ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต
อำนาจหน้าที่
 • กำหนดทิศทางการขับเคลื่อนงานภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และภายใต้บันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
 • ขับเคลื่อน สนับสนุน และส่งเสริมความร่วมมือในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐในสังกัดกระทรวง รวมทั้ง กำกับ ดูแล ป้องกันแก้ไขปัญหาการทุจริตในกระทรวง โดยนำผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐมาประกอบการพิจารณา
 • สนับสนุน พัฒนาองค์ความรู้เกี่ยวกับระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต เสริมสร้างทัศนคติค่านิยมในความซื่อสัตย์สุจริต และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • สนับสนุนกิจกรรมรณรงค์ และกิจกรรมสร้างเครือข่ายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น
 • ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต หรือที่ได้รับมอบหมาย
 • ปฏิบัติหน้าที่ตามที่คณะกรรมการบูรณาการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระดับชาติ และคณะอนุกรรมการอำนวยการและบริหารงบประมาณแบบบูรณาการตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตกำหนด
 • ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้มอบหมาย
ติดต่อสอบถาม
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
เลขที่ 3 ถนนราชดำเนินนอก แขวงบ้านพานถม เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
โทรศัพท์ 0 2281 5955 ต่อ 112
x
 • รวมเว็บไซต์ทั้งหมด
 • ภาคเหนือ
 • ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 • ภาคกลาง
 • ภาคตะวันออก
 • ภาคใต้
สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ตกลง