ระเบียบคณะกรรมการกองทุน สงเคราะห์เกษตรกรว่าด้วยการ เบิกจ่ายเงินกองทุนสงเคราะห์ เกษตรกร พ.ศ. 2548
8 ก.พ. 2560
1,991
0

ระเบียบคณะกรรมการสงเคราะห์เกษตรกร
ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร
พ.ศ. 2548


    โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงระเบียบคณะกรรมการสงเคราะห์เกษตรกร ว่าด้วยการเบิกจ่าย เงินกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร พ.ศ. 2547 ให้เหมาะสมยิ่งขึ้น
อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 17 (4) แห่งพระราชบัญญัติกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร พ.ศ. 2547คณะกรรมการสงเคราะห์เกษตรกรจึงออกระเบียบการเบิกจ่ายเงินกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร ให้ไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า ระเบียบคณะกรรมการสงเคราะห์เกษตรกร ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินกองทุนเกษตรกร พ.ศ. 2548”
ข้อ 2 ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
ข้อ 3 ให้ยกเลิกระเบียบคณะกรรมการสงเคราะห์เกษตรกรว่าด้วยการเบิกเงินกองทุน

สงเคราะห์เกษตรกร พ.ศ. 2547 บรรดาระเบียบหรือคำสั่งอื่นใดในส่วนที่กำหนดไว้ในระเบียบนี้หรือขัดแย้งกับระเบียบให้ใช้ ระเบียบนี้แทน

ข้อ 4 ในระเบียบนี้
    ส่วนราชการ” หมายความว่า ส่วนราชการตามระเบียบว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินจากคลังและให้หมายความรวมถึงองค์การของรัฐบาลและธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรด้วย กองทุน” หมายความว่า กองทุนสงเคราะห์เกษตรกรสำนักงานกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร” หมายความว่า กรมบัญชีกลาง สำนักงานเลขานุการคระกรรมการสงเคราะห์เกษตรกร” หมายความว่า สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

    โครงการที่ได้รับอนุมัติ” หมายความว่า โครงการส่งเสริมการผลิตโครงการพยุงราคาและการจำหน่ายซึ่งผลิตผลเกษตรกรรมขั้นต้นและผลิตภัณฑ์อาหารที่ได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีโครงการหมุนเวียน” หมายความว่า โครงการที่ได้รับอนุมัติที่ใช้เงินกองทุนจากเงินทุนหมุนเวียนตามนัยมาตรา 5 วรรคสุดท้ายแห่งพระราชบัญญัติกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร พ.ศ. 2517 โครงการไม่หมุนเวียน” หมายความว่า โครงการที่ได้รับอนุมัติที่ใช้เงินกองทุนจากเงินอื่นที่ไม่ใช่เงินทุนหมุนเวียนตามนัยมาตรา 5 วรรคสุดท้าย แห่งพระราชบัญญัติกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร พ.ศ. 2517 และโดยปกติโครงการไม่หมุนเวียนจะมีแต่เฉพาะรายการที่เป็นรายจ่ายขาด

การนำเสนอขอจัดสรรเงินกองทุน
ข้อ 5 ส่วนราชการใดประสงค์จะขอรับจัดสรรเงินกองทุนเพื่อดำเนินการโครงการ ให้ส่วนราชการเสนอแผนการดำเนินงานโครงการเพื่อประกอบพิจารณาของคณะกรรมการสงเคราะห์เกษตรกรตามรายละเอียดดังต่อไปนี้

1) วัตถุประสงค์ของโครงการ
2) เป้าหมายของโครงการ
3) ระยะเวลาการดำเนินงานของโครงการ
4) แผนการดำเนินงานโคร
    4.1) แผนปฏิบัติงานตามโครงการ
    4.2) แผนการใช้เงินตามโครงการ
    4.3) แผนการส่งคืนเงินกองทุน
5) กองบริหารจัดการโครงการ
6) ผลตอบแทนที่ได้รับ กรณีโครงการระยะยาวให้มีการวิเคราะห์ผลตอบแทน

