สำนักพัฒนาระบบบริหาร
สำนักพัฒนาระบบบริหาร
อำนาจหน้าที่
 • ศึกษา เสนอแนะ ให้คำปรึกษา และประสานงานเกี่ยวกับการจัดโครงสร้างส่วนราชการและระบบงาน และการปรับปรุงบทบาทและภารกิจของกระทรวงและสำนักงานปลัดกระทรวง
 • จัดทำแผนพัฒนาระบบราชการของกระทรวงและสำนักงานปลัดกระทรวง รวมทั้งติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการดำเนินงานประจำปี
 • ส่งเสริม สนับสนุน และประสานงานให้ส่วนราชการในกระทรวงและสำนักงานปลัดกระทรวง ให้มีการปฏิบัติงานตามหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
 • ผลักดันการยกระดับและพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐและนวัตกรรมอื่น
 • ปรับปรุงรูปแบบ กลไก วิธีการ ขั้นตอน และกระบวนการทำงาน และส่งเสริมการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม
 • ส่งเสริม สนับสนุน และประสานงานเกี่ยวกับการปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ วัฒนธรรมและค่านิยมระดับองค์กร
 • วิจัยและพัฒนาองค์ความรู้เพื่อการพัฒนาระบบราชการ
 • ศึกษา เสนอแนะ ประสาน และจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการ รวมทั้งถ่ายทอดตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายของกระทรวง กลุ่มภารกิจ และสำนักงานปลัดกระทรวง
 • บริหารจัดการระบบการวัดผลการดำเนินงานของกระทรวง กลุ่มภารกิจ และสำนักงานปลัดกระทรวง
 • ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของกระทรวงกลุ่มภารกิจ และสำนักงานปลัดกระทรวง
 • จัดทำรายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ
 • ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย
ฝ่ายบริหารทั่วไป
 • ปฏิบัติงานด้านสารบรรณ และบริหารทั่วไป
 • ปฏิบัติงานด้านแผนงานและงบประมาณ
 • ปฏิบัติงานด้านการเงิน และบัญชี
 • ปฏิบัติงานด้านพัสดุ
 • ควบคุมดูแลงานยานพาหนะ
 • ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
กลุ่มพัฒนาโครงสร้างองค์กร
 • ศึกษา เสนอแนะ ให้คำปรึกษา และดำเนินงานเกี่ยวกับการปรับปรุงบทบาท ภารกิจของสำนักงานปลัดกระทรวง และกระทรวง การถ่ายโอนภารกิจให้ภูมิภาค หรือท้องถิ่น การแปรสภาพภารกิจเป็นหน่วยงานของรัฐรูปแบบต่างๆ หรือการตัดโอนภารกิจให้ภาคเอกชนดำเนินการ
 • ศึกษา เสนอแนะ ให้คำปรึกษา และดำเนินงานเกี่ยวกับการจัดโครงสร้างส่วนราชการของ สำนักงานปลัดกระทรวง และกระทรวง การจัดตั้ง การรวม การโอน การยุบเลิก รวมทั้งการกำหนดชื่อ การเปลี่ยนชื่อ การกำหนดอำนาจหน้าที่ ตลอดจนการแบ่งงานภายในของส่วนราชการ
 • งานเลขานุการของคณะกรรมการพัฒนาโครงสร้างระบบราชการของกระทรวง และคณะทำงานแบ่งส่วนราชการของสำนักงานปลัดกระทรวง
 • ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
กลุ่มบริหารการเปลี่ยนแปลง
 • จัดทำแผนพัฒนาระบบราชการของกระทรวง รวมทั้ง ติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการดำเนินงานประจำปี
 • ส่งเสริม สนับสนุน ให้คำปรึกษา และประสานงานให้ส่วนราชการในสำนักงานปลัดกระทรวง และกระทรวงมีการปฏิบัติงานโดยใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
 • ผลักดันการยกระดับและพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐและนวัตกรรมอื่นของหน่วยงานในกระทรวง
 • บริหารการเปลี่ยนแปลงและผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในองค์กร
 • สนับสนุนการพัฒนาองค์กรของสำนักงานปลัดกระทรวง และกระทรวง ให้มีขีดสมรรถนะสูง
 • ปรับปรุงรูปแบบการทำงาน ขั้นตอนและกระบวนการทำงาน และส่งเสริมการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม
 • ส่งเสริม สนับสนุน และประสานงานเกี่ยวกับการปรับ เปลี่ยนกระบวนทัศน์ วัฒนธรรม และค่านิยมขององค์กร
 • ส่งเสริมการสร้างจิตสำนึก คุณธรรม จริยธรรม และความรับผิดชอบต่อสังคม ตลอดจนการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบในหน่วยงาน สป.กษ. และ กษ.
 • วิจัย พัฒนาองค์ความรู้เพื่อการพัฒนาระบบราชการ
 • ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
กลุ่มพัฒนาระบบการบริหารมุ่งผลสัมฤทธิ์
 • ศึกษา เสนอแนะ และจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการของกระทรวง กลุ่มภารกิจ และสำนักงานปลัดกระทรวง รวมทั้งการถ่ายทอดตัวชี้วัดและเป้าหมาย ระดับกระทรวง กลุ่มภารกิจ สู่ระดับกรม
 • เจรจาตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายเพื่อการจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการในระดับกรม
 • บริหารจัดการระบบการวัดผลการดำเนินงานของกระทรวง กลุ่มภารกิจ และสำนักงานปลัดกระทรวง
 • ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการของกระทรวง กลุ่มภารกิจ และสำนักงานปลัดกระทรวงตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ
 • จัดทำรายงานผลการปฏิบัติราชการของกระทรวง กลุ่มภารกิจ และสำนักงานปลัดกระทรวงตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ
 • งานเลขานุการของคณะกรรมการและคณะทำงานพัฒนาระบบราชการของสำนักงานปลัดกระทรวง
 • ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
ติดต่อสอบถาม
สำนักพัฒนาระบบบริหาร สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
เลขที่ 3 ถนนราชดำเนินนอก แขวงบ้านพานถม เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
 • ฝ่ายบริหารทั่วไป
  โทรศัพท์ 0 2281 5955 ต่อ 308
 • กลุ่มพัฒนาโครงสร้างองค์กร
  โทรศัพท์ 0 2281 5955 ต่อ 308
 • กลุ่มบริหารการเปลี่ยนแปลง
  โทรศัพท์ 0 2281 5955 ต่อ 185
 • กลุ่มพัฒนาระบบการบริหารมุ่งผลสัมฤทธิ์์
  โทรศัพท์ 0 2281 5955 ต่อ 170
x
 • รวมเว็บไซต์ทั้งหมด
 • ภาคเหนือ
 • ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 • ภาคกลาง
 • ภาคตะวันออก
 • ภาคใต้
สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ตกลง