สำนักแผนงานและโครงการพิเศษ
สำนักแผนงานและโครงการพิเศษ
อำนาจหน้าที่
 • ศึกษา วิเคราะห์ จัดทำแนวนโยบาย แผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติราชการของสำนักงานปลัดกระทรวง รวมทั้งบูรณาการแผนงานโครงการตามนโยบาย
 • ศึกษา วิเคราะห์ และจัดทำแผนปฏิบัติงานตามโครงการพระราชดำริและโครงการพิเศษรวมทั้งประสานติดตามการปฏิบัติงานของส่วนราชการในสังกัดกระทรวงในโครงการดังกล่าว
 • วิเคราะห์และจัดทำงบประมาณ และเสนอแนวทางการจัดสรรงบประมาณประจำปีรวมทั้งติดตามเกี่ยวกับการประเมินผลการดำเนินงานของสำนักงานปลัดกระทรวง
 • วิเคราะห์แผนงานและงบประมาณ จัดทำแนวทางการปฏิบัติงาน จัดสรรงบประมาณและติดตามการดำเนินงานของสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด รวมทั้งประสานการจัดทำแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัดและการจัดทำงบประมาณด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด
 • ดำเนินการเกี่ยวกับงานป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยธรรมชาติ และการช่วยเหลือเกษตรกรที่ประสบภัยธรรมชาติ
 • ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย
ฝ่ายบริหารทั่วไป
 • งานสารบรรณ
 • งานแผนงานและงบประมาณของสำนัก
 • งานพัสดุ
 • งานการเจ้าหน้าที่ และพัฒนาบุคลากร
 • งานยานพาหนะ
 • พัฒนาระบบบริหารของสำนักงาน
 • ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
กลุ่มแผนงาน
 • ศึกษา วิเคราะห์ เสนอความเห็น และเข้าร่วมในการจัดทำแผนงานโครงการเชิงบูรณาการ เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายระดับชาติและระดับกระทรวง
 • ศึกษา วิเคราะห์ ประมวลจัดทำแผนยุทธศาสตร์ของ สป.กษ. แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี และแผนปฏิบัติราชการประจำปีของ สป.กษ. ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และยุทธศาสตร์ชาติ
 • ศึกษา วิเคราะห์ แปลงนโยบายและแผนไปสู่การปฏิบัติในส่วนของ สป.กษ.
 • ศึกษา วิเคราะห์ ประมวลจัดทำแผนยุทธศาสตร์ของสำนักแผนงานและโครงการพิเศษ
 • ศึกษา วิเคราะห์ และจัดทำคำของบประมาณประจำปีเอกสารชี้แจงคณะกรรมาธิการของ สป.กษ.
 • วิเคราะห์และจัดทำแผนจัดสรรงบประมาณประจำปีของ สป.กษ.
 • วิเคราะห์และจัดทำแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณของ สป.กษ.
 • ศึกษา วิเคราะห์และจัดทำคำาใช้จ่ายผลผลิตในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีของ สป.กษ.
 • ศึกษา วิเคราะห์จัดทำตัวชี้วัดผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดของ สป.กษ.
กลุ่มติดตามและประเมินผล
 • ศึกษา วิเคราะห์ กำหนดกรอบแผนงานพร้อมทั้งวิเคราะห์และจัดทำรายงานการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของ สป.กษ. ตามภารกิจ กฎหมาย ระเบียบ มติคณะรัฐมนตรี หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งตามที่หน่วยงานกลางและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำหนด
 • ปรับปรุง พัฒนารูปแบบ และระบบการรายงานการติดตามและประเมินผลของ สป.กษ. ให้สอดคล้องกับภารกิจและตอบสนองต่อความต้องการใช้ประโยชน์
 • ศึกษา วิเคราะห์ กำหนดกรอบแผนงานการติดตามและประเมินผล งาน/โครงการสำคัญของ สป.กษ. และที่ได้รับมอบหมาย พร้อมทั้งวิเคราะห์และจัดทำรายงานเพื่อนำเสนอผู้บริหาร ปรับปรุงและพัฒนางาน/โครงการให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น
กลุ่มโครงการพิเศษ
 • จัดทำโครงการ แผนงาน และแผนปฏิบัติตามโครงการพระราชดำริ โครงการพิเศษ โครงการความมั่นคง และโครงการตามนโยบาย
 • ประสานและติดตามการปฏิบัติงานของส่วนราชการในสังกัด กษ.
 • จัดทำกรอบทิศทาง และวางระบบการกำกับดูแลการบริหารจัดการโครงการ
 • ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
กลุ่มเกษตรและสหกรณ์จังหวัด
 • แปลงนโยบายของ สป.กษ.เป็นแผนปฏิบัติงานของสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด
 • จัดทำคำของบประมาณ แผนการจัดสรรงบประมาณของสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด
 • ติดตามผลการดำเนินการของสำนักงานเกษตรและสหกรณ์
 • ประสานสนับสนุนการจัดทำยุทธศาสตร์การเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด
 • พัฒนาข้อมูลสารสนเทศของสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด
 • ปฏิบัติงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
กลุ่มป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยธรรมชาติ
 • จัดทำแผนป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยธรรมชาติ
 • ติดตามสถานการณ์ภัยธรรมชาติ เพื่อการแจ้งเตือนภัย การเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ทั้งก่อนเกิดภัย ระหว่างเกิดภัย และเมื่อเกิดภัย
 • การช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยธรรมชาติ
 • การจัดระบบข้อมูล ปฏิบัติงานประจำศูนย์ป้องกันและแก้ไขปัญหาด้านการเกษตร
 • ปฏิบัติงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
ติดต่อสอบถาม
สำนักแผนงานและโครงการพิเศษ สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
เลขที่ 3 ถนนราชดำเนินนอก แขวงบ้านพานถม เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
 • ฝ่ายบริหารทั่วไป
  โทรศัพท์ 0 2281 5955 ต่อ 144
 • กลุ่มแผนงาน
  โทรศัพท์ 0 2281 5955 ต่อ 115
 • กลุ่มติดตามและประเมินผล
  โทรศัพท์ 0 2281 5955 ต่อ 343
 • กลุ่มโครงการพิเศษ
  โทรศัพท์ 0 2281 5955 ต่อ 243
 • กลุ่มเกษตรและสหกรณ์จังหวัด
  โทรศัพท์ 0 2281 5955 ต่อ 307
 • กลุ่มป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยธรรมชาติ
  โทรศัพท์ 0 2281 5955 ต่อ 145
x
 • รวมเว็บไซต์ทั้งหมด
 • ภาคเหนือ
 • ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 • ภาคกลาง
 • ภาคตะวันออก
 • ภาคใต้
สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ตกลง