สำนักตรวจราชการ
สำนักตรวจราชการ
อำนาจหน้าที่
 • จัดทำแผนการตรวจราชการประจำปีของกระทรวง
 • สนับสนุนการปฏิบัติงานของผู้ตรวจราชการ กระทรวงในการตรวจสอบและติดตามการปฏิบัติ ราชการของหน่วยงานในสังกัดกระทรวง เพื่อให้ เป็นไปตามแผนงาน โครงการ และให้สอดคล้องกับ กฎหมาย ระเบียบ และขั้นตอนที่กำหนด
 • ประสานงานและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ การตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวง
 • ติดตาม ประเมินผล และรายงานความก้าวหน้าผล การดำเนินงานของส่วนราชการตามแผนการตรวจราชการ
 • ประสานงานการให้ความช่วยเหลือเกษตรกรที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของกระทรวงจากการตรวจราชการ
 • เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการตรวจราชการ
 • ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย
ฝ่ายบริหารทั่วไป
 • งานสารบรรณ
 • งานบริหารงานบุคคล
 • งานการเงิน บัญชี และงบประมาณ
 • งานพัสดุ ยานพาหนะ และอาคารสถานที่
 • งานบันทึกข้อมูล
 • ปฏิบัติงานร่วมกับ หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
กลุ่มประสานราชการ
 • ประสานงานระหว่างหน่วยงานในสังกัดกระทรวงและหน่วยงานภายนอก เพื่อสนับสนุนการทำงานของผู้ตรวจราชการ และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
 • ประสานและรวบรวม แผน/ผล การปฏิบัติงาน และแผน/ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ของงาน/โครงการตามแผนการตรวจราชการ เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
 • ประสาน รวบรวม วิเคราะห์และสรุปข้อมูล/ปัญหา/ข้อเสนอแนะ/ข้อเรียกร้อง/ข้อร้องเรียนของภาคประชาชน ที่เกี่ยวข้องกับการตรวจราชการ เพื่อเสนอผู้บริหารและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งติดตามและแจ้งผลการดำเนินงานให้ผู้แทนภาคประชาชนทราบ
 • พัฒนาระบบฐานข้อมูล ระบบสารสนเทศ และการสื่อสาร ระหว่างส่วนกลางและส่วนภูมิภาค เพื่อสนับสนุนการตรวจราชการ
 • เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ความรู้และข้อมูลเกี่ยวกับงานตรวจราชการ
 • ดำเนินงานเกี่ยวกับการควบคุมภายใน
 • ดำเนินการเกี่ยวกับประชุมผู้ตรวจราชการ และกิจกรรมพิเศษ
 • ปฏิบัติงานร่วมกับ หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
กลุ่มสนับสนุนการตรวจราชการ
 • รวบรวม ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลแผนงาน/โครงการของกระทรวง เสนอผู้บริหาร เพื่อกำหนดเป็นแผนการตรวจราชการประจำปี
 • จัดทำร่างแผนการตรวจราชการประจำปี ของผู้ตรวจราชการกระทรวง
 • จัดทำแผนปฏิบัติการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการประจำเขต และประจำปี
 • จัดทำแนวทางการตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการประจำปี
 • วางแผนประสานการตรวจราชการและร่วมออกตรวจราชการติดตามการดำเนินงานโครงการในพื้นที่
 • จัดทำรายงานผลการตรวจราชการ
 • ติดตามเร่งรัดการแก้ไขปัญหาการปฏิบัติงานและ รับเรื่องราวร้องทุกข์ ร้องเรียนจากการตรวจราชการ
 • สนับสนุนผู้ตรวจราชการในการสอบข้อเท็จจริงกรณีมีการร้องเรียนหรือร้องขอความช่วยเหลือ
 • ดำเนินการเกี่ยวกับการสัมมนาผู้ตรวจราชการประจำปี
 • ปฏิบัติงานร่วมกับ หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
กลุ่มติดตามและประเมินผล
 • จัดทำ/พัฒนาคู่มือตรวจราชการ
 • ศึกษา เสนอแนะ ให้คำแนะนำและพัฒนารูปแบบ/วิธีการตรวจราชการให้เป็นไปตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการตรวจราชการ
 • ติดตามแผนงาน/โครงการ ตามแผนการตรวจราชการ เพื่อประเมินผลหรือพัฒนาระบบการตรวจราชการ
 • วิเคราะห์รายงานผลการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวง นำเสนอผู้บริหาร รวมทั้งติดตามผลการดำเนินงานตามข้อสั่งการ/ข้อเสนอแนะ/ข้อสังเกตของผู้ตรวจราชการ
 • วิเคราะห์ ติดตามประมวลผลและจัดทำรายงานภาพรวมผลการตรวจราชการ
 • จัดทำตัวชี้วัด และรวบรวมติดตามรายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด
 • จัดทำแผนปฏิบัติงานของสำนักตรวจราชการรวมทั้งวิเคราะห์และสรุปผลการปฏิบัติงานตามแผนการปฏิบัติงาน
 • พัฒนาและดำเนินการเกี่ยวกับกระบวนการบริหารจัดการความรู้
 • ปฏิบัติงานร่วมกับ หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
ติดต่อสอบถาม
สำนักตรวจราชการ สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
เลขที่ 3 ถนนราชดำเนินนอก แขวงบ้านพานถม เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
 • ฝ่ายบริหารทั่วไป
  โทรศัพท์ 0 2281 5955 ต่อ 182
 • กลุ่มประสานราชการ
  โทรศัพท์ 0 2281 5955 ต่อ 350
 • กลุ่มสนับสนุนการตรวจราชการ
  โทรศัพท์ 0 2281 5955 ต่อ 232
 • กลุ่มติดตามและประเมินผล
  โทรศัพท์ 0 2281 5955 ต่อ 274
x
 • รวมเว็บไซต์ทั้งหมด
 • ภาคเหนือ
 • ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 • ภาคกลาง
 • ภาคตะวันออก
 • ภาคใต้
ตกลง