หลักเกณฑ์การขอรับการสนับสนุนจากกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร
8 ก.พ. 2560
1,175
0

หลักเกณฑ์การขอรับการสนับสนุน จากกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร

    ส่วนราชการใดประสงค์จะขอรับจัดสรรเงินทุนเพื่อดำเนินการโครงการให้ส่วนราชการนั้นเสนอแผนการดำเนินงานโครงการเพื่อประกอบการ พิจารณาของคณะกรรมการสงเคราะห์เกษตรกร รายละเอียดดังต่อไปนี้

1) วัตถุประสงค์ของโครงการ

2) เป้าหมายของโครงการ

3) ระยะเวลาการดำเนินการโครงการ

4) แผนการดำเนินงานโครงการ
    - แผนปฏิบัติงานตามโครงการ
    - แผนการใช้เงินตามโครงการ
    - แผนการส่งเงินคืนกองทุน

5) การบริหารจัดการโครงการ

6) ผลตอบแทนที่จะได้รับ กรณีโครงการระยะยาวให้มีการวิเคราะห์ผลตอบแทนการลงทุน

x
  • รวมเว็บไซต์ทั้งหมด
  • ภาคเหนือ
  • ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
  • ภาคกลาง
  • ภาคตะวันออก
  • ภาคใต้
ตกลง