ข้อมูลต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
17 มี.ค. 2565
542
332

เกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการในทุกปี โดยกำหนดให้ส่วนราชการต้องจัดทำบัญชีต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต และเปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตกับปีงบประมาณที่ผ่านมา พร้อมทั้งวิเคราะห์สาเหตของการเปลี่ยนแปลงต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต โดยให้เปิดเผยรายงานต้นทุนในหน้าเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน

x
  • รวมเว็บไซต์ทั้งหมด
  • ภาคเหนือ
  • ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
  • ภาคกลาง
  • ภาคตะวันออก
  • ภาคใต้
สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ตกลง