ตกลง
นร 0506/ว 24 ลว. 6 ก.พ. 56 เรื่อง มาตรการบรรเทาผลกระทบจากการปรับอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ และเพิ่มขีดความสามารถของผู้ประกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs)
28 ธ.ค. 2559
556
1,219