ตกลง
ขอเชิญชวนหน่วยงาน ส่งผลงานเพื่อสมัครขอรับรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี พ.ศ. 2563
23 ธ.ค. 2562
523
0
บริการภาครัฐ การบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม
1. สื่อประชาสัมพันธ์   1. สื่อประชาสัมพันธ์
 2. หลักเกณฑ์การพิจารณา รางวัลการบริการภาครัฐ ประจำปี พ.ศ. 2563  2. หลักเกณฑ์การพิจารณารางวัลการบริหารฯ ประขำปี พ.ศ. 2563
 3. เอกสารประชาสัมพันธ์ การบริการภาครัฐ  3. เอกสารประชาสัมพันธ์ การบริการแบบมีส่วนร่วม
 4. ใบสมัคร
     4.1 ใบสมัครประเภท นวัตกรรมการบริการ
     4.2 ใบสมัครประเภท พัฒนาการบริการ
     4.3 ใบสมัครประเภท ขยายผลมาตรฐานการบริการ
     4.4 ใบสมัครประเภท บูรณาการข้อมูลเพื่อการบริการ
 4. ใบสมัคร
     4.1 ใบสมัครประเภทเปิดใจใกล้ชิดประชาชน_(Open_Governance)
     4.2 ใบสมัครประเภทสัมฤทธิผลประชาชนมีส่วนร่วม_(Effective_Change)
     4.3 ใบสมัครประเภทผู้นำหุ้นส่วนความร่วมมือ_(Engaged_Citizen)
     4.4 ใบสมัครประเภทเลื่องลือขยายผล_(Participation_Expanded)
     4.5 ใบสมัครประเภทร่วมใจแก้จน_(Antipoverty_Empowered)