การเบิกจ่ายเงินกองทุน
ข้อ 6 การเบิกจ่ายเงินกองทุน ให้เบิกได้เพื่อใช้ในกิจการของโครงการที่ได้รับอนุมัติ ดังนี้
    6.1 ในกรณีโครงการที่ได้รับอนุมัติเป็นโครงการไม่หมุนเวียนให้ส่วนราชการที่ได้รับ จัดสรรเงินกองทุนขอเบิกเงินโดยทำเป็นหนังสือยื่นต่อสำนักงานกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร โดยมีเอกสารประกอบดังนี้
    (1) มติคณะรัฐมนตรี
    (2) มติคณะกรรมสงเคราะห์เกษตรกร
    (3) แผนการใช้เงิน
    (4) ชื่อบัญชีและเลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร ตามข้อ 8
    (5) อื่นๆ ที่สำนักงานกองทุนเกษตรกรกำหนดหรือขอเพิ่มเติม

    จัดสรรเงินจากกองทุนขอเบิกเงินโดยทำเป็นหนังสือยื่นต่อสำนักงานกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร พร้อมทั้งจัดทำบันทึกข้อตกลงการใช้เงินกองทุน โดยมีรายละเอียดการขอเบิกเงินตามที่ระบุในข้อ 5 พร้อมทั้งมติคณะรัฐมนตรีและมติกรรมการสงเคราะห์เกษตรที่เกี่ยวข้อง ห้ามยื่นขอเบิกเงิน จนกว่าจะถึงกำหนด หรือใกล้จะถึงกำหนดจ่ายเงิน แล้วแต่กรณี การเบิกเงินกองทุนตามโครงการที่ได้รับอนุมัติเป็นโครงการไม่หมุนเวียนและ โครงการหมุนเวียน ให้ปฏิบัติเกี่ยวกับการควบคุมการใช้จ่ายเงินกองทุนดังต่อไปนี้

    1) เงินกองทุนที่ขอเบิกเมื่อได้รับแล้วให้นำไปจ่ายเพื่อการนั้นจะนำไปจ่ายเพื่อการ อื่นไม่ได้ และให้ส่วนราชการที่ได้รับอนุมัติจัดสรรเงินกองทุนติดตามผลการดำเนินงาน และการใช้จ่าย เงินกองทุนให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการ บันทึกข้อตกลงและระเบียบเงื่อนไขต่างๆ ของ กองทุน รวมทั้งเร่งรัดติดตามหนี้สินตลอดจนสรุปฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของเกษตรกร
ตลอดจนปัญหา หรืออุปสรรคในการดำเนินงานเสนอคณะกรรมการสงเคราะห์เกษตรกรเพื่อทราบ เป็นคราว ๆ ตามความเหมาะสม

    2) เงินกองทุนที่เบิกแต่ละครั้ง ถ้าไม่ได้จ่าย-หรือจ่ายไม่หมดภายใน 15 วัน นับจาก วันรับเงินเข้าบัญชีกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร ให้นำส่งคืนสำนักงานกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร
ทันทีโดยระบุชื่อโครงการ ประเภทของเงินที่นำส่งและปีที่เบิกเงินไปจากกองทุน

    3) ในเดือนที่มีการเบิกและหรือที่มีการจ่ายเงินกองทุนให้ส่วนราชการผู้เบิกทำงบเดือนแสดงรายการรับหรือรายการจ่ายพร้อมทั้งรวบรวมใบสำคัญจ่ายและเอกสารอื่นอันเป็นหลักฐานแห่งหนี้ส่งให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน หรือสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินประจำภาคตรวจสอบแล้วแต่กรณี ภายใน 25 วันของเดือนถัดไป
การขอผลัดส่งใบสำคัญคู่จ่ายละเอกสารอื่นที่เกี่ยวข้องตลอดทั้งการทักท้วง และ คัดค้านการทักท้วง ให้ปฏิบัติเช่นเดียวกับกรณีเงินงบประมาณรายจ่าย

    4) กรณีโครงการต่อเนื่องให้ส่วนราชการเบิกเงินโครงการปีใหม่ ได้ไม่เกินวงเงินของโครงการที่ผ่านมาได้ชำระเงินกองทุนแล้วสำหรับวงเงินโครงการปีใหม่ในส่วนที่เกินจากรอบวงเงินเดิมให้ส่วนราชการส่งคืนเงินโครงการปีเก่าพร้อมดอกผลคืนกองทุนให้ครบถ้วนก่อนจึงสามารถ
เบิกเงินส่วนที่เหลือไปดำเนินการได้

    5) ให้ส่วนราชการรายงานผลการจัดสรรเงินกองทุนให้เกษตรกรโดยระบุวงเงินที่ตั้งและรายชื่อเกษตรกรที่ได้รับจัดสรรเงินให้สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการสงเคราะห์เกษตรกรทราบภายใน 10 วันทำการ นับตั้งแต่ได้จัดสรรเงินให้กับการเกษตร

ข้อ 7 ให้หัวหน้าส่วนราชการหรือผู้เบิกเงินงบประมาณรายจ่ายเป็นผู้เบิกเงินกองทุนและ มีหน้าที่หักภาษี ณ ที่จ่ายเช่นเดียวกับการเบิกเงินงบประมาณรายจ่าย

ข้อ 8 เพื่อการรับ-จ่ายกองทุนให้ส่วนราชการที่ได้รับจัดสรรจากกองทุนเปิดบัญชี ฝากเงินไว้กับธนาคารที่เป็นรัฐวิสาหกิจแยกเป็นรายโครงการ โดยใช้ชื่อบัญชีว่า เงินกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร โครงการ......’ และแจ้งเลขที่บัญชีเงินฝากดังกล่าวเพื่อสำนักกองทุนสงเคราะห์เกษตรกรจะได้จ่ายเงินให้ต่อไป

ข้อ 9 ในกรณีที่ส่วนราชการนำเงินกองทุนสงเคราะห์เกษตรกรไปจัดสรรให้เกษตรกร ให้ส่วนราชการปฏิบัติดังนี้
    9.1) ให้ส่วนราชการพิจารณาจัดสรรเงินกองทุนที่จะจัดสรรให้เกษตรกร เพื่อนำเสนอผู้มีอำนาจอนุมัติตลอดจนกำหนดมาตรการกำกับดูแลการใช้เงินกองทุนที่ได้รับการจัดสรร โดยให้คำนึงถึงวัตถุประสงค์ ระยะเวลาที่จำเป็นที่จะต้องใช้เงินตลอดจนความสามารถในการชำระคืนเงินกองทุน รวมทั้งแผนการชำระเงินคืนกองทุนของเกษตกร
    9.2) ในกรณีที่มีการจัดสรรเงินกองทุนให้เกษตรกรที่มีหนี้ค้างชำระกองทุน(รายเดิม) ส่วนราชการจะจัดสรรเงินให้ได้ต่อเมื่อเกษตรกรรายนั้นได้ชำระหนี้คืนกองทุนเสร็จเรียบร้อยแล้ว เว้นแต่ส่วนราชการจะเห็นว่ามิใช่ความผิดของเกษตรกรที่ไม่สามารถชำระหนี้คืนได้
    9.3) ให้ส่วนราชการทำสัญญาการจัดสรรเงินกองทุนกับเกษตรกรให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และเงื่อนไขของโครงการที่ได้รับอนุมัติตามมติคณะกรรมการสงเคราะห์เกษตรกร และมติคณะรัฐมนตรีที่อนุมัติโครงการ บันทึกข้อตกลงการเงินระหว่างกองทุนกับส่วนราชการ ระเบียบและหลักเกณฑ์อื่นๆ ที่คณะกรรมการสงเคราะห์เกษตรกร

การติดตามการใช้จ่ายเงิน
ข้อ 10 ในกรณีที่ส่วนราชการนำเงินกองทุนที่ได้รับจัดสรรไปให้บุคคลอื่นกู้ยืมดำเนินการต่อให้ส่วนราชการนั้นติดตามและควบคุมการใช้จ่ายเงินให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการ หากมีดอกผลส่งกองทุนด้วย

ข้อ 11 ส่วนราชการใดที่ได้รับจัดสรรเงินจากกองทุนมิได้นำเงินกองทุนไปดำเนินการตามวัตถุประสงค์และแผนการดำเนินงานที่กำหนดในข้อ 5 ให้คณะกรรมการสงเคราะห์เกษตรกรพิจารณาระงับโครงการตามที่จะเห็นสมควร และให้ส่วนราชการนำเงินส่งคืนกองทุนทันทีภายใน 5 วันทำการนับจากวันที่คณะกรรมการสงเคราะห์เกษตรกรมีมติและให้รายงานคณะรัฐมนตรีทราบต่อไป

ข้อ 12 ให้ส่วนราชการเจ้าของโครงการติดตามตรวจเยี่ยมการดำเนินงานโครงการเป็นประจำทุกเดือนและในกรณีที่พบปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน หรือคาดว่าไม่สามารถชำระหนี้คืนเงินกองทุนได้ภายในกำหนดให้รายงานให้คณะกรรมการสงเคราะห์เกษตรกรทราบโดยด่วน

ข้อ 13 ให้สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการสงเคราะห์เกษตรกรออกติดตามตรวจเยี่ยมการดำเนินงานโครงการต่างๆ เป็นระยะๆ ตามความเหมาะสมแล้วรายงานคณะการรมการสงเคราะห์เกษตรกรเพื่อทราบต่อไป

ข้อ 14 ให้ส่วนราชการผู้รับจัดสรรเงินจากกองทุนสงเคราะห์เกษตรกรวางมาตรการขั้นตอนในการติดตามเร่งรัดหนี้ และติดตามลูกหนี้กองทุนสงเคราะห์เกษตรกรอย่างต่อเนื่องเพื่อให้การชำระหนี้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

ข้อ 15 ให้ส่วนราชการที่จัดสรรเงินจากกองทุนจัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานตามโครงการและรายงานการรับ-จ่ายเงินของโครงการส่งให้สำนักงานกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร และสำนักงานเลขานุการคณะกรรมการสงเคราะห์เกษตรกร และสำนักเลขานุการคณะกรรมการสงเคราะห์เกษตรกรทุกเดือน นับจากเดือนที่เริ่มเบิกเงินไปดำเนินการโครงการเป็นต้นไป จนกว่าจะเสร็จสิ้นโครางการและส่งใช้คืนเงินกองทุนเสร็จสิ้น

ข้อ 16 ให้ส่วนราชการที่ได้รับจัดสรรเงินจากกองทุนจัดทำงบแสดงฐานะการเงินของโครงการพร้อมทั้งรวบรวมใบสำคัญจ่าย และเอกสารอื่นอันเป็นหลักฐานแห่งหนี้ส่งสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินตรวจสอบทุกสิ้นปีงบประมาณจนกว่าจะเสร็จสิ้นโครงการ

ข้อ 17 ให้ส่วนราชการที่ได้รับจัดสรรเงินจากกองทุน จัดทำรายงานหนี้สินและรายงานลูกหนี้ของแต่ละโครงการปีละ 4 งวดๆ ละ 3 เดือน ตามแบบที่คณะกรรมการสงเคราะห์เกษตรกรกำหนดส่งให้สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการสงเคราะห์เกษตรกรและสำนักงานกองทุนสงเคราะห์เกษตรกรภายใน 15 วันนับแต่วันสิ้นงวดแต่ละงวด

ข้อ 18 ห้ามนำเงินของโครงการหนึ่งไปใช้กับอีกโครงการหนึ่งเว้นแต่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการสงเคราะห์เกษตรกรและคณะรัฐมนตรี

ข้อ 19 ให้สำนักงานกองทุนสงเคราะห์เกษตรกรทำรายงานการรับ-จ่ายเงินกองทุนประจำเดือนส่งให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไป

การส่งใช้คืนเงินกองทุน
ข้อ 20 ส่วนราชการที่ได้รับจัดสรรเงินจากกองทุนไปดำเนินการตามโครงการหมุนเวียนต้องรับผิดชอบติดตามรวบรวมเงินที่ได้รับจัดสรรจากกองทุนไปดำเนินการรวมทั้งดอกผลที่เกิดขึ้น (หากมี) ส่งคืนกองทุนตามกำหนดระยะเวลาในแผนการส่งคืนเงินกองทุน
หรือตามข้อตกลงแล้วแต่กรณีในกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติได้ให้รายงานคณะกรรมการสงเคราะห์เกษตรกรทันที

ข้อ 21 ในกรณีที่มีดอกผลเกิดขึ้นจากการนำเงินกองทุนฝากธนาคารตามข้อ 8 ให้ส่วนราชการนำดอกผลส่งเข้ากองทุนเมื่อสิ้นสุดโครงการ หรืออย่างน้อยปีละครั้งแล้วแต่กรณี

ข้อ 22 ในกรณีที่ส่วนราชการได้รับเงินชดเชยค่าใช้จ่ายหรือผลขาดในการดำเนินงานจากกองทุนตามมติคณะรัฐมนตรีในโครงการที่ได้ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว ให้สำนักงานกองทุนสงเคราะห์เกษตรกรดำเนินการดังนี้
    1) กรณีส่วนราชการยังมิได้ส่งคืนเงินกองทุนหรือส่งคืนไม่ครบถ้วนในโครงการที่ได้รับเงินชดเชยดังกล่าวให้สำนักงานกองทุนสงเคราะห์เกษตรกรนำเงินนั้นไปหักเงินที่ค้างชำระของโครงการนั้น

    2) กรณีที่โครงการที่ได้รับเงินชดเชยดังกล่าวและส่วนราชการได้ส่งคืนเงินกับกองทุนเสร็จสิ้นแล้วให้นำเงินชดเชยที่ได้รับนั้นไปหักกับโครงการอื่นที่ค้างชะระกับกองทุนตามที่สำนักงานกองทุนสงเคราะห์เกษตรกรจะเห็นสมควร แล้วให้รายงานคณะกรรมการสงเคราะห์เกษตรกรทราบ

การคิดค่าเบี้ยปรับ
ข้อ 23 ส่วนราชการที่ได้รับจัดสรรเงินจากกองทุนไปดำเนินการและไม่สามารถส่งเงินคืนกองทุนได้ตามกำหนด ให้สำนักงานกองทุนสงเคราะห์เกษตรกรคิดเบี้ยปรับกับส่วนราชการดังนี้
    (1) กรณีที่ส่วนราชการนำเงินกองทุนที่ได้รับจัดสรรไปให้เกษตรกรกู้ยืมโดยตรงหากเกษตรกรไม่สามารถชำระคืนได้ตามกำหนดให้ให้สำนักงานกองทุนสงเคราะห์เกษตรกรคิดเบี้ยปรับกับส่วนราชการในอัตราร้อยละ 3 ต่อปี นับตั้งแต่วันที่ผิดนัดค้างชำระจนถึงวันที่ชำระเงินเสร็จสิ้

x
  • รวมเว็บไซต์ทั้งหมด
  • ภาคเหนือ
  • ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
  • ภาคกลาง
  • ภาคตะวันออก
  • ภาคใต้
สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ตกลง