั้งในและต่างประเทศ
 • จัดสรรทุนศึกษา ฝึกอบรม สัมมนา และดูงานภายในประเทศและต่างประเทศ
 • เป็นศูนย์กลางการพัฒนาและให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศด้านการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 • พัฒนาบุคลากรผ่านสื่ออีเล็กทรอนิกส์
 • จัดทำระบบฐานข้อมูลการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของ สป.กษ. และ กษ.
 • ติดตาม ประเมินผลการศึกษาและการใช้เทคโนโลยีพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 • ให้คำปรึกษา แนะนำ ด้านการศึกษา และเทคโนโลยีพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 • งานห้องสมุดและบรรณ e-library
 • งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
ติดต่อสอบถาม
สถาบันเกษตราธิการ สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
อาคารหลังอนุสาวรีย์สามบูรพาจารย์เกษตรกลาง บางเขน ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ 0 2940 5629, 0 2940 5593
โทรสาร 0 2940 5594
x
 • รวมเว็บไซต์ทั้งหมด
 • ภาคเหนือ
 • ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 • ภาคกลาง
 • ภาคตะวันออก
 • ภาคใต้
สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ตกลง