ประกาศค่านิยม
11 เม.ย. 2565
770
342
ประกาศค่านิยม
ประกาศค่านิยม

การประกาศค่านิยม
พฤติกรรมที่พึงประสงค์และไม่พึงประสงค์

 ข้าพเจ้าและบุคลากรของสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ขอแสดงเจตนารมณ์ ที่เราทุกคนจะยึดถือปฏิบัติและปรับปรุงพฤติกรรมของตนเองให้มีพฤติกรรมที่พึงประสงค์ตามค่านิยม และวัฒนธรรมองค์กร เพื่อมุ่งขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ นโยบายรัฐบาลและกระทรวงให้บรรลุเป้าหมาย และร่วมกันสร้างเอกภาพในการขับเคลื่อนภารกิจของกระทรวงให้ประสบผลสำเร็จภายใต้แนวคิด “Agri Challenge Next Normal 2022” เพื่อมุ่งเน้นการปรับปรุงพฤติกรรมของบุคลากร ให้มีวัฒนธรรมในการทำงานที่ดี เพื่อสร้างความสุขให้แก่เกษตรกรต่อไป โดยผ่านวัฒนธรรมองค์กร คำว่า “HOPE” ดังนี้ 

x
  • รวมเว็บไซต์ทั้งหมด
  • ภาคเหนือ
  • ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
  • ภาคกลาง
  • ภาคตะวันออก
  • ภาคใต้
ตกลง