ตกลง
สำนักตรวจราชการ
สำนักตรวจราชการ
อำนาจหน้าที่
  • จัดทำแผนการตรวจราชการประจำปีของกระทรวง
  • สนับสนุนการปฏิบัติงานของผู้ตรวจราชการ กระทรวงในการตรวจสอบและติดตามการปฏิบัติ ราชการของหน่วยงานในสังกัดกระทรวง เพื่อให้ เป็นไปตามแผนงาน โครงการ และให้สอดคล้องกับ กฎหมาย ระเบียบ และขั้นตอนที่กำหนด
  • ประสานงานและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ การตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวง
  • ติดตาม ประเมินผล และรายงานความก้าวหน้าผล การดำเนินงานของส่วนราชการตามแผนการตรวจราชการ
  • ประสานงานการให้ความช่วยเหลือเกษตรกรที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของกระทรวงจากการตรวจราชการ
  • เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการตรวจราชการ
  • ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย
ฝ่ายบริหารทั่วไป
  • งานสารบรรณ
  • งานบริหารงานบุคคล
  • งานการเงิน บัญชี และงบประมาณ
  • งานพัสดุ ยานพาหนะ และอาคารสถานที่
  • งานบันทึกข้อมูล
  • ปฏิบัติงานร่วมกับ หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
กลุ่มประสานราชการ
  • ประสานงานระหว่างหน่วยงานในสังกัดกระทรวงและหน่วยงานภายนอก เพื่อสนับสนุนการทำงานของผู้ตรวจราชการ และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
  • ประสานและรวบรวม แผน/ผล การปฏิบัติงาน และแผน/ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ของงาน/โครงการตามแผนการตรวจราชการ เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
  • ประสาน รวบรวม วิเคราะห์และสรุปข้อมูล/ปัญหา/ข้อเสนอแนะ/ข้อเรียกร้อง/ข้อร้องเรียนของภาคประชาชน ที่เกี่ยวข้องกับการตรวจราชการ เพื่อเสนอผู้บริหารและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งติดตามและแจ้งผลการดำเนินงานให้ผู้แทนภาคประชาชนทราบ
  • พัฒนาระบบฐานข้อมูล ระบบสารสนเทศ และการสื่อสาร ระหว่างส่วนกลางและส่วนภูมิภาค เพื่อสนับสนุนการตรวจราชการ
  • เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ความรู้และข้อมูลเกี่ยวกับงานตรวจราชการ
  • ดำเนินงานเกี่ยวกับการควบคุมภายใน
  • ดำเนินการเกี่ยวกับประชุมผู้ตรวจราชการ และกิจกรรมพิเศษ
  • ปฏิบัติงานร่วมกับ หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
กลุ่มสนับสนุนการตรวจราชการ
  • รวบรวม ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลแผนงาน/โครงการของกระทรวง เสนอผู้บริหาร เพื่อกำหนดเป็นแผนการตรวจราชการประจำปี
  • จัดทำร่างแผนการตรวจราชการประจำปี ของผู้ตรวจราชการกระทรวง
  • จัดทำแผนปฏิบัติการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการประจำเขต และประจำปี
  • จัดทำแนวทางการตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการประจำปี
  • วางแผนประสานการตรวจราชการและร่วมออกตรวจราชการติดตามการดำเนินงานโครงการในพื้นที่
  • จัดทำรายงานผลการตรวจราชการ
  • ติดตามเร่งรัดการแก้ไขปัญหาการปฏิบัติงานและ รับเรื่องราวร้องทุกข์ ร้องเรียนจากการตรวจราชการ
  • สนับสนุนผู้ตรวจราชการในการสอบข้อเท็จจริงกรณีมีการร้องเรียนหรือร้องขอความช่วยเหลือ
  • ดำเนินการเกี่ยวกับการสัมมนาผู้ตรวจราชการประจำปี
  • ปฏิบัติงานร่วมกับ หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
กลุ่มติดตามและประเมินผล
  • จัดทำ/พัฒนาคู่มือตรวจราชการ
  • ศึกษา เสนอแนะ ให้คำแนะนำและพัฒนารูปแบบ/วิธีการตรวจราชการให้เป็นไปตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการตรวจราชการ
  • ติดตามแผนงาน/โครงการ ตามแผนการตรวจราชการ เพื่อประเมินผลหรือพัฒนาระบบการตรวจราชการ
  • วิเคราะห์รายงานผลการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวง นำเสนอผู้บริหาร รวมทั้งติดตามผลการดำเนินงานตามข้อสั่งการ/ข้อเสนอแนะ/ข้อสังเกตของผู้ตรวจราชการ
  • วิเคราะห์ ติดตามประมวลผลและจัดทำรายงานภาพรวมผลการตรวจราชการ
  • จัดทำตัวชี้วัด และรวบรวมติดตามรายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด
  • จัดทำแผนปฏิบัติงานของสำนักตรวจราชการรวมทั้งวิเคราะห์และสรุปผลการปฏิบัติงานตามแผนการปฏิบัติงาน
  • พัฒนาและดำเนินการเกี่ยวกับกระบวนการบริหารจัดการความรู้
  • ปฏิบัติงานร่วมกับ หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
ติดต่อสอบถาม
สำนักตรวจราชการ สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
เลขที่ 3 ถนนราชดำเนินนอก แขวงบ้านพานถม เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  • ฝ่ายบริหารทั่วไป
    โทรศัพท์ 0 2281 5955 ต่อ 350
  • กลุ่มประสานราชการ
    โทรศัพท์ 0 2281 5955 ต่อ 231
  • กลุ่มสนับสนุนการตรวจราชการ
    โทรศัพท์ 0 2281 5955 ต่อ 140
  • กลุ่มติดตามและประเมินผล
    โทรศัพท์ 0 2281 5955 ต่อ 154