สำนักตรวจสอบภายใน
สำนักตรวจสอบภายใน
อำนาจหน้าที่
 • สอบทานและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนงานและโครงการที่มีความสำคัญต่อผลสำเร็จของนโยบาย ยุทธศาสตร์ ระบบการควบคุม ภายใน การบริหารความเสี่ยง และการดำเนินงานในหน้าที่ของหน่วยรับตรวจ และเสนอแนะการ ปรับปรุงการบริหารความเสี่ยงการควบคุม และการกำกับดูแล
 • สอบทานความถูกต้องและเชื่อถือได้ของข้อมูลการเงินและการบัญชี ผลการดำเนินงานกระบวนการทำงานระบบการดูแลรักษาและความ ปลอดภัยของทรัพย์สิน และการปฏิบัติตามมาตรฐาน กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และคำสั่งของทางราชการ
 • ติดตามผลการตรวจสอบ เสนอแนะ และให้คำปรึกษาแก่หน่วยรับตรวจเพื่อให้การปรับปรุงแก้ไขของหน่วยรับตรวจเป็นไปตามข้อเสนอแนะ
 • ให้คำปรึกษาแนะนำและให้ความเห็นเกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับและมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับระบบควบคุมภายในและการ ตรวจสอบภายในต่อปลัดกระทรวงผู้ตรวจสอบภายในกรม หน่วยรับตรวจและบุคคลที่เกี่ยวข้อง
 • ประเมินความเสี่ยงเพื่อวางแผนการตรวจสอบในภาพรวมของกระทรวง และจัดทำแผนการตรวจสอบประจำปี
 • ส่งเสริม สนับสนุน และประสานงานให้เกิดการพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบภายใน
 • สนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลประจำกระทรวงประสานงาน รวบรวมข้อมูล และสรุปผลการสอบทาน ระบบการควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยงและการดำเนินการด้านการเงินในภาพรวมของกระทรวง รวมทั้งจัดทำรายงานสรุปการ ดำเนินงานและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลประจำกระทรวง
 • ปฏิบัติงานตรวจสอบอื่นใดตามที่ได้รับมอบหมายจากปลัดกระทรวงหรือคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลประจำกระทรวง
 • ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย
ฝ่ายบริหารทั่วไป
 • งานสารบรรณ งานธุรการ งานเอกสาร บันทึกข้อมูล
 • งานประชุม
 • งานอาคาร สถานที่
 • งานบริหารบุคคล
 • งานพัสดุ
 • งานงบประมาณ งานการเงิน – การบัญชี
 • งานข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์
 • บริการงานเลขานุการให้กับคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลประจำกระทรวง
 • ปฏิบัติงานร่วมกับ หรือสนับสนุนการปฏิบัติอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย
กลุ่มตรวจสอบภายใน 1
 • สอบทาน วิเคราะห์ ประเมินความมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลของการดำเนินงาน
 • สอบทานความถูกต้อง ความเชื่อถือได้ของข้อมูลการเงิน การบัญชี
 • สอบทานการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง
 • สอบทานระบบการดูแลรักษาและความปลอดภัยของทรัพย์สิน
 • ให้คำปรึกษา แนะนำเกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ มติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบภายใน
 • ประเมินความเสี่ยงเพื่อวางแผนการตรวจสอบ
 • ติดตามผลการตรวจสอบ
 • ส่งเสริม สนับสนุน ประสานงานให้เกิดการพัฒนาคุณภาพงานตรวจสอบภายใน
กลุ่มตรวจสอบภายใน 2
 • สอบทาน วิเคราะห์ ประเมินความมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลของการดำเนินงานตามแผนงาน งาน/โครงการที่มีความสำคัญต่อผลสำเร็จของนโยบาย ยุทธศาสตร์ของกระทรวง การควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยง
 • ให้คำปรึกษา แนะนำเกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ มติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบภายใน
 • ติดตามผลการตรวจสอบ
 • ประเมินความเสี่ยงเพื่อวางแผนการตรวจสอบ
 • ส่งเสริม สนับสนุน ประสานงานให้เกิดการพัฒนาคุณภาพงานตรวจสอบภายใน
 • สนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลประจำกระทรวง
 • ปฏิบัติงานอื่นใดที่ได้รับมอบหมาย
กลุ่มตรวจสอบภายใน 3
 • สอบทาน วิเคราะห์ ประเมินความมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลของการดำเนินงานตามแผนงาน งาน/โครงการที่มีความสำคัญต่อผลสำเร็จของนโยบาย ยุทธศาสตร์ของกระทรวง การควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยง
 • ให้คำปรึกษา แนะนำเกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ มติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบภายใน
 • ติดตามผลการตรวจสอบ
 • ประเมินความเสี่ยงเพื่อวางแผนการตรวจสอบ
 • ส่งเสริม สนับสนุน ประสานงานให้เกิดการพัฒนาคุณภาพงานตรวจสอบภายใน
 • สนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลประจำกระทรวง
 • ปฏิบัติงานอื่นใดที่ได้รับมอบหมาย
ติดต่อสอบถาม
สำนักตรวจสอบภายใน สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
เลขที่ 3 ถนนราชดำเนินนอก แขวงบ้านพานถม เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
 • ฝ่ายบริหารทั่วไป
  โทรศัพท์ 0 2281 5955 ต่อ 345
 • กลุ่มตรวจสอบภายใน 1
  โทรศัพท์ 0 2281 5955 ต่อ 175
 • กลุ่มตรวจสอบภายใน 2
  โทรศัพท์ 0 2281 5955 ต่อ 237
 • กลุ่มตรวจสอบภายใน 3
  โทรศัพท์ 0 2281 5955 ต่อ 176
x
 • รวมเว็บไซต์ทั้งหมด
 • ภาคเหนือ
 • ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 • ภาคกลาง
 • ภาคตะวันออก
 • ภาคใต้
สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ตกลง