ตกลง
ตอบข้อหารือ กรณีนายอำเภอเมืองนครพนม ขอหารือกรณีเจ้าหนี้คิดดอกเบี้ยเกินกว่าอัตราที่กฎหมายกำหนด และคิดดอกเบี้ยที่ค้างชำระเกินกว่า 5 ปี
6 มี.ค. 2560
533
